Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 r

Spółka McKinsey & Company oraz jej jednostki zależne i stowarzyszone (łącznie zwane „McKinsey”, „my”) rozumieją wagę kwestii związanych z ochroną prywatności. Państwa prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak ochrona Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości,. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki posługujemy się Państwa danymi osobowymi i chronimy je w związku z działalnością biznesową McKinsey (np. konferencje i wydarzenia, usługi dla klientów) oraz na stronach internetowych, w aplikacjach i komunikatach zawierających link do niniejszej Polityki prywatności (łącznie „Witryny”), pełniąc funkcję administratorów danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania z zasobów internetowych i ogólnych procedur, prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem.

Dane, które gromadzimy

McKinsey gromadzi dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w tym w związku z niektórymi usługami świadczonymi na rzecz klientów. Poza tym gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem określonych obszarów Witryn, gdy rejestrują się Państwo w Portalu rekrutacyjnym McKinsey albo za jego pomocą ubiegają się o posadę, tworzą Państwo profil użytkownika, zgłaszają chęć otrzymywania elektronicznego biuletynu i powiadomień, uczestniczą w działaniach podejmowanych przez naszych byłych pracowników za pośrednictwem witryny Centrum informacji o byłych pracownikach, zgłaszają swój udział w wydarzeniach i konferencjach lub udostępniają informacje w publicznych obszarach Witryn (takich jak tablice ogłoszeń, fora dyskusyjne i ankiety). Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych różnią się i mogą obejmować podawane przez Państwa informacje, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu oraz wymagane do ubiegania się o posadę informacje na temat doświadczenia.

Możemy również w sposób automatyczny gromadzić informacje na temat urządzeń, których używają Państwo do korzystania z naszych Witryn. Automatycznie gromadzone przez nas informacje mogą obejmować adres IP, identyfikator urządzenia, informacje dotyczące przeglądarki internetowej i dane dotyczące przeglądania gromadzone za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pikseli, przezroczystych GIFów oraz innych, podobnych technologii (zwanych łącznie „Plikami cookie i innymi technikami śledzenia”), które są wykorzystywane w naszych Witrynach. Możemy również automatycznie gromadzić informacje na temat tego, w jaki sposób korzystają Państwo z Witryn – np. czego Państwo w nich szukają albo jakie treści oglądają. Te automatycznie gromadzone informacje zostaną powiązane z wszelkimi podanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Oprócz tego firma McKinsey może pobierać Państwa dane osobowe od stron trzecich, takich jak brokerzy lub agregatorzy danych, w toku prowadzenia swojej działalności, w tym w związku z niektórymi usługami świadczonymi na rzecz klientów. Możemy łączyć te dane z istniejącymi informacjami, które mamy do dyspozycji lub wykorzystywać je niezależnie w celu generowania standardów porównawczych i prowadzenia analityki danych (np. analiza praktyk rekrutacyjnych w branży, wykrywanie modeli nadużyć odnoszących się do transakcji finansowych, ruch klientów w środowiskach detalicznych). Zawsze staramy się potwierdzić, że strona trzecia poinformowała Państwa wcześniej a wykorzystywaniu przez siebie (oraz firmę McKinsey) przedmiotowych danych.

Korzystanie z danych

McKinsey wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby spełniać Państwa prośby o udzielenie informacji, przetwarzać Państwa zgłoszenia do udziału w wydarzeniach i konferencjach, personalizować treści, które przeglądają i otrzymują Państwo za pośrednictwem Witryn, dokonywać oceny naszych usług i je udoskonalać, wysyłać Państwu elektroniczne biuletyny i powiadomienia, prowadzić rekrutację i dokonywać oceny osób ubiegających się o pracę, analizować wydajność i działanie Witryn, publikować Państwa listy do redakcji albo komentarze, zapobiegać oszustwom, egzekwować postanowienia naszego regulaminu, zapewnić przestrzeganie wszystkich odnośnych przepisów prawa i nałożonych na spółkę obowiązków sprawozdawczych, egzekwować postanowienia zawartych przez McKinsey umów oraz w innych, zgłoszonych albo zleconych przez Państwa celach. W niektórych sytuacjach gromadzenie danych osobowych może być wymagane w związku z funkcjonowaniem Witryn albo możemy je wykorzystywać w prowadzonej działalności, w tym w związku z niektórymi usługami świadczonymi na rzecz klientów, np. w celu świadczenia określonych usług lub dostarczania konkretnych produktów, takich jak produkty standaryzacji porównawczej. Możemy łączyć i/lub analizować dane osobowe, aby dokonywać oceny i oferować Państwu treści oraz usługi, które są dla Państwa najbardziej odpowiednie. Możemy przechowywać wszelkie Państwa dane osobowe i wykorzystywać je, aby się z Państwem kontaktować.

Firma McKinsey i współpracujący z nią usługodawcy mogą wykorzystywać własne oraz pochodzące od podmiotów zewnętrznych Pliki cookie i inne techniki śledzenia, w tym znaczniki nawigacyjne, w celu zarządzania naszymi Witrynami i usługami oraz gromadzenia danych analitycznych dotyczących tego, w jaki sposób korzystają Państwo z Witryn. Firma McKinsey i współpracujący z nią usługodawcy mogą gromadzić informacje na temat tego, czy otwierają lub klikają Państwo linki w komunikatach związanych z wiedzą, badaniami i wydarzeniami, które do Państwa wysyłamy. Zawarte w niniejszej Polityce prywatności informacje na temat plików cookie odnoszą się również do wspomnianych innych technik śledzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Nasze Witryny nie śledzą Państwa w drodze gromadzenia danych osobowych dot. Państwa działań on-line w dłuższej perspektywie czasowej, za pośrednictwem witryn stron trzecich ani usług internetowych. W związku z tym nie zmieniamy naszych metod gromadzenia i wykorzystywania danych w odpowiedzi na sygnały „nie śledź” (ang. „do not track”) wysyłane z przeglądarek internetowych.

Wykorzystywanie informacji gromadzonych przez urządzenia mobilne

W związku z naszymi aplikacjami mobilnymi McKinsey może zlecać zewnętrznym usługodawcom przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników w celu naprawy błędów, monitorowania wykorzystania i poprawy działania aplikacji mobilnych. McKinsey otrzymuje na przykład raporty obejmujące zbiorcze dane na temat użytkowania niektórych z naszych aplikacji mobilnych oraz związanych z nimi schematów wyszukiwania, w tym informacje dotyczące typu urządzenia, którym się posłużono, jakie artykuły wyświetlono oraz inne rodzaje zdarzeń odnotowane w aplikacji. McKinsey otrzymuje także raporty na temat określonych, występujących w aplikacjach mobilnych błędów.

Co więcej, nasza aplikacja McKinsey Insights podaje spersonalizowaną listę rekomendacji (o nazwie „Propozycje dla Ciebie” („Insights for you”)), zawierającą odniesienia do tych treści McKinsey, które według nas mogą Państwa zainteresować. Rekomendacje te opierają się wyłącznie na treściach wyświetlanych przez Państwa w aplikacji Insights. Generowany przez aplikację unikatowy identyfikator użytkownika pozwala na dostosowanie sposobu korzystania z aplikacji do Państwa potrzeb oraz śledzenie artykułów, które w niej Państwo czytają. Nie udostępniamy Państwa historii wyświetlania ani tendencji innym użytkownikom ani żadnym podmiotom zewnętrznym (tj. osobom lub jednostkom, które nie są z nami stowarzyszone lub nie są zewnętrznymi usługodawcami, z którymi współpracuje McKinsey).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celach, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę następujące przesłanki:

 • po części nasze uzasadnione interesy biznesowe związane z ochroną i promocją McKinsey, budową i utrzymaniem relacji, rekrutacją i świadczeniem usług;
 • po części – za zgodą Użytkownika – np. jeśli tworzy on swój profil lub wyraża chęć otrzymywania biuletynów bądź alertów, ewentualnie w celach biznesowych odnoszących się do funkcjonowania rozwiązań internetowych, takich jak lepsze zrozumienie i poprawienie zadowolenia Użytkownika korzystającego z naszych witryn;
 • po części ze względu na konieczność przestrzegania prawa, kiedy to niektóre informacje są potrzebne do zaspokojenia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe gromadzone w ramach działalności biznesowej McKinsey, w tym w związku z niektórymi usługami świadczonymi na rzecz klientów, oraz za pośrednictwem Witryn mogą być czasami przekazywane jednostkom zależnym i stowarzyszonym McKinsey oraz ich personelowi zatrudnionemu we wszystkich częściach naszego globalnej organizacji, a także naszym zewnętrznym usługodawcom z różnych stron świata, w tym z krajów, w których na mocy przepisów prawa miejscowego przysługuje Państwu mniej praw niż we własnym kraju. Dodatkowo Witryny mogą być wyświetlane i hostowane w dowolnym miejscu na świecie przez McKinsey oraz naszych zewnętrznych usługodawców. Wdrożyliśmy wymagane obowiązującymi przepisami prawa mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, które są przetwarzane przez jednostki zależne, jednostki stowarzyszone oraz zewnętrznych usługodawców McKinsey, w tym zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych przekazywanych do krajów niebędących Państwa krajem zamieszkania. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wspomnianych mechanizmów prawnych, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne UE, prosimy o kontakt z nami pod podanym niżej adresem. Korzystając z którejkolwiek z Witryn i podając w niej informacje, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych do innych krajów i hostowanie zgromadzonych informacji.

McKinsey nie będzie celowo ujawniać ani przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez Państwa zgody (oraz podejmie odpowiednie kroki, aby zapobiec ich nieupoważnionemu lub przypadkowemu ujawnieniu) ani w inny dopuszczalny prawnie sposób do celów marketingowych realizowanych przez te podmioty ani żadnych innych celów, oprócz podanych poniżej wyjątków. McKinsey może udostępniać Państwa dane osobowe wynajętym przez McKinsey zewnętrznym usługodawcom w celu świadczenia przez nich usług związanych z Witrynami oraz w związku z działalnością biznesową McKinsey, w tym w związku z niektórymi usługami świadczonymi na rzecz klientów, w sposób określony w umowach serwisowych zawartymi z klientami. Stosujemy procesy zapewniające, że przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych usługodawców jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności oraz chroni poufność, dostępność oraz integralność Państwa danych osobowych.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy w naszym imieniu świadczą usługi i realizują działania wspierające nasze kontakty z Państwem w tym, na przykład, przetwarzają materiały rekrutacyjne, przeprowadzają ankiety lub konkursy, lub też komunikują się z Państwem.

Ponadto, możemy ujawniać informacje na Państwa temat:

 • jeżeli wymagane jest to od nas na podstawie prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem;
 • organom porządkowym lub innym organom państwowym;
 • jeżeli mamy przekonanie, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne lub słuszne, aby zapobiec uszczerbkowi na zdrowiu lub stratom finansowym, lub też w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzewanych lub stwierdzonych działań niezgodnych z prawem;
 • jeżeli ujawnienie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów danej osoby;
 • aby egzekwować postanowienia naszego Regulaminu;
 • aby chronić naszą własność, usługi i prawa;
 • aby zapobiegać oszustwom wobec McKinsey, naszych jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz partnerów biznesowych;
 • aby wspierać działy audytu, zgodności i ładu korporacyjnego;
 • aby przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto możemy ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe przy okazji reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji lub innego przeniesienia czy innej formy zbycia całości bądź dowolnej części przedsiębiorstwa.

Fora użytkowników

Należy mieć świadomość, że za każdym razem, gdy udostępniają Państwo publicznie informacje online, mogą być one gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. McKinsey nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani polityki podmiotów zewnętrznych, które gromadzą informacje udostępnione publicznie przez użytkowników na tego rodzaju forach na Witrynach.

Łącza do witryn podmiotów zewnętrznych

McKinsey może udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych w charakterze usługi dla naszych użytkowników. Jeżeli skorzystają Państwo z tych łączy, opuszczą Państwo Witryny. Łącza nie stanowią ani nie sugerują popierania, sponsorowania ani rekomendowania przez McKinsey podmiotu zewnętrznego, jego witryny ani informacji znajdujących się na tej witrynie; McKinsey nie ponosi również odpowiedzialności za korzystanie z nich przez Państwa. Korzystanie z tych witryn podlega ich regulaminom i politykom prywatności.

Media społecznościowe

Witryny mogą pozwolić Państwu na zalogowanie się na Państwa konta w mediach społecznościowych, w tym w szczególności takich jak Twitter, LinkedIn, Facebook i YouTube oraz powiązanie ich z McKinsey. Witryny mogą również pozwolić Państwu na zalogowanie się na Państwa konto McKinsey za pomocą Państwa danych logowania do konta w portalu społecznościowym.

Wiążąc swoje konto w serwisie społecznościowym z McKinsey albo logując się na konto McKinsey z wykorzystaniem danych logowania do swojego konta w serwisie społecznościowym, udzielają nam Państwo zgody na dostęp do informacji udostępnionych przez Państwa na profilu publicznym w tym portalu społecznościowym. Rodzaj informacji dostępnych na Państwa publicznym profilu różni się w zależności od portalu społecznościowego i Państwa ustawień, ale mogą one obejmować Państwa adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć oraz lokalizację. Informacje, które otrzymujemy z Państwa konta na portalu społecznościowym, wykorzystujemy zgodnie z regulaminem portalu oraz niniejszą Polityką prywatności. Prosimy zapoznać się z ustawieniami prywatności Państwa konta na portalu społecznościowym, aby dowiedzieć się, jakie dane będą udostępniane McKinsey i innym powiązanym aplikacjom i aby móc zarządzać danymi, które będą udostępniane przez Państwa konto, w tym informacjami na temat Państwa aktywności w trakcie korzystania z naszych Witryn.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa konto na portalu społecznościowym było z nami połączone, należy zapoznać się z ustawieniami tego konta i jego dostawcy.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy zabezpieczeń technicznych i operacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem. Wyłącznie upoważniony personel McKinsey i nasi usługodawcy zewnętrzni uzyskują dostęp do danych osobowych, a od takich pracowników oraz usługodawców wymaga się traktowania informacji jako poufnych. Pomimo zastosowania tych środków McKinsey nie jest w stanie zagwarantować, że do Państwa danych osobowych nie uzyskają dostępu osoby nieupoważnione.

Archiwizacja danych

McKinsey przechowuje dane osobowe, w niezbędnym zakresie, na czas trwania danej relacji biznesowej. Możemy również przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż czas trwania relacji biznesowej jeżeli będą nam potrzebne do zabezpieczenia się przed roszczeniami, analizy, prowadzenia dokumentacji archiwalnej lub przestrzegania naszych polityk dotyczących zarządzania informacjami i harmonogramów. Jeśli zażądają Państwo usunięcia swoich danych osobowych, McKinsey podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu usunięcia wszystkich informacji w całości. Informacje na temat żądania uzyskania dostępu, dokonania poprawek lub usunięcia danych znajdują się w zatytułowanej „Przysługujące Państwu prawa” części niniejszej Polityki prywatności.

Dzieci

Witryny nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytku dzieci poniżej 13. roku życia, a McKinsey nie gromadzi i nie przechowuje celowo danych osobowych osób poniżej 13. roku życia.

Portal rekrutacyjny McKinsey/Program rekrutacyjny McKinsey/witryna Centrum informacji o byłych pracownikach

Za pośrednictwem Portalu rekrutacyjnego McKinsey mogą Państwo ubiegać się o stanowiska w McKinsey lub zarejestrować się w Programie rekrutacyjnym McKinsey, aby otrzymywać komunikaty o potencjalnych wolnych stanowiskach lub innych podobnych możliwościach, które mogą Państwa zainteresować. Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji opisują bardziej szczegółowo w jaki sposób McKinsey oraz nasze jednostki zależne i stowarzyszone przetwarzają i chronią dane osobowe, które gromadzimy w ramach procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli są Państwo byłymi pracownikami McKinsey, mogą Państwo przystąpić do naszego programu dla byłych pracowników i uzyskać dostęp do strony Centrum informacji o byłych pracownikach. Witryna Centrum informacji o byłych pracownikach jest dostępna tylko dla obecnych i byłych pracowników McKinsey, a obowiązujący w odniesieniu do niej regulamin znajduje się w samej witrynie.

Przysługujące Państwu prawa

Jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo zażądania dostępu do zgromadzonych przez danych osobowych nas na Państwa temat w celu zapoznania się z danymi, ich modyfikacji lub żądania usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo zażądania kopii danych osobowych zgromadzonych przez nas na Państwa temat i do poprawy wszelkich błędów w tych danych. W określonych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo zażądać dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, dokonać ich przeglądu lub sprostowania bądź omówić sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem datasubjectrights@mckinsey.com. Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia Państwa tożsamości, takie jak prośba o podanie hasła oraz identyfikatora użytkownika. Podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego zbadania Państwa żądania i zastosowania się do niego lub odpowiedzi na nie w inny sposób, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. Różne przepisy prawa mogą uniemożliwić nam udzielenie dostępu do Państwa danych osobowych lub innego rodzaju uwzględnienia Państwa żądania w całości, w zależności od jego rodzaju i okoliczności, na przykład jeśli przedstawienie Państwa informacji może spowodować ujawnienie tożsamości innej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania stosownej opłaty z tytułu uwzględnienia Państwa żądania, jeśli jest to dopuszczalne na mocy stosownych przepisów prawa, lub do odmownego rozpatrzenia Państwa żądania, jeśli jest ono w sposób oczywisty nieuzasadnione, nadmierne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia bądź bezpodstawne zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ponadto, jeśli jest to przewidziane przepisami prawa miejscowego, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Rezygnacja z subskrypcji

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził chęć otrzymywania od nas biuletynów lub alertów, ewentualnie dostaje zaproszenia do udziału w ankietach lub wydarzeniach, a wolałby nie otrzymywać już od nas tego typu komunikatów, należy zmienić ustawienia komunikacji w profilu na stronie mckinsey.com, postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie Witryny, na których podane zostały te informacje, dokonano subskrypcji lub rejestracji, ewentualnie napisać e-mail na adres global_unsubscribes@mckinsey.com w celu rezygnacji z wszelkich subskrypcji dot. komunikatów McKinsey.

Prawa dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii

Zgodnie z ustępem 1798.83(c)(2) Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, McKinsey nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym na potrzeby ich marketingu bezpośredniego.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia w wieku poniżej 18 lat oraz zarejestrowanymi użytkownikami Witryn, na których zamieszczona jest niniejsza Polityka prywatności, ustęp 22581 Kodeksu etyki zawodowej stanu Kalifornia zezwala Państwu na zażądanie i doprowadzenie do usunięcia zamieszczonych przez Państwa publicznie treści lub informacji. Aby złożyć takie żądanie, należy wysłać wiadomość e-mail ze szczegółowym opisem danej treści lub informacji na adres privacy@mckinsey.com. Należy pamiętać, że tego rodzaju żądanie nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia zamieszczonych przez Państwa treści lub informacji oraz że mogą istnieć okoliczności, w których przepisy prawa nie wymagają lub nie zezwalają na usunięcie, pomimo żądania.

Zgoda; zmiany w Polityce prywatności

Korzystanie z Witryn jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i w innych miejscach na Witrynach. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach tego rodzaju poprzez aktualizację niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności, które zwiększą nasze uprawnienia do wykorzystywania danych osobowych na Państwa temat, które uprzednio zgromadziliśmy, uzyskamy Państwa zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Państwa zarejestrowany adres e-mail lub poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu na naszych Witrynach informacji o zmianach.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chcesz skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. Ochrony danych w UE lub zespołem ds. Ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com