Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1. července 2019

Společnost McKinsey & Company Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „McKinsey“, „my“ nebo „nás“) si jsou vědomy toho, že vaše soukromí je pro vás důležité. Zavazujeme se respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje, což jsou jakékoli informace, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti McKinsey, jako jsou konference a události, a klientskými službami, a na webových stránkách a v žádostech a komunikacích, které obsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně „stránky“), kdy jednáme v postavení správce údajů. Další všeobecné informace o našich podmínkách a zásadách online naleznete v našich podmínkách používání.

Jaké informace shromažďujeme

Společnost McKinsey shromažďuje osobní údaje v průběhu své obchodní činnosti, i v souvislosti s některými klientskými službami. Rovněž shromažďujeme osobní údaje v určitých částech stránek, když se zaregistrujete nebo ucházíte o zaměstnání prostřednictvím portálu McKinsey Recruitment, vytvoříte si uživatelský profil, přihlásíte se k odběru informačních zpravodajů a upozornění společnosti McKinsey, účastníte se našich absolventských aktivit prostřednictvím webové stránky Alumni Center, zaregistrujete se na konference a akce a/nebo se zapojíte do veřejných oblastí pro uživatele (jako jsou nástěnky, diskusní fóra a průzkumy). Shromážděné osobní údaje se liší a mohou zahrnovat informace, které uvedete, jako je vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a základní informace o vás, které se požadují od uchazečů o zaměstnání.

Můžeme také automaticky shromažďovat informace o zařízeních, které používáte k interakci s našimi webovými stránkami. Informace, které automaticky shromažďujeme, mohou zahrnovat IP adresu, identifikátor zařízení, internetový prohlížeč, a informace o procházení shromažďované na našich webových stránkách prostřednictvím souborů cookie, webových signálů, pixelových tagů, souborů clear GIF a dalších podobných technologií (společně dále jen „soubory cookie a jiné sledovací technologie“). Můžeme také automaticky shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky, jako například to, co jste na webových stránkách vyhledávali a prohlíželi. Automaticky shromážděné informace budou propojeny s osobními údaji, které jste poskytli.

Společnost McKinsey může rovněž shromažďovat osobní údaje o vás od třetích stran, jako jsou např. zprostředkovatelé nebo agregátoři dat, v průběhu svých obchodních činností, a to i v souvislosti s některými klientskými službami. Tyto údaje můžeme kombinovat s existujícími informacemi, které o vás máme, nebo je použít samostatně, pro účely našich činností v oblasti srovnávání a analýzy údajů (např. analýza náborových postupů v rámci celého odvětví, odhalování vzorců podvodného chování v souvislosti s finančními transakcemi, návštěvnost provozoven). Vždy se budeme snažit ujistit, že vás třetí strana předem informovala o vlastním použití těchto údajů i o jejich použití společností McKinsey.

Použití informací

Společnost McKinsey využívá vaše osobní údaje k tomu, aby vyhověla vašim žádostem o informace, zpracovala vaše žádosti o účast na konferencích a akcích, přizpůsobila obsah, který si na webových stránkách prohlížíte nebo je vám zobrazován, vyhodnotila a vylepšila své služby, zasílala vám informační zpravodaje a upozornění, vybírala a vyhodnocovala uchazeče o zaměstnání, analyzovala výkon a fungování webových stránek, zveřejňovala vaše dopisy redaktorům nebo komentáře, předcházela podvodům, prosazovala naše podmínky používání, dodržovala všechny platné zákony a povinnosti týkající se firemního vykazování, prosazovala dohody společnosti McKinsey a uskutečnila jiné záměry, které můžete iniciovat nebo požadovat. V některých situacích může být shromažďování osobních údajů vyžadováno pro provoz stránek, nebo je můžeme používat v průběhu našich obchodních činností, včetně použití v souvislosti s některými klientskými službami, například k poskytování určitých služeb nebo produktů, např. našich srovnávacích produktů. Osobní údaje můžeme kombinovat a/nebo analyzovat za účelem vyhodnocování a nabízení obsahu a služeb, které jsou pro vás nejdůležitější. Můžeme uchovávat všechny vaše osobní údaje ve spisu a používat je pro kontakt s vámi.

Společnost McKinsey a její poskytovatelé služeb mohou používat soubory cookie a jiné sledovací technologie, včetně webových signálů, prvních a třetích stran, které spravují naše webové stránky a naše služby a shromažďují analytické informace o tom, jak je používáte. Společnost McKinsey a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat informace o tom, zda otevřete nebo kliknete na jakékoli odkazy ve sděleních týkajících se znalostí, výzkumů nebo událostí, které vám zasíláme. Informace poskytované v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů týkající se souborů cookie se vztahují také na tyto jiné sledovací technologie. Pro více informací ohledně toho, jak používáme soubory cookie a další sledovací technologie, nahlédněte do našich zásad o souborech cookie.

Naše webové stránky vás nesledují prostřednictvím shromažďování osobních údajů o vašich aktivitách online v průběhu času a přes webové stránky třetích stran nebo služby online. Postupy shromažďování a používání údajů proto neměníme v reakci na signály „zákazu sledování“ přenášené z internetových prohlížečů.

Používání informací shromážděných prostřednictvím mobilních zařízení

V souvislosti s našimi mobilními aplikacemi může společnost McKinsey využít poskytovatele služeb třetích stran k analýze aktivity uživatelů k opravě chyb, sledování používání a zlepšení výkonu mobilních aplikací. Společnost McKinsey například dostává zprávy o souhrnném využívání a modelech procházení našich mobilních aplikací, včetně informací o typu použitého zařízení, zobrazených článcích a dalších událostech v našich aplikacích. Společnost McKinsey také dostává zprávy o některých chybách vyskytujících se v mobilních aplikacích.

Navíc naše aplikace McKinsey Insights nabízí personalizovaný seznam doporučení (s názvem „Přehled pro vás“), který vás nasměruje na obsah společnosti McKinsey, o kterém si myslíme, že vás bude zajímat. Doporučení se zakládají výhradně na tom, co jste si prohlédli v aplikaci Insights. Jedinečný identifikátor uživatele, který je aplikací generován, pomáhá personalizovat vaše zkušenosti s aplikací a sleduje články, které jste si v aplikaci přečetli. Nesdílíme historii nebo trendy vašeho prohlížení s jinými uživateli nebo třetími stranami (tzn. osobami nebo subjekty, které nejsou přidruženými společnostmi nebo poskytovateli služeb třetích stran společnosti McKinsey).

Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje

Při zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely se opíráme o tyto důvody:

 • částečně o naše oprávněné zájmy na podporu a ochranu společnosti McKinsey, budování a udržování vztahů, nábor a poskytování našich služeb,
 • částečně o váš souhlas, například vytvoříte-li si uživatelský profil nebo se zaregistrujete k zasílání našeho informačního zpravodaje nebo upozornění, nebo pro obchodní účely k podpoře webových operací, jako je pochopení a zvyšování kvality vašich zkušeností s našimi webovými stránkami;
 • částečně za účelem dodržování právních předpisů, jsou-li určité informace nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností.

Příjemci údajů a mezinárodní přenosy údajů

Osobní údaje shromážděné v průběhu obchodních aktivit společnosti McKinsey, včetně údajů shromážděných v souvislosti s některými klientskými službami, jakož i na webových stránkách mohou být čas od času převedeny dceřiným a přidruženým společnostem společnosti McKinsey a partnerům v naší globální organizaci, a rovněž našim poskytovatelům služeb třetích stran umístěným po celém světě, i v zemích, kde vám mohou místní právní předpisy poskytovat méně práv, než máte ve své vlastní zemi. Dále mohou být webové stránky zobrazovány a mohou mít hosting od společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích stran kdekoli na světě. Tam, kde je to vyžadováno zákonem, jsme zavedli právní mechanismy, které zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů, jež zpracovávají dceřiné a přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran společnosti McKinsey, včetně přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí, než je země, v níž pobýváte. Pokud si přejete získat více informací o těchto právních mechanismech, jež mohou zahrnovat standardní smluvní doložky Evropské unie, kontaktujte nás na adrese uvedené níže. Používáním kterékoli z webových stránek a poskytnutím informací na kterékoli z nich souhlasíte s takovým přeshraničním přenosem a hostingem těchto informací.

Společnost McKinsey nebude bez vašeho souhlasu, nebo není-li to povoleno právními předpisy, úmyslně zveřejňovat nebo předávat (a podnikne přiměřené kroky k zabránění neoprávněnému nebo náhodnému zveřejnění) vašich osobních údajů třetím stranám, ať již pro vlastní marketingové účely nebo pro jiné účely, s výjimkou následujících případů. Společnost McKinsey může poskytnout přístup k vašim osobním údajům poskytovatelům služeb třetích stran, které společnost McKinsey pověřila poskytováním služeb souvisejících s těmito webovými stránkami, jakož i s obchodními aktivitami společnosti McKinsey, a to i v souvislosti s některými klientskými službami, způsobem sjednaným v našich smlouvách o klientských službách. Udržujeme postupy, jejichž cílem je zajistit, že veškeré zpracování osobních údajů třetími stranami bude v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a bude chránit důvěrnost, dostupnost a integritu vašich osobních údajů.

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby a funkce v našem zastoupení, abychom mohli podporovat naše interakce s vámi, například zpracovávání náborových materiálů, správa průzkumů nebo soutěží nebo komunikace s vámi.

Kromě toho můžeme informace o vás zveřejnit:

 • pokud to o nás vyžaduje zákon nebo právní postup;
 • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním činitelům;
 • pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti;
 • je-li zveřejnění nezbytné k ochraně životních zájmů nějaké osoby;
 • k prosazení našich podmínek používání;
 • k ochraně našeho majetku, služeb a zákonných práv;
 • abychom zabránili podvodům proti společnosti McKinsey, našim dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a/nebo obchodním partnerům;
 • abychom podpořili audity, dodržování předpisů a funkce správy a řízení společností; nebo
 • pro dodržení veškerých platných právních předpisů.

Vaše osobní údaje můžeme dále zveřejnit nebo převést v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení nebo jiného přenosu nebo nakládání s celým naším podnikem nebo kteroukoliv jeho částí.

Uživatelská fóra

Měli byste si být vědomi toho, že kdykoli veřejně zveřejníte informace online, mohou být tyto informace shromažďovány a využívány jinými osobami. Společnost McKinsey nenese odpovědnost za žádné kroky nebo zásady třetích stran, které shromažďují informace, které uživatelé veřejně poskytují v takových fórech na webových stránkách.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Společnost McKinsey může jako službu našim uživatelům poskytovat odkazy na webové stránky nebo informace třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky. Takové odkazy nepředstavují ani nenaznačují souhlas, sponzorování nebo doporučení třetí strany, webových stránek třetích stran nebo informací na nich obsažených ze strany společnosti McKinsey a společnost McKinsey nebude odpovědná za jejich použití vámi. Takové použití se řídí podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto stránky.

Sociální sítě

Webové stránky vám mohou umožnit přihlášení a přidružení vašich účtů na sociálních sítích, včetně Twitteru, LinkedIn, Facebooku a YouTube, se společností McKinsey. Webové stránky také umožňují přihlásit se k účtu McKinsey pomocí určitých přihlašovacích údajů vašich účtů na sociálních sítích.

Přidružením účtu na sociální síti se společností McKinsey nebo přihlášením k účtu McKinsey pomocí přihlašovacích údajů vašeho účtu na sociální síti nám udělíte oprávnění k přístupu k informacím, které jste zpřístupnili na vašem veřejném profilu daného účtu na sociální síti. Informace dostupné na veřejném profilu se liší v závislosti na sociální síti a nastavení, ale mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, skutečné jméno, profilový obrázek, pohlaví a polohu. Informace, které obdržíme z vašeho účtu na sociální síti, používáme v souladu s podmínkami používání sociální sítě a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Informace o tom, jaké údaje jsou sdíleny se společností McKinsey a dalšími propojenými aplikacemi, naleznete v nastavení ochrany osobních údajů vašeho účtu na sociální síti, kde můžete spravovat údaje sdílené prostřednictvím vašeho účtu, včetně informací o vašich aktivitách prostřednictvím našich webových stránek.

Chcete-li od nás odpojit svůj účet na sociální síti, přečtěte si nastavení účtu dané sociální sítě a jejího poskytovatele.

Bezpečnost

Společnost McKinsey zavedla obecně přijímané standardy technické a provozní bezpečnosti k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, úpravou nebo zničením. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích, přičemž tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb mají povinnost zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. I přes tato opatření nemůže společnost McKinsey zaručit, že neoprávněné osoby nezískají přístup k vašim osobním údajům.

Uchovávání údajů

Společnost McKinsey uchovává osobní údaje podle potřeby po dobu trvání příslušného obchodního vztahu. Můžeme uchovávat osobní údaje i po dobu delší, než je doba trvání obchodního vztahu, pokud je potřebujeme uchovávat, abychom se chránili před právními nároky, používali je k analýze nebo uchovávání historických záznamů nebo dodržovali naše zásady a rozvrhy správy informací. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje vymazali, bude se společnost McKinsey snažit odstranit všechny výskyty informací v plném rozsahu. Pro žádosti o přístup, opravu nebo vymazání nahlédněte do části „Vaše práva“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

Děti

Stránky nejsou určeny pro děti ve věku 13 let nebo mladší a společnost McKinsey úmyslně neshromažďuje ani neuchovává osobní údaje o osobách mladších než 13 let.

Portál McKinsey Recruitment Portal / náborový program McKinsey Recruiting / webové stránky Alumni Center

Prostřednictvím portálu McKinsey Recruitment se můžete ucházet o místo ve společnosti McKinsey nebo se zaregistrovat k programu McKinsey Recruiting, kde můžete být informováni o jakýchkoli potenciálních pracovních místech nebo o podobných příležitostech, které by pro vás mohly být zajímavé. Oznámení o ochraně osobních údajů při náboru popisuje podrobněji, jak společnost McKinsey a naše dceřiné a přidružené společnosti zpracovávají a chrání osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s náborovým procesem.

Pokud jste bývalým zaměstnancem společnosti McKinsey, můžete se připojit k absolventskému programu Alumni a mít přístup k webovým stránkám Alumni Center. Webové stránky Alumni Center jsou přístupné pouze současným a bývalým kolegům ze společnosti McKinsey a jsou na nich uvedeny relevantní podmínky.

Vaše práva

Pokud je to umožněno platnými právními předpisy, můžete mít právo přístupu k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a to pro účely kontroly, úpravy nebo požadavku na vymazání údajů. Rovněž můžete mít právo požádat o kopii osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, a nechat opravit jakékoliv nepřesnosti týkající se vaší osoby. Za určitých okolností můžete také požádat o zastavení zpracovávání vašich osobních údajů.

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo prodiskutovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na datasubjectrights@mckinsey.com. Z důvodu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti přijmeme odpovídající kroky k ověření vaší totožnosti, jako je vyžádání hesla a uživatelského ID, ještě před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům. Učiníme přiměřené pokusy okamžitě prověřit vaše požadavky, vyhovět jim nebo jinak na ně reagovat, jak může být vyžadováno platnými právními předpisy. V závislosti na okolnostech a požadavcích nám různými právními předpisy nemusí být povoleno poskytnout přístup k osobním údajům nebo jinak plně vyhovět vašemu požadavku; například v situaci, kdy poskytnutí vašich informací může zveřejnit totožnost někoho jiného. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vašemu požadavku, jak je umožněno platnými právními předpisy, a/nebo zamítnout vaše požadavky, pokud jsou zjevně neopodstatněné a/nebo přehnané nebo jinak nepřijatelné v souladu s platnými právními předpisy.

Dále, pokud je to umožněno místním platným právem, můžete mít právo podat stížnost u kompetentního orgánu na ochranu údajů.

Odhlášení

Pokud jste se zaregistrovali k odběru informačního zpravodaje nebo upozornění společnosti McKinsey, nebo pokud jsou vám společností McKinsey zasílány pozvánky k účasti v průzkumu nebo k událostem a nepřejete si od nás dostávat další e-mailovou komunikaci, zkontrolujte si nastavení pro komunikaci ve svém profilu na mckinsey.com a postupujte podle pokynů na té stránce webových stránek, na které jste tyto informace poskytli, přihlásili se k odběru nebo zaregistrovali, nebo napište na adresu global_unsubscribes@mckinsey.com, abyste se odhlásili od zasílání veškeré komunikace společnosti McKinsey.

Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Podle odst. 2 bodu (c) paragrafu 1798.83 občanského zákoníku v Kalifornii společnost McKinsey nesdílí vaše osobní údaje se třetími stranami za účelem přímého marketingu těchto třetích stran.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie mladším 18 let a zaregistrovaným uživatelem kterékoli z webových stránek, kde jsou zveřejněny tyto zásady ochrany osobních údajů, dovoluje vám paragraf 22581 kodexu pro obchodní a odborné činnosti v Kalifornii požádat o odstranění obsahu nebo informací, které jste veřejně poskytli, a dosáhnout tohoto odstranění. K podání takové žádosti prosím odešlete e-mail s podrobným popisem konkrétního obsahu nebo informací na adresu privacy@mckinsey.com. Vezměte prosím na vědomí, že taková žádost nezajišťuje kompletní nebo úplné odstranění obsahu nebo informací, které jste zveřejnili, a že se mohou vyskytnout okolnosti, kdy zákon nevyžaduje ani neumožňuje odstranění, i když je o to požádáno.

Souhlas; změny zásad ochrany osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a ukládáním vašich osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí a jinde na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo provádět čas od času změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Na tyto změny vás budeme upozorňovat aktualizováním těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde v těchto zásadách ochrany osobních údajů k podstatným změnám, které zvyšují naše práva na používání osobních údajů, které jsme o vás dříve shromáždili, získáme váš souhlas buď e-mailem na vaši registrovanou e-mailovou adresu, nebo zřetelným zveřejněním informací o změnách na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li komunikovat s naším úředníkem pro ochranu údajů EU nebo s týmem pro ochranu osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com