ကြတ္ကီးမူ၀ါဒ

သက္ေရာက္သည့္ေန႔စြဲ - ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀

McKinsey & Company ႏွင့္ယင္း၏လက္ခြဲမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္မ်ား(စုေပါင္း၍ “McKinsey”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို” သို႔မဟုတ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔” ဟုေခၚဆို) သည္သင့္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမွာသင့္အတြက္အေရးႀကီးသည္ကိုနားလည္ၿပီးအသံုးျပဳေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ကတိျပဳထားပါသည္။ဤမူ၀ါဒကိုလင့္ခ္တစ္ခုအေနျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာမည္သည့္၀ဘ္ဆိုက္သို႔မဟုတ္အက္ပ္ကိုမဆို (စုေပါင္း၍ “ဆိုက္မ်ား” ဟုေခၚဆို) သင္အသံုးျပဳလွ်င္ကြတ္ကီးမ်ား၊၀ဘ္အခ်က္ျပမ်ား (web beacons)၊အစက္အေျပာက္မ်ား (pixels)၊ရွင္းလင္းေသာ gif ဖိုင္မ်ားႏွင့္အျခားအလားတူနည္းပညာမ်ား (စုေပါင္း၍ “ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားဟုေခၚဆို”) ကိုသင့္စက္ေပၚတြင္သိမ္းဆည္းပံု၊ရယူသံုးစြဲပံုႏွင့္ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔ကိုဤကြတ္ကီးမူ၀ါဒတြင္ရွင္းျပထားပါသည္။ဤကြတ္ကီးမူ၀ါဒအားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူ၀ါဒ ႏွင့္အသံုးျပဳရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူဖတ္သင့္ပါသည္။။

ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာေတြကဘာေတြလဲ။

ကြတ္ကီးဆိုသည္မွာေသးငယ္ေသာစာသားဖိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအနက္တခုခုသို႔သင္၀င္ေရာက္ပါကသေဘာတူထားသည့္အတိုင္းအတာအတိုင္းသင့္စက္ေပၚတြင္သိမ္းဆည္းထားၿပီးရယူသံံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားသည္လည္းကြတ္ကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္အလုပ္လုပ္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအားသင္မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကိုသတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္သင့္စက္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ေသးငယ္ေသာအခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားထားရွိျခင္းသို႔မဟုတ္သင့္၀ဘ္ဆိုက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ပါသည္။ယင္းသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအားအျခားသံုးစြဲသူမ်ားအနက္မွသင့္စက္ပစၥည္းကိုသိရွိမွတ္မိေစပါသည္။ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာက္တြင္ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ဤအျခားေျခရာခံျခင္းနည္းပညာမ်ားအတြက္လည္းသက္ဆိုင္ပါသည္။ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုwww.allaboutcookies.orgႏွင့္www.youronlinechoices.euတို႔တြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆိုက္မ်ားကဘယ္လိုအသံုးျပဳသလဲ။

McKinsey သည္သင္ႏွင့္သင့္စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကိုသိရွိရန္၊သင့္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကိုမွတ္မိေစရန္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအားသင္သံုးစြဲပံုကိုေျခရာခံႏိုင္ရန္အတြက္ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားရွိအခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားရယူခြင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ဆိုက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံသို႔သင္၏မည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈကိုမဆိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္းကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားအားအသံုးျပဳပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ McKinsey သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွစာရင္းကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာအသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မည္မွ် အသံုးျပဳသည္ကိုေျခရာခံသံုးသပ္ရန္အတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။အသံုးျပဳသူအေတြ႕အႀကံဳကိုတိုးျမင့္ေစရန္၊ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္အေၾကာင္းအရာကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ဆိုက္မ်ားတြင္အသံုးျပဳသူမ်ားမည္သို႔သြားလာသံုးစြဲၾကသည္ကိုသံုးသပ္ရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ဤ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္အၿမဲတမ္းကြတ္ကီးမ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။

မူလႏွင့္တတိယအဖြဲ႔အစည္းကြတ္ကီးမ်ား

“မူလအဖြဲ႔အစည္းကြတ္ကီးမ်ား” သည္ McKinsey မွပိုင္ဆိုင္ၿပီးသင့္စက္ေပၚတြင္ McKinsey မွထားရွိေသာကြတ္ကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ “တတိယအဖြဲ႔အစည္းကြတ္ကီးမ်ား” သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္မွတဆင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမွသင့္စက္ပစၥည္းေပၚတြင္ထားရွိေသာကြတ္ကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံသို႔ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားေပးထားေသာအသံုးျပဳသူမ်ားထံသိုိ႔အီးေမးလ္မ်ားေပးပို႔ရန္အတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို McKinsey မွစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အီးေမးလ္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအက်ိဳးရွိမႈကိုသိရွိရန္ႏွင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားအားဖြင့္ျခင္းႏွင့္လင့္ခ္မ်ားအားႏွိပ္ျခင္းရွိမရွိသိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္အဆိုပါအသံုးျပဳသူမ်ား၏စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ကြတ္ကီးမ်ားကိုထားရွိျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကုိယ္စားအခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္သို႔ရယူအသံုးျပဳသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းယင္းတို႔၏ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒမ်ားတြင္ၾကည့္ေပးပါ။

ဆိုက္ေပၚမူတည္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ေအာက္ပါကြတ္ကီးအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္ -

အၿမဲတမ္းကြတ္ကီးမ်ား။ဆိုက္မ်ားကိုအသံုးျပဳရာတြင္သင့္အေတြ႕အႀကံဳကိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္အၿမဲတမ္းကြတ္ကီးမ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။ယင္းတြင္သင္ဆိုက္မ်ားအားအသံုးျပဳစဥ္ကပထမဆံုးေပၚလာေသာကြတ္ကီးမက္ေဆ့ဂ်္ကိုပိတ္ရန္အတြက္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကြတ္ကီးမူ၀ါဒအားသင့္လက္ခံေၾကာင္းကိုမွတ္သားထားျခင္းပါ၀င္ပါသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းကြတ္ကီးမ်ား။အခ်ိန္ပိုင္းကြတ္ကီးမ်ားသည္ယာယီျဖစ္ၿပီး၀ဘ္ဘေရာက္ဆာအားပိတ္ခ်ိန္တြင္ယင္းတို႔အားစက္မွဖ်က္လိုက္ပါသည္။အခ်ိန္ပိုင္းကြတ္ကီးမ်ားကိုအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကိုေျခရာခံရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစရန္အသံုးျပဳပါသည္။

ဘေရာက္ဆာတြင္သင့္ေလ်ာ္ေသာဆက္တင္မ်ားကိုဖြင့္ထားျခင္းျဖင့္ဘေရာက္ဆာကြတ္ကီးမ်ားကိုလက္ခံရန္သင္ျငင္းဆန္ႏိုင္ပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ဤဆက္တင္ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါကဆိုက္မ်ား၏အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသင္၀င္ေရာက္၍မရျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ကြတ္ကီးမ်ားကိုျငင္းဆန္ႏိုင္ရန္သင့္ဘေရာက္ဆာဆက္တင္မ်ားခ်ိန္ညႇိထားျခင္းမွလြဲ၍သင့္ဘေရာက္ဆာျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္မ်ားသို႔၀င္ေရာက္သည့္အခါတြင္စနစ္မွကြတ္ကီးမ်ားကိုထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုက္မ်ားမွႏွင့္/သို႔မဟုတ္ကြတ္ကီးမ်ားမွတဆင့္ရရွိၿပီးသင့္ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ရွိေနႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီေစရန္လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ထားရွိမည္မဟုတ္ပါ။မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိုအဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအားတစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ထားရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကြတ္ကီးမ်ားကိုေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳပါသည္ -

ကြတ္ကီးအမ်ဳိးအစား ရည္ရြယ္ခ်က္
မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ/ နည္းပညာအရျဖစ္ေသာ အဆိုပါကြတ္ကီးမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအားလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္သင္သည္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းယင္းတို႔ကိုရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္အဆိုပါကြတ္ကီးမ်ားသည္သင္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ဆိုက္အေၾကာင္းအရာကို၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ထိုအေကာင့္သို႔အေကာင့္၀င္ထားေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုသိရွိေစပါသည္။ယင္းတို႔တြင္တူညီေသာသံုးစြဲမႈအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းသင့္ယခင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္မိေစၿပီးကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားကိုလံုၿခံဳေစပါသည္။
သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ/ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုက္မ်ားအားအသံုးျပဳပံုႏွင့္ယင္းတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုသံုးသပ္ရန္အတြက္ယင္းကြတ္ကီးမ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သို႔မဟုတ္၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဤကြတ္ကီးမ်ားသည္မည္သည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုသင္အမ်ားဆံုးလာေရာက္သည္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံသို႔လာေရာက္သူမ်ားသည္မည္သည့္ေနရာမ်ားမွျဖစ္သည္ကိုေျခရာခံပါသည္။သင္သည္သတင္းလႊာကိုမွာယူထားပါကသို႔မဟုတ္ဆိုက္မ်ားတြင္အျခားနည္းျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားပါကအဆိုပါကြတ္ကီးမ်ားသည္သင္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ယင္းကြတ္ကီးမ်ားတြင္ Adobe Analytics ကြတ္ကီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ဤကြတ္ကီးမ်ားသည္သင္ျပဳလုပ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္အညီကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားဆိုက္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ဤကြတ္ကီးမ်ားသည္လာေရာက္မႈတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္သင့္ကို “မွတ္မိ” ႏိုင္ေစပါသည္။ခ်က္ခ်င္းအေနျဖင့္သင့္အသံုးျပဳသူအမည္ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရွိမည္ျဖစ္ၿပီးဆိုက္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသင္မည္သို႔စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ထားသည္ကိုမွတ္မိပါမည္။ဥပမာအားျဖင့္စာလံုးအရြယ္အစားခ်ိန္ညႇိျခင္း၊စာလံံုးပံုစံမ်ား၊ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိအျခားေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္လာေရာက္မႈမ်ားတြင္သင့္အားတူညီေသာျပဳျပင္ထားမႈမ်ားကိုေပးႏိုင္ပါသည္။
တတိယအဖြဲ႔အစည္းေၾကာ္ျငာျပျခင္း သင့္အတြက္ဦးတည္ထားေသာေၾကာ္ျငာမ်ားကိုျပရန္အတြက္ယင္းကြတ္ကီးမ်ားသည္ဤဆိုက္မ်ားႏွင့္အျခားဆိုက္မ်ားမွသင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္လည္းအထက္ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ဆိုက္မ်ားေပၚရွိကြတ္ကီးမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ယင္းတြင္သင္၀င္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္အျခား၀ဘ္ဆိုက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္သင့္အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းပါ၀င္ပါသည္။ယင္းကြတ္ကီးမ်ားအားထုတ္ေပးသည့္ Adobe၊ LinkedIn ႏွင့္ Facebook တို႔ကဲ့သို႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ယင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈမူ၀ါဒမ်ားရွိပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားသို႔သင္လာေရာက္မႈအေပၚတြင္မူတည္၍အျခား၀ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္သင့္အားဦးတည္ေသာေၾကာ္ျငာမ်ားျပရန္အတြက္ယင္းတို႔၏ကြတ္ကီးမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

ကြတ္ကီးအသံုးျပဳမႈအတြက္ကၽြႏ္ုပ္၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုဘယ္လိုျငင္းဆန္သို႔မဟုတ္႐ုပ္သိမ္းရမလဲ။

သင့္စက္ပစၥည္းတြင္ကြတ္ကီးမ်ားမထားရွိေစလိုပါကသင့္အင္တာနက္ဘေရာက္ဆာ၏ဆက္တင္တြင္ကြတ္ကီးမ်ားအားလံုးသို႔မဟုတ္အခ်ဳိ႕ကိုျငင္းပယ္ရန္ႏွင့္သင့္စက္ပစၥည္းတြင္ကြတ္ကီးတစ္ခုအားထားရွိပါကသတိေပးရန္ဆက္တင္မ်ားကိုခ်ိန္ညႇိထားႏိုင္ပါသည္။ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါကသင့္ဘေရာက္ဆာရွိ 'help' / 'tool' သို႔မဟုတ္ 'edit' က႑တြင္ၾကည့္ေပးပါသို႔မဟုတ္www.allaboutcookies.orgတြင္ၾကည့္ေပးပါ။အကယ္၍သင္သည္ (မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာကြတ္ကီးမ်ားအပါအ၀င္) ကြတ္ကီးမ်ားအားလံုးကိုပိတ္ထားရန္ဘေရာက္ဆာဆက္တင္အားျပဳလုပ္ထားပါကကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆိုက္မ်ားအားလံုးသို႔မဟုတ္တစိတ္တပိုင္းသို႔မဟုတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကိုမ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းသို႔မဟုတ္အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းရွိႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳေပးပါ။

ယခင္ကသိမ္းဆည္းထားေသာကြတ္ကီးမ်ားကိုဖယ္ရွားလိုပါကမည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုကိုယ္တိုင္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ရာတြင္သင့္အင္တာနက္ဘေရာက္ဆာဆက္တင္အားအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းခ်ိန္ညႇိထားျခင္းမရွိပါကယင္းသည္ဆိုက္မ်ားမွေနာက္ထပ္ကြတ္ကီးမ်ားထားရွိျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

အသံုးျပဳပ႐ိုဖိုင္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဦးတည္ေသာ/ၾကာ္ျငာျပေသာကြတ္ကီးမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါကသင္သည္ဥေရာပမွျဖစ္လွ်င္www.youronlinechoices.euႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွျဖစ္လွ်င္www.aboutads.info/choicesတုိ႔တြင္ၾကည့္ေပးပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္အျခားေျခရာခံနည္းပညာမ်ားကိုမည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္မလဲ။

သင္ကလစ္ခ္လုပ္ေသာ ၀ဘ္ beacons မွ သင့္ထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပို႔ေသာ ဗဟုသုတ၊ သုေတသန သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ မည္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ လင့္ခ္မ်ားမွမဆို McKinsey က သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။

၀ဘ္ beacon ဆိုသည္မွာ သင္ အသံုးျပဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ခ်ိတ္ဆက္တံု႔ျပန္ျခင္းျပဳေသာ McKinsey ၀ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ား၊ ကြတ္ကီးပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဂရပ္ဖစ္ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အီးေမးလ္အား သင္ ဖြင့္မဖြင့္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လင့္ခ္အား သင္ ႏွိပ္မႏွိပ္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ သင့္ဆီသို႔ ပို႔ထားေသာ ဗဟုသုတ၊ သုေတသန သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကိစၥဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ၀ဘ္ beacons ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထည့္သြင္းေကာင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

၀ဘ္ Beacons အသံုးျပဳမႈအတြက္ကၽြႏ္ုပ္၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုဘယ္လိုျငင္းဆန္သို႔မဟုတ္႐ုပ္သိမ္းရမလဲ။

၀ဘ္ beacons မ်ားအား အီးေမးလ္ျဖင့္ စာဖတ္သူအစီအစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အေ၀းပံုရိပ္မ်ားကို လုဒ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားထဲတြင္ပါ၀င္လာေသာ မည္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လင့္ခ္ကိုမွ ကလစ္ခ္လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္ ၀ဘ္ beaconsအား ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုဆက္သြယ္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကြတ္ကီးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍အျခားမည္သည့္ေမးခြန္းမဆိုရွိပါကကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားဆက္သြယ္ရန္မွ

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000

privacy@mckinsey.com