Dasar Privasi

Tarikh Kuat Kuasa: 1 Julai 2019

McKinsey & Company serta subsidiari dan syarikat gabunganya(secara kolektif, “McKinsey” atau "kami"), memahami bahawa privasi anda adalah penting kepada anda. Kami komited dalam menghormati privasi anda dan melindungi data peribadi anda, iaitu sebarang maklumat yang mampu mengenal pasti anda sebagai seorang individu. Dasar Privasi ini menggambarkan cara kami mengendalikan dan melindungi data peribadi yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan McKinsey, seperti persidangan dan acara, dan perkhidmatan klien, dan pada laman web, permohonan, serta komunikasi yang menghantarkan pautan ke Dasar Privasi ini (secara kolektif, “Laman”), dalam kuasa kami selaku pengawal data. Sila lihat Terma penggunaan kami untuk maklumat lanjut mengenai terma dan dasar dalam talian kami secara umum.

Maklumat yang kami kumpul

McKinsey mengumpul data peribadi sepanjang aktiviti perniagaannya, termasuklah sesetengah khidmat klien. Kami juga mengumpul data peribadi pada bahagian-bahagian tertentu Laman semasa anda mendaftar atau memohon pekerjaan melalui Portal Perekrutan McKinsey, mencipta profil pengguna, mendaftar surat berita dan amaran McKinsey, menyertai aktiviti alumni kami melalui Laman Web Pusat Alumni kami, mendaftar persidangan dan acara, dan/atau menyertai ruangan kiriman pengguna awam (misalnya papan buletin, forum perbincangan dan kaji selidik). Data peribadi yang dikumpul berbeza-beza dan mungkin termasuk maklumat yang anda berikan, misalnya nama, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks, dan maklumat latar belakang anda yang diperlukan untuk memohon pekerjaan.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat mengenai peranti yang anda gunakan untuk berinteraksi dengan Laman kami secara automatik. Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik termasuklah alamat IP, pengecam peranti, pelayar web, dan maklumat pelayaran yang dikumpul melalui kuki, pepijat web, piksel, gif jelas, dan teknologi serupa lain (secara kolektif, “Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain”) di Laman kami. Kami juga mungkin mengumpul maklumat secara automatik mengenai cara anda menggunakan Laman, misalnya apa yang telah anda cari dan lihat di Laman. Maklumat yang dikumpulkan secara automatik akan dikaitkan dengan sebarang data peribadi yang telah anda berikan.

McKinsey juga boleh mengumpulkan data peribadi tentang anda daripada pihak ketiga, seperti broker atau pengumpul data, sepanjang tempoh aktiviti perniagaannya termasuk berkaitan dengan khidmat klien. Kami boleh menggabungkan data ini dengan maklumat sedia ada yang kami ada tentang anda atau menggunakannya secara bebas, bagi tujuan penanda aras dan aktiviti analitik data kami (cth., analisis amalan pengambilan pekerja merentas industri, mengesan corak penipuan berkaitan dengan transaksi kewangan, trafik laluan dalam persekitaran peruncitan). Kami akan sentiasa mendapatkan pengesahan bahawa pihak ketiga itu telah memaklumkan kepada anda terlebih dahulu tentang penggunaan data ini olehnya dan McKinsey.

Penggunaan maklumat

McKinsey menggunakan data peribadi anda untuk memenuhi permintaan anda terhadap maklumat, memproses permintaan anda untuk menyertai persidangan dan acara, memperibadikan kandungan yang anda lihat atau terima pada Laman, menilai dan memperbaik perkhidmatan kami, mengedar surat berita dan amaran kepada anda, mengambil dan menilai pemohon kerja, menganalisis prestasi dan kefungsian Laman, menyiarkan surat anda kepada editor atau komen, mengelakkan penipuan, menguatkuasakan terma penggunaan kami, mematuhi semua undang-undang berkenaan dan kewajipan pelaporan korporat, menguatkuasakan persetujuan McKinsey, dan mencapai tujuan lain yang anda mulakan atau minta. Dalam situasi tertentu, pengumpulan data peribadi mungkin diperlukan untuk pengendalian Laman, atau kami mungkin menggunakannya sepanjang tempoh aktiviti perniagaan kami, termasuklah sesetengah khidmat klien, sebagai contoh, menyediakan perkhidmatan atau produk seperti produk penanda aras kami. Kami boleh menggabungkan dan/atau menganalisis data peribadi untuk menilai dan menawarkan kandungan serta khidmat yang paling relevan dengan anda. Kami mungkin menyimpan mana-mana data peribadi anda pada fail dan menggunakannya untuk menghubungi anda.

McKinsey dan penyedia perkhidmatannya boleh menggunakan Kuki pihak pertama dan ketiga serta Teknologi Penjejakan Lain, termasuk pepijat web, untuk menguruskan Laman dan perkhidmatan kami dan mengumpul analisis mengenai cara anda menggunakannya. McKinsey dan penyedia perkhidmatannya boleh mengumpulkan maklumat tentang sama ada anda membuka atau klik pada sebarang pautan dalam komunikasi pengetahuan, kajian atau acara yang kami hantarkan kepada anda. Maklumat mengenai kuki yang disediakan pada Dasar Privasi ini juga digunakan pada teknologi penjejakan lain. Sila rujuk Dasar Kuki kami untuk butiran terperinci mengenai penggunaan Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain.

Laman kami tidak menjejaki anda dengan mengumpul data peribadi mengenai aktiviti dalam talian anda dari masa ke masa dan merentas laman web atau perkhidmatan dalam talian pihak ketiga. Sewajarnya, kami tidak mengubah pengumpulan data dan amalan penggunaan kami terhadap isyarat “jangan jejak” yang diisyaratkan daripada pelayar web itu.

Penggunaan maklumat yang dikumpul melalui peranti mudah alih

Sehubungan dengan aplikasi mudah alih kami, McKinsey mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menganalisis aktiviti pengguna untuk membaiki ralat, memantau penggunaan, dan meningkatkan prestasi aplikasi mudah alih. Sebagai contoh, McKinsey menerima laporan mengenai beberapa penggunaan terkumpul dan corak pelayaran pada aplikasi mudah alih kami, termasuk maklumat mengenai jenis peranti yang digunakan, artikel yang diakses, dan peristiwa-peristiwa lain yang berlaku dalam aplikasi kami. McKinsey juga menerima laporan mengenai ralat tertentu yang berlaku dalam aplikasi mudah alih. Selain itu, aplikasi McKinsey Insights kami menawarkan senarai cadangan yang diperibadikan (dipanggil “Insights untuk anda”) yang membawa anda ke kandungan McKinsey yang kami fikir akan menarik minat anda. Cadangan adalah semata-mata berdasarkan apa yang telah anda lihat dalam aplikasi Insights. Satu pengecam pengguna unik yang dijana oleh aplikasi ini membantu memperibadikan pengalaman aplikasi anda dan menjejak artikel yang anda baca dalam aplikasi ini. Kami tidak berkongsi sejarah atau trend tontonan anda dengan pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga luaran (misalnya individu atau entiti yang bukan syarikat sekutu atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga McKinsey).

Asas perundangan yang kami gunakan untuk memproses data peribadi anda

Cara kami memproses data peribadi kami bagi tujuan yang disebutkan di atas adalah berdasarkan:

 • kepentingan sah kami dalam mempromosikan dan melindungi McKinsey, membina dan mengekalkan perhubungan, pengambilan pekerja dan menyediakan perkhidmatan kami;
 • keizinan anda , contohnya, jika anda mencipta profil pengguna, atau mendaftar untuk surat berita atau peringatan kami, atau bagi tujuan perniagaan yang menyokong pengendalian web seperti memahami dan meningkatkan kualiti pengalaman anda pada laman web kami.
 • untuk mematuhi undang-undang, apabila maklumat tertentu adalah perlu untuk memenuhi tanggungjawab perundangan dan kawal selia kami.

Penerimaan data dan pemindahan data antarabangsa

Data peribadi yang dikumpul sepanjang tempoh aktiviti perniagaan McKinsey, termasuklah khidmat klien, serta pada Laman boleh dipindahkan dari masa ke masa ke subsidiari dan syarikat sekutu McKinsey dan kakitangan mereka merentas organisasi global kami, serta penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang terletak di seluruh dunia, termasuk di negara-negara di mana undang-undang tempatan mungkin memberikan anda sedikit hak berbanding di negara anda sendiri. Sebagai tambahan, Laman mungkin dilihat dan dihoskan oleh McKinsey dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami di seluruh dunia. Mengikut keperluan undang-undang, kami telah melaksanakan mekanisme undang-undang yang direka untuk memastikan perlindungan data yang mencukupi untuk data peribadi anda yang diproses oleh subsidiari, syarikat sekutu dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga McKinsey, termasuk pemindahan data peribadi anda ke negara selain negara yang anda tinggal. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai mekanisme undang-undang ini, yang mungkin merangkumi Klausa Kontraktual Standard Kesatuan Eropah, sila hubungi kami di alamat di bawah. Dengan menggunakan mana-mana bahagian Laman dan menyediakan maklumat pada mana-mana bahagian Laman ini, anda secara sukarela bersetuju dengan pemindahan antara sempadan dan pengehosan maklumat tersebut.

McKinsey tidak akan mendedahkan atau memindahkan dengan sengaja (dan akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mencegah pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak disengajakan bagi) data peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda, ataupun seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, sama ada bagi tujuan pemasaran pihak ketiga tersebut atau sebaliknya, kecuali seperti berikut. McKinsey boleh menyediakan akses ke data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh McKinsey untuk menyediakan perkhidmatan berkaitan Laman, serta yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan McKinsey, termasuk berhubung dengan khidmat klien, seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian khidmat klien kami. Kami mengekal proses yang direka bentuk untuk memastikan bahawa sebarang pemprosesan data peribadi oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga adalah konsisten dengan Dasar Privasi ini dan melindungi kerahsiaan, kebolehsediaandan integriti data peribadi anda.

Kami juga boleh berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menjalankan perkhidmatan dan fungsi bagi pihak kami untuk menyokong interaksi kami bersama anda, termasuk, sebagai contoh, memproses bahan perekrutan, mentadbir kaji selidik atau peraduan, atau berkomunikasi dengan anda.

Selain itu, kami boleh mendedahkan maklumat mengenai anda:

 • Sekiranya kami dikehendaki untuk berbuat demikian oleh undang-undang atau proses perundangan;
 • Kepada lembaga penguatkuasaan undang-undang atau pegawai kerajaan lain;
 • Apabila kami percaya pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk mencegah kecederaan fizikal atau kerugian kewangan atau berkaitan dengan penyiasatan aktiviti haram yang disyaki atau sebenar;
 • Sekiranya pendedahan perlu untuk melindungi kepentingan vital seseorang;
 • Untuk menguatkuasakan Terma penggunaan kami;
 • Untuk melindungi harta, perkhidmatan dan hak undang-undang kami;
 • Untuk mengelakkan penipuan terhadap McKinsey, subsidiari, syarikat sekutu dan/atau rakan kongsi perniagaan kami;
 • Untuk menyokong pengauditan, pematuhan, dan fungsi tadbir urus korporat; atau
 • Untuk mematuhi sebarang dan semua undang-undang berkaitan.

Selain itu, kami boleh mendedahkan atau memindahkan data peribadi anda sekiranya berlaku penstrukturan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak atau pemindahan atau pelupusan lain bagi kesemua atau mana-mana bahagian perniagaan kami.

Forum pengguna

Anda harus sedar bahawa setiap kali anda mendedahkan maklumat anda kepada umum secara dalam talian, maklumat tersebut boleh dikumpul dan digunakan oleh pengguna lain. McKinsey tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan atau dasar mana-mana pihak ketiga lain yang mengumpul maklumat yang didedahkan oleh pengguna secara umum di dalam sebarang forum sebegini di Laman.

Pautan ke laman pihak ketiga

McKinsey boleh menyediakan pautan ke laman web atau maklumat pihak ketiga sebagai perkhidmatan kepada pengguna kami. Sekiranya anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan Laman. Pautan tersebut tidak membentuk atau menandakan sokongan, penajaan, atau cadangan McKinsey terhadap pihak ketiga, laman web pihak ketiga, atau maklumat yang terkandung di dalamnya, dan McKinsey tidak bertanggungjawab untuk penggunaan anda terhadap pautan ini. Penggunaan sedemikian tertakluk pada terma penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan pada laman-laman tersebut.

Rangkaian Sosial

Laman boleh membenarkan anda untuk daftar masuk dan menghubungkan akaun rangkaian sosial anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Twitter, LinkedIn, Facebook, dan YouTube, dengan McKinsey. Laman juga boleh membenarkan anda untuk log masuk ke akaun McKinsey menggunakan kelayakan akaun rangkaian sosial tertentu.

Dengan menghubungkan akaun rangkaian sosial anda dengan McKinsey atau log masuk ke akaun McKinsey menggunakan kelayakan akaun rangkaian sosial anda, anda memberi kami kebenaran untuk mengakses maklumat yang disediakan oleh anda dalam profil awam anda untuk akaun rangkaian sosial tersebut. Maklumat yang tersedia dalam profil awam anda berbeza-beza mengikut rangkaian sosial dan tetapan anda, tetapi mungkin termasuk alamat e-mel anda, nama sebenar, gambar profil, jantina dan lokasi. Kami menggunakan maklumat yang kami terima dari akaun rangkaian sosial anda selaras dengan terma penggunaan rangkaian sosial dan Dasar Privasi ini. Sila rujuk tetapan privasi dalam akaun rangkaian sosial anda untuk maklumat mengenai data yang dikongsikan dengan McKinsey dan aplikasi lain yang bersambung dan untuk menguruskan data yang dikongsikan melalui akaun anda, termasuk maklumat mengenai aktiviti anda menggunakan Laman kami.

Sekiranya anda ingin memutuskan sambungan akaun media sosial anda daripada kami, rujuk tetapan akaun rangkaian sosial tersebut dan penyedianya.

Keselamatan

McKinsey telah melaksanakan piawaian teknologi dan keselamatan operasi yang diterima umum untuk melindungi data peribadi daripada kehilangan, penyalahgunaan, pengubahan, atau pemusnahan. Hanya kakitangan McKinsey yang dibenarkan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga diberikan akses kepada data peribadi, dan kakitangan serta penyedia perkhidmatan pihak ketiga ini dikehendaki merahsiakan maklumat ini. Meskipun langkah berjaga-jaga ini dilaksanakan, McKinsey tidak dapat memberikan jaminan bahawa individu yang tidak dibenarkan tidak akan dapat mengakses data peribadi anda.

Pengekalan data

McKinsey mengekalkan data peribadi, seperti yang diperlukan, untuk tempoh hubungan perniagaan yang berkaitan. Kami juga boleh mengekalkan data peribadi lebih lama dari tempoh hubungan perniagaan tersebut sekiranya kami perlu mengekalkannya untuk melindungi syarikat kami daripada tuntutan undang-undang, menggunakannya untuk analisis atau sejarah penyimpanan rekod, atau mematuhi dasar dan jadual pengurusan maklumat kami. Sekiranya anda meminta kami memadam data peribadi anda, McKinsey akan melakukan percubaan munasabah untuk memadam semua maklumat tersebut secara menyeluruh. Untuk permintaan akses, pembetulan, atau pemadaman, sila rujuk seksyen “Hak Anda” dalam Dasar Privasi ini.

Kanak-Kanak

Laman tidak direka atau ditujukan kepada kanak-kanak yang berusia 13 tahun atau ke bawah, dan McKinsey dengan sengaja tidak mengumpul atau mengekalkan data peribadi mengenai individu di bawah lingkungan umur ini.

Portal Perekrutan McKinsey/Program Perekrutan McKinsey/laman web Pusat Alumni

Melalui portal Perekrutan McKinsey, anda boleh memohon kerja dengan McKinsey atau mendaftar Program Perekrutan McKinsey di mana anda boleh diberitahu mengenai sebarang peluang kerja atau peluang serupa lain yang mungkin menarik minat anda. Notis Privasi Perekrutan menghuraikan dengan lebih terperinci mengenai cara McKinsey, subsidiari dan syarikat sekutunya mengendali dan melindungi data peribadi yang kami kumpulkan berkaitan proses perekrutan.

Sekiranya anda seorang bekas kakitangan McKinsey, anda mungkin layak untuk menyertai program Alumni kami dan memiliki akses ke laman web Pusat Alumni. Laman web Pusat Alumni hanya boleh diakses oleh pekerja semasa dan bekas pekerja McKinsey dan syarat-syarat yang berkaitan telah dinyatakan dalam laman web Pusat Alumni.

Hak anda

Di mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh diguna pakai, anda berhak meminta akses ke data peribadi yang telah kami kumpulkan mengenai anda bagi tujuan menyemak, mengubah suai atau meminta pemadaman data tersebut. Anda juga berhak meminta salinan data peribadi yang telah kami kumpulkan mengenai anda dan berhak meminta supaya sebarang ketidaktepatan data tersebut dibetulkan. Dalam keadaan tertentu, anda juga boleh meminta kami menghentikan pemprosesan data peribadi anda.

Sekiranya anda ingin membuat permintaan untuk mengakses, menyemak atau membetulkan data peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda, atau membincangkan tentang cara kami memproses data peribadi anda, sila hubungi kami di datasubjectrights@mckinsey.com. Untuk membantu melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengesahkan identiti anda, misalnya meminta kata laluan dan ID pengguna, sebelum memberi anda akses kepada data peribadi. Kami akan cuba menyiasat, mematuhi atau menjawab permintaan anda dengan segera sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Undang-undang yang berbeza mungkin menghalang kami daripada memberikan akses kepada data peribadi anda atau memenuhi permintaan anda bergantung pada keadaan dan permintaan, misalnya, sekiranya memberikan maklumat anda boleh mendedahkan identiti orang lain. Kami berhak mengenakan caj yang bersesuaian untuk memenuhi permintaan anda sekiranya dibenarkan oleh undang-undang berkaitan, dan/atau menolak permintaan anda sekiranya permintaan tersebut tidak berasas, dan/atau melampau atau tidak dibenarkan oleh undang-undang berkaitan.

Tarik diri pelangganan

Jika anda telah berdaftar untuk menerima surat berita atau pemberitahuan McKinsey, atau anda menerima undangan untuk melakukan soal selidik atau acara daripada McKinsey dan anda memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi e-mel pada masa akan datang, sila semmak tetapan komunikasi pada profil anda dalam mckinsey.com, ikuti arahan pada halaman Laman itu di mana anda telah memberikan maklumat, melanggan, atau mendaftar atau hantarkan e-mel kepada global_unsubscribes@mckinsey.com untuk menarik diri pelangganan daripada semua komunikasi McKinsey.

Hak privasi California anda

Menurut Kod Sivil California Bahagian 1798.83(c)(2), McKinsey tidak berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga untuk kegunaan pemasaran langsung pihak ketiga tersebut.

Sekiranya anda penduduk California yang berusia bawah 18 tahun, dan seorang pengguna berdaftar pada mana-mana Laman di mana Dasar Privasi ini disiarkan, Kod Profesion dan Perniagaan California Bahagian 22581 membenarkan anda meminta dan memperoleh penyingkiran kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan secara umum. Untuk membuat permintaan ini, sila hantarkan e-mel dengan penerangan terperinci mengenai kandungan atau maklumat tertentu kepada privacy@mckinsey.com. Sila ambil perhatian bahawa permintaan ini tidak memastikan penyingkiran secara komprehensif atau lengkap bagi kandungan atau maklumat yang telah anda siarkan dan mungkin berlaku keadaan di mana undang-undang tidak memerlukan atau membenarkan penyingkiran walaupun diminta.

Persetujuan; perubahan ke atas Dasar Privasi

Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data peribadi anda oleh kami mengikut cara yang telah dihuraikan dalam Dasar Privasi ini dan di tempat lain pada Laman. Kami berhak membuat perubahan pada Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai sebarang perubahan dengan mengemas kini Dasar Privasi ini. Sekiranya kami membuat perubahan ketara pada Dasar Privasi ini yang meningkatkan hak kami untuk menggunakan data peribadi yang telah kami kumpulkan mengenai anda sebelum ini, kami akan mendapatkan persetujuan anda sama ada melalui e-mel menggunakan alamat e-mel berdaftar anda atau menyiarkan maklumat mengenai perubahan tersebut dengan jelas pada Laman kami.

Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi kami atau jika anda ingin berkomunikasi dengan Pegawai Perlindungan Data EU kami atau Pasukan Privasi Data, sila hubungi kami di:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com