Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 juli 2019

McKinsey & Company en haar dochterondernemingen en filialen(gezamenlijk ‘McKinsey’, ‘ons’, ‘onze’, ‘we’ of ‘wij’ genoemd) begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u. Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens, dit zijn alle informatiegegevens die u kunnen identificeren als individuele persoon. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij, in onze hoedanigheid van gegevensbeheerders, omgaan met uw persoonsgegevens in verband met de zakelijke activiteiten van McKinsey, zoals conferenties en evenementen, en klantendiensten, en op websites, applicaties en communicatie die een link naar dit Privacybeleid hebben opgenomen (gezamenlijk ‘de Sites’ genoemd). Lees onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over onze onlinevoorwaarden en de beleidslijnen in het algemeen.

Gegevens die we verzamelen

McKinsey verzamelt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, onder meer in verband met bepaalde klantendiensten. We verzamelen ook persoonsgegevens via bepaalde delen van de Sites wanneer u zich registreert voor of solliciteert via de wervingsportaalsite van McKinsey (Recruitment Portal), wanneer u een gebruikersprofiel aanmaakt, wanneer u zich registreert voor nieuwsbrieven en meldingen van McKinsey, wanneer u deelneemt aan onze alumni-activiteiten via onze alumniwebsite (Alumni Center) en wanneer u zich inschrijft voor conferenties en evenementen, en/of deelneemt aan openbare forums (zoals bulletinboards, discussieforums en enquêtes). De verzamelde persoonsgegevens verschillen en kunnen informatie bevatten die u verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en achtergrondinformatie die vereist is voor een sollicitatie.

We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt bij de interactie met onze Sites. De informatie die wij automatisch verzamelen, kan betrekking hebben op een IP-adres, apparaat-ID, webbrowser, en gegevens over uw surfgedrag verzameld via cookies, webbakens, pixels, clear gifs en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk ‘Cookies en andere traceringstechnologieën’ genoemd) op onze Sites. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen over hoe u de Sites gebruikt, zoals wat u heeft opgezocht en bekeken op de Sites. De automatisch verzamelde informatie wordt gekoppeld aan persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

McKinsey kan ook persoonsgegevens over u verzamelen bij derden, zoals gegevensmakelaars of -aggregators, in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, onder meer in verband met bepaalde klantendiensten. We kunnen deze gegevens combineren met bestaande informatie die we over u hebben of zelfstandig gebruiken voor onze benchmarking- en data-analyseactiviteiten (bijv. analyse van wervingspraktijken in een branche, het opsporen van fraudepatronen in verband met financiële transacties, voetgangersverkeer in een winkelomgeving). Wij zullen altijd proberen te bevestigen dat de derde partij u vooraf op de hoogte heeft gesteld van het gebruik van deze gegevens door de derde en McKinsey.

Gebruik van informatie

McKinsey gebruikt uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken om informatie te voldoen, om uw verzoeken tot deelname aan conferenties en evenementen te verwerken, om inhoud die u bekijkt of ontvangt op de Sites te personaliseren, om onze diensten te evalueren en te verbeteren, om nieuwsbrieven en meldingen naar u te verzenden, om sollicitanten te werven en te evalueren, om de prestaties en werking van de Sites te analyseren, om uw brieven aan de redacteur of opmerkingen te publiceren, om fraude te voorkomen, om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en bedrijfsrapportageverplichtingen, om overeenkomsten van McKinsey af te dwingen en voor andere doeleinden die u in werking kunt stellen of waar u om kunt verzoeken. In sommige situaties kan de verzameling van persoonsgegevens vereist zijn voor de werking van de Sites, of kunnen we deze gebruiken in het kader van onze zakelijke activiteiten, inclusief in verband met bepaalde klantendiensten, bijvoorbeeld om bepaalde diensten of producten, zoals onze benchmarking-producten, te leveren. Wij kunnen persoonsgegevens combineren en/of analyseren om de voor u meest relevante inhoud en diensten te selecteren en aan te bieden. We kunnen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken om contact met u op te nemen.

McKinsey en haar dienstverleners kunnen eigen cookies en cookies van derden en andere traceringstechnologieën, met inbegrip van webbakens, gebruiken om onze Sites en onze diensten te beheren en om analytische informatie te verzamelen over uw gebruik ervan. McKinsey en haar dienstverleners kunnen informatie verzamelen over het openen of aanklikken van links in de kennis-, onderzoeks- of evenementencommunicatie die wij u toesturen. De informatie die in dit Privacybeleid wordt verstrekt over cookies is ook van toepassing op deze andere traceringstechnologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën.

Onze Sites volgen u niet door het verzamelen van persoonsgegevens over uw onlineactiviteiten in de loop van de tijd, noch op websites van derden of onlinediensten. Bijgevolg veranderen we niets aan onze methoden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens als reactie op ‘do not track’ signalen van webbrowsers.

Gebruik van informatie verzameld via mobiele apparaten

In verband met onze mobiele applicaties kan McKinsey gebruikmaken van derden-dienstverleners om gebruikersactiviteiten te analyseren om fouten te verhelpen, het gebruik te controleren en de prestaties van de mobiele applicaties te verbeteren. McKinsey ontvangt bijvoorbeeld rapporten over het gezamenlijk gebruik van en het surfgedrag via onze mobiele applicaties, inclusief informatie over het type apparaat dat wordt gebruikt, artikels die werden geopend en andere gebeurtenissen die plaatsvinden in onze apps. McKinsey ontvangt ook rapporten over bepaalde fouten die zich voordoen in mobiele toepassingen.

Daarnaast biedt onze McKinsey Insights-app een gepersonaliseerde lijst met aanbevelingen (genaamd ‘Insights for you’) die u naar McKinsey-inhoud leidt waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden. Aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op wat u heeft bekeken in de Insights-app. Een uniek gebruikers-ID die door de app wordt gegenereerd, helpt uw app-ervaring te personaliseren en te volgen welke artikels u in de app leest. We delen uw kijkgeschiedenis of trends niet met andere gebruikers of externe derden (d.w.z. personen of entiteiten die geen filialen of derden-dienstverleners van McKinsey zijn).

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens

Onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is gebaseerd:

 • gedeeltelijk, op onze legitieme belangen bij de bevordering en bescherming van McKinsey, het opbouwen en onderhouden van relaties, rekrutering en onze dienstverlening;
 • gedeeltelijk, op uw toestemming, bijvoorbeeld als u een gebruikersprofiel aanmaakt, of u zich registreert voor onze nieuwsbrieven of -berichten, of voor zakelijke doeleinden die webactiviteiten ondersteunen, zoals het begrijpen en verbeteren van de kwaliteit van uw ervaring op onze websites;
 • gedeeltelijk, om te voldoen aan de wet, wanneer bepaalde informatie nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen.

 

Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdrachten

Persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke activiteiten van McKinsey, inclusief in verband met bepaalde klantendiensten, en op de Sites worden verzameld, kunnen van tijd tot tijd worden overgedragen aan dochterondernemingen, filialen van McKinsey en hun personeel binnen onze wereldwijde organisatie, evenals aan onze derden-dienstverleners over de hele wereld, inclusief in landen waar de lokale wetgeving u mogelijk minder rechten kan verlenen dan u in uw eigen land heeft. Bovendien kunnen de Sites worden bekeken en gehost door McKinsey en onze derden-dienstverleners overal ter wereld. Waar wettelijk vereist hebben we juridische mechanismen opgezet om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming van uw persoonsgegevens die door dochterondernemingen, filialen van McKinsey en derden-dienstverleners worden verwerkt, waaronder de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woont. Indien u meer informatie wilt over deze juridische mechanismen, waaronder de modelcontractbepalingen van de EU, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres. Door een van de Sites te gebruiken en er informatie op te verstrekken, stemt u vrijwillig in met grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

McKinsey zal uw persoonsgegevens zonder toestemming of zoals anderszins de wet toestaat niet opzettelijk bekendmaken of overdragen (en zal redelijke maatregelen treffen om de ongeoorloofde of onbedoelde openbaarmaking ervan te voorkomen) aan derden, hetzij voor eigen marketingdoeleinden van derden of anderszins, behalve in de volgende situaties. McKinsey kan toegang verlenen tot uw persoonsgegevens aan derden-dienstverleners die door McKinsey worden ingeschakeld voor het leveren van diensten met betrekking tot de Sites en tot de zakelijke activiteiten van McKinsey, inclusief in verband met bepaalde klantendiensten, op de wijze zoals overeengekomen in onze klantendienstovereenkomsten. Wij hanteren processen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens door derden-dienstverleners in overeenstemming is met dit Privacybeleid en om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden-dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren en namens ons handelen bij onze interacties met u, zoals bijvoorbeeld voor het verwerken van wervingsmateriaal, het houden van enquêtes of wedstrijden of om met u te communiceren.

Bovendien kunnen wij informatie over u onthullen:

 • indien we hier wettelijk of door een juridische procedure toe verplicht zijn;
 • aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen;
 • wanneer we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in het geval van een onderzoek naar een vermoedelijke of werkelijke frauduleuze of illegale activiteit;
 • indien bekendmaking noodzakelijk is om de vitale belangen van iemand te beschermen;
 • om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
 • om onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • om fraude tegen McKinsey, onze dochterondernemingen, filialen en/of zakenpartners te voorkomen;
 • ter ondersteuning van audit-, nalevings- en ondernemingsbestuurfuncties; of
 • om te voldoen aan elke en alle toepasselijke wetten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing of overdracht of vervreemding van het geheel of een gedeelte van onze zakelijke activiteiten.

Gebruikersforums

U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u op internet informatie openbaar maakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. McKinsey is niet verantwoordelijk voor enige actie of beleidslijnen van derden die informatie verzamelen, die gebruikers zelf openbaar maken in dergelijke forums op de Sites.

Link naar websites van derden

McKinsey kan links naar websites of informatie van derden verstrekken als een dienst aan onze gebruikers. Indien u deze links gebruikt, verlaat u de Sites. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door McKinsey van de derde, de website van de derde of de daarin opgenomen informatie, en McKinsey is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik ervan. Een dergelijk gebruik is onderworpen aan de privacybeleidslijnen en de gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op die websites.

Sociale netwerksites

Door uw account van een sociale netwerksite te koppelen aan McKinsey, of door in te loggen op een McKinsey-account met behulp van uw accountgegevens van een sociale netwerksite, geeft u ons toegang tot informatie die u op uw openbare profiel voor de sociale netwerksite beschikbaar hebt gesteld. De informatie in uw openbare profiel is afhankelijk van het sociale netwerk en uw instellingen, maar kan slaan op uw e-mailadres, echte naam, profielfoto, geslacht en locatie. Wij gebruiken de informatie die wij ontvangen van uw sociale netwerksite in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksite en dit Privacybeleid. Raadpleeg de privacyinstellingen in uw account op sociale netwerksites voor informatie over welke gegevens worden gedeeld met McKinsey en andere verbonden applicaties en om de gegevens te beheren die worden gedeeld via uw account, waaronder informatie over uw activiteiten bij gebruik van onze Sites.

Indien u een sociale netwerksite-account van ons wilt loskoppelen, moet u de instellingen van dat account op uw sociale netwerksite en de provider ervan raadplegen.

Beveiliging

McKinsey heeft algemeen aanvaarde normen voor technische en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen bevoegd personeel van McKinsey en van onze derden-dienstverleners krijgt toegang tot persoonsgegevens, en deze werknemers en dienstverleners moeten deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan McKinsey niet garanderen dat onbevoegden geen toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Gegevensbewaring

McKinsey bewaart persoonsgegevens, indien nodig, voor de duur van de relevante zakelijke relatie. We kunnen persoonsgegevens ook langer bewaren dan de duur van de zakelijke relatie, indien we deze moeten bewaren om ons te beschermen tegen rechtsvorderingen, voor analyses of archivering van historische gegevens, of ter naleving van ons beleidslijnen inzake informatiebeheer. Indien u verzoekt om de verwijdering van uw persoonsgegevens, zal McKinsey alle redelijke maatregelen treffen om alle informatie in het geheel te verwijderen. Raadpleeg het deel ‘Uw rechten’ van dit Privacybeleid voor verzoeken om toegang, correctie of verwijdering.

Kinderen

De Sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen van 13 jaar of jonger en persoonsgegevens over personen onder deze leeftijd worden door McKinsey niet opzettelijk verzameld of bewaard.

McKinsey-wervingsportaalsite/McKinsey-wervingsprogramma/Alumniwebsite

Via de McKinsey-wervingsportaalsite kunt u solliciteren voor posities bij McKinsey of zich aanmelden voor een McKinsey-wervingsprogramma, waar u op de hoogte kunt worden gesteld van mogelijke vacatures of andere soortgelijke mogelijkheden die van belang kunnen zijn. De Privacyverklaring inzake werving beschrijft meer in detail hoe McKinsey en onze dochtermaatschappijen en filialen de persoonsgegevens die we verzamelen in verband met het wervingsproces behandelen en beschermen.

Indien u een ex-werknemer van McKinsey bent, komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan ons Alumniprogramma en toegang tot de Alumniwebsite. De Alumniwebsite is alleen toegankelijk voor de huidige en voormalige McKinsey-collega’s en de relevante voorwaarden staan vermeld op de Alumniwebsite.

Uw rechten

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om deze te bekijken, te wijzigen of te verzoeken om de verwijdering van de gegevens. U kunt ook het recht hebben om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en om eventuele onnauwkeurigheden in deze gegevens te laten corrigeren. In bepaalde omstandigheden kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.

Indien u een verzoek wenst in te dienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te bekijken of te verbeteren, of om te bespreken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op datasubjectrights@mckinsey.com. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren, zoals een wachtwoord en gebruikers-ID, voordat u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. We zullen redelijke pogingen doen om snel te onderzoeken, te voldoen aan, of anderszins te reageren op uw verzoeken, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Verschillende wetten kunnen ons beletten toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens of anderszins te voldoen aan uw verzoek, afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek, bijvoorbeeld wanneer toegang tot uw informatie de identiteit van iemand anders kan onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een passende vergoeding te vragen om te voldoen aan uw verzoek, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en/of om uw verzoeken te weigeren, indien deze duidelijk ongegrond, en/of buitensporig, of anderszins bezwaarlijk of ongerechtvaardigd zijn op grond van de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast, en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

Afmelden

Als u zich heeft geregistreerd voor de McKinsey-nieuwsbrief of -berichten, of u ontvangt uitnodigingen voor een enquête of evenementen van McKinsey en u wilt in de toekomst geen e-mailberichten meer van ons ontvangen, bekijk dan de communicatie-instellingen in uw profiel op mckinsey.com, volg de instructies op de pagina van de Site waar u dergelijke informatie heeft verstrekt, u zich heeft ingeschreven of geregistreerd, of schrijf naar global_unsubscribes@mckinsey.com om u af te melden voor alle McKinsey-communicatie.

Uw privacyrechten in Californië

Uit hoofde van Artikel 1798.83(c)(2) van het Burgerlijk Wetboek van Californië (California Civil Code) deelt McKinsey uw persoonsgegevens niet met derden voor direct-marketinggebruik door die derden.

Indien u inwoner van Californië bent, jonger bent dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker bent van een van de Sites waarop dit Privacybeleid is gepubliceerd, laat Artikel 22581 van het Wetboek inzake bedrijven en beroepen van Californië (California Business and Professions Code) u toe om te verzoeken dat inhoud of informatie die u openbaar heeft gemaakt, wordt verwijderd. Stuur voor een dergelijk verzoek een e-mail met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke inhoud of informatie naar privacy@mckinsey.com. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek geen garantie is voor de volledige of algehele verwijdering van de inhoud of informatie die u heeft geplaatst en dat er mogelijk omstandigheden zijn waarin de wet niet vereist of toestaat dat deze wordt verwijderd, zelfs als daarom wordt verzocht.

Toestemming; aanpassingen aan het Privacybeleid

Door uw gebruik van de Sites, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de opslag van uw persoonsgegevens door de op ons in dit Privacybeleid en elders op de Sites beschreven wijze. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd aanpassingen te doen aan dit Privacybeleid. Wij zullen u over dergelijke aanpassingen informeren door dit Privacybeleid bij te werken. Indien we wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen waardoor we meer rechten krijgen om persoonsgegevens die we eerder over u hebben verzameld te gebruiken, zullen wij uw toestemming verzoeken, hetzij via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres, hetzij door informatie over de wijzigingen duidelijk zichtbaar aan te geven op onze Sites.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u wilt communiceren met onze EU Data Protection Officer of het Data Privacy Team, neem dan contact met ons op via:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com