Generativ AI – den ekonomiska potentialen för Sverige

Om rapporten

Generativ AI – den ekonomiska potentialen för Sverige

Rapporten har tagits fram av McKinsey i Sverige. Den bygger på en större rapport med titeln “The economic value of generative AI”, som gavs ut av McKinsey Global Institute (MGI) i juni 2023. McKinsey i Sverige och MGI har tagit fram de respektive rapporterna på eget, självständigt initiativ. Arbetet har inte utförts på uppdrag av annan part.

Syftet med rapporten är att belysa hur användningen av generativ artificiell intelligens (generativ AI eller ”gen AI”) kan komma att påverka svenskt näringsliv och offentlig sektor. Metodiken som låg till grund för huvudrapporten från MGI har tillämpats på statistik från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB), Statista, Europakommissionen, Svensk Försäkring, Eurostat (COFOG), OECD och Gedi. Källhänvisningar anges löpande. För mer detaljerad information om metodik, se sidorna 19 och 20.

Gen AI-teknikens främsta bidrag i näringslivet är ökad automatisering av arbetsuppgifter. Sådan automatisering frigör tid som medarbetare kan lägga på andra uppgifter, vilket i sin tur öppnar för ökad produktivitet och ekonomisk vinning. Detta beskrivs i rapporten som gen AI teknikens värdeskapande potential. Störst värdeskapande potential har generativ AI i kombination med befintlig artificiell intelligens och andra tekniker.

Med rapporten vill vi tillgängliggöra data och insikter som kan bidra till ett faktabaserat samtal om användningen av generativ AI i Sverige framöver. McKinseys perspektiv och slutsatser grundar sig på insikter i skrivande stund, december 2023. En tidigare version av rapporten publicerades i september 2023.