Skip to main content

Thông báo về Quyền Riêng tư trong Hoạt động Tuyển dụng của McKinsey & Company

Ngày có hiệu lực là ngày 4/12/2017.

McKinsey & Company Inc., cùng các công ty con và các đơn vị thành viên (“McKinsey” hoặc “chúng tôi”), hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn. Các công ty con và các đơn vị thành viên của McKinsey có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là các đơn vị kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất cứ thông tin nào có khả năng nhận diện cá nhân bạn. Thông báo về Quyền riêng tư trong Hoạt động Tuyển dụng này (“Thông báo về Quyền riêng tư”) trình bày cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan đến các quy trình và chương trình tuyển dụng của McKinsey.

Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân của người xin việc, ứng viên tìm việc tiềm năng, các chương trình và sự kiện tuyển dụng tùy chọn của chúng tôi. Thông báo này không áp dụng cho các nhân viên, nhà thầu hoặc khách hàng của chúng tôi, hoặc các dữ liệu cá nhân khác mà McKinsey thu thập cho các mục đích khác.

Khi được sử dụng trong Thông báo về Quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể nhận diện người xin việc và ứng viên tìm việc tiềm năng tiếp cận chúng tôi, được gửi qua kênh đăng ký tuyển dụng trực tuyến và/hoặc thông qua các kênh khác (ví dụ, thông qua các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp).

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Thông báo về Quyền riêng tư này, trừ khi việc xử lý đó mâu thuẫn với các quy định của luật hiện hành, trong trường hợp đó, luật hiện hành sẽ được áp dụng.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng:

 • Bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Quyền riêng tư này và đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong thông báo này.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao và xử lý trên khắp thế giới, bao gồm các quốc gia có thể được coi là không có quy định bảo vệ dữ liệu ở mức độ giống như tại nước sở tại của bạn, nhằm mục đích và theo cách thức được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này.
 • Bạn không bắt buộc phải cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho chúng tôi, nhưng nếu không làm vậy, có thể bạn sẽ không được tiếp tục là ứng viên cho công việc mà bạn đã đăng ký.
 • Mọi tuyên bố của bạn là đúng và chính xác theo sự hiểu biết và niềm tin của bạn, và bạn không cố ý bỏ qua bất cứ thông tin liên quan nào có tính chất bất lợi. Nếu cung cấp thông tin không chính xác, bạn có thể không đủ tiêu chuẩn để được tuyển dụng.
 • Thông báo về Quyền riêng tư này không cấu thành phần nào trong hợp đồng tuyển dụng dành cho ứng viên do McKinsey thuê.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và cách thức chúng tôi xử lý chúng được xác định theo yêu cầu của quốc gia nơi tuyển dụng vị trí đó, và không phải quốc gia nơi bạn cư trú. Nếu bạn đăng ký nhiều hơn một địa điểm hoặc nếu vị trí mà bạn đăng ký đang tuyển dụng tại nhiều hơn một quốc gia thì loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và cách thức chúng tôi xử lý chúng được xác định theo yêu cầu của tất cả quốc gia nơi tuyển dụng vị trí đó.

Chúng tôi thường thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn nộp đơn vào một vị trí của chúng tôi, ví dụ tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, kinh nghiệm làm việc và trình độ giáo dục, thành tích, và các kết quả thi của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như những công ty tuyển dụng chuyên nghiệp, người giới thiệu, nhà tuyển dụng trước của bạn, các nhân viên của McKinsey đã phỏng vấn bạn, và nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch tuyển dụng, trong giới hạn cho phép của luật hiện hành.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là một phần của dữ liệu cá nhân và bao gồm sắc tộc, sức khỏe, tư cách thành viên công đoàn, tín ngưỡng triết học, xu hướng tính dục cũng như các danh mục khác theo luật định. Chúng tôi không tìm cách thu thập và sẽ không thu thập dữ liệu như vậy về ứng viên trừ khi luật hiện hành cho phép làm điều đó (ví dụ, giám sát cơ hội bình đẳng tại Hoa Kỳ).

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì các lý do chính đáng về nhân sự và quản lý kinh doanh bao gồm:

 • nhận diện và đánh giá ứng viên cho các công việc tiềm năng, cũng như các vị trí có thể sẽ tuyển dụng trong tương lai;
 • lưu hồ sơ liên quan tới tuyển dụng và thuê mướn;
 • bảo đảm tuân thủ các quy định luật pháp, bao gồm các quy định và thực hành về tính đa dạng và bao trùm;
 • tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp khi luật hiện hành cho phép;
 • bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi trong phạm vi luật pháp cho phép hoặc ủy quyền; hoặc
 • trong các tình huống khẩn cấp khi sức khỏe hay sự an toàn của một hay nhiều cá nhân có thể bị đe dọa.

Chúng tôi cũng có thể phân tích dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dữ liệu tổng hợp/ẩn danh nhằm cải thiện quy trình tuyển dụng và thuê lao động của chúng tôi, đồng thời tăng cường khả năng thu hút các ứng viên thành công.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích được trình bày ở trên: khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm điều đó; khi cần thiết để ký kết hợp đồng lao động với bạn; khi cần thiết để chúng tôi tuân theo nghĩa vụ pháp lý; hoặc khi cần thiết vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là nhà tuyển dụng hoạt động trên toàn cầu.

Chúng tôi có thể muốn lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn để cân nhắc bạn trong các cơ hội việc làm tương lai. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý từ bạn, có thể là trước hoặc sau khi bạn chính thức ứng tuyển cho một cơ hội việc làm, trong khuôn khổ của một trong các chương trình tuyển dụng của chúng tôi, trong đó cung cấp cho bạn các cách thức để tìm hiểu kỹ hơn về McKinsey. Các chương trình tuyển dụng này là hoàn toàn tùy chọn. 

Nếu bạn tham gia một chương trình tuyển dụng, nhưng sau đó muốn rút lui, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại keep-in-touch@mckinsey.com. Đối với các ứng viên tại Đức, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại karriere@mckinsey.com.

Người nhận dữ liệu và chuyển dữ liệu quốc tế

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn làm việc tại những quốc gia nơi có vị trí mà bạn đang ứng tuyển, cũng như bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn làm việc tại các quốc gia khác nhau trong tổ chức toàn cầu của McKinsey. Các cá nhân thực hiện những chức năng hành chính và nhân sự CNTT trong McKinsey cũng có thể có quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành công việc của họ. Ở một số quốc gia, bạn có thể có ít quyền theo luật pháp địa phương hơn so với bạn có ở quốc gia cư trú của bạn, nhưng chúng tôi đã thiết lập cơ chế pháp lý được thiết kế nhằm bảo đảm biện pháp bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân của bạn do các công ty con và các đơn vị thành viên thuộc tổ chức toàn cầu của McKinsey nắm giữ, bao gồm chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài quốc gia bạn cư trú.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hệ thống phần mềm tuyển dụng. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác hỗ trợ chúng tôi trong việc tuyển dụng nhân sự, quản lý và đánh giá sàng lọc cũng như kiểm tra trước khi tuyển dụng, và cải thiện cách thức tuyển dụng của chúng tôi.

Chúng tôi duy trì các tiến trình được thiết kế nhằm bảo đảm rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân tuân theo Thông báo về Quyền riêng tư này và bảo vệ tính bí mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Khi có quy định luật pháp, chúng tôi xây dựng các cơ chế pháp lý được thiết kế nhằm bảo đảm bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân của bạn ở nước thứ ba. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các cơ chế pháp lý này, có thể bao gồm các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU, xin hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp ở cuối Thông báo về Quyền riêng tư này.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, mua bán, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức chuyển giao hay sắp xếp khác đối với toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu

Nếu bạn chấp nhận thư mời làm việc của chúng tôi, bất cứ dữ liệu cá nhân nào được thu thập trong giai đoạn trước tuyển dụng sẽ được đưa vào hồ sơ nhân sự của bạn và sẽ được lưu trữ tuân theo các quy định của quốc gia cụ thể. Nếu chúng tôi không tuyển dụng bạn thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian (có thể khác nhau tùy theo quốc gia) cho mục đích quản lý hệ thống, để cân nhắc bạn cho các vị trí tiềm năng trong tương lai, và để tiến hành nghiên cứu. Sau đó, chúng tôi lưu trữ một số dữ liệu cá nhân ở mức tối thiểu để ghi lại hoạt động tuyển dụng của bạn với chúng tôi.

Nếu bạn lựa chọn tham gia chương trình tuyển dụng thì chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn để xem xét bạn cho các cơ hội việc làm trong tương lai và trong một khoảng thời gian cụ thể của chương trình đó, trừ khi bạn quyết định không tham gia trước thời gian đó.

Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về bảo mật kỹ thuật và vận hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chỉ những người có thẩm quyền của McKinsey và của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được yêu cầu bảo mật thông tin này. Cho dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa này nhưng chúng tôi không thể bảo đảm những người không có thẩm quyền không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Các quyền của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý được thiết kế để bảo đảm dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật cho các mục đích thu thập và sử dụng chúng. Chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp được thiết kế nhằm bảo đảm rằng chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Thông báo về Quyền riêng tư này và luật hiện hành.

Bạn cũng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn nhằm mục đích kiểm tra, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa dữ liệu. Bạn có thể có quyền yêu cầu nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn và yêu cầu sửa chữa mọi sự không chính xác về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ, nếu bạn quyết định rút khỏi chương trình tuyển dụng của chúng tôi), mặc dù bạn cần lưu ý rằng chúng tôi có thể cần phải lưu trữ một số dữ liệu cá nhân nhất định nếu được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp hiện hành.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, kiểm tra hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, hoặc để thảo luận về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ apps_help@mckinsey.com.

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để nhanh chóng điều tra, đáp ứng hoặc hồi đáp các yêu cầu của bạn tuân theo quy định của luật hiện hành. Tùy vào tình huống và yêu cầu, chúng tôi có thể không được phép trao quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ban; ví dụ, khi việc cung cấp thông tin của bạn có thể tiết lộ danh tính của người khác. Chúng tôi bảo lưu quyền thu mức phí phù hợp để thực hiện yêu cầu của bạn khi luật hiện hành cho phép, và/hoặc từ chối yêu cầu của bạn khi, theo sự suy xét của Công ty, chúng có thể vô căn cứ, quá mức hoặc không thể chấp nhận theo luật hiện hành.

Ngoài ra, và khi luật hiện hành cho phép, bạn có thể có quyền gửi khiếu nại cho một cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Chúng tôi không đưa ra các quyết định tuyển dụng hoặc thuê mướn chỉ dựa trên tiến trình ra quyết định tự động.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi có thể sử dụng các cookie, web beacon, pixel, clear gif và các công nghệ tương tự khác của bên thứ nhất và bên thứ ba (gọi chung là “Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác”) để nhận diện bạn và các mối quan tâm của bạn, để nhớ các cài đặt ưu tiên của bạn và để theo dõi việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác để kiểm soát quyền truy cập vào một số nội dung nhất định trên các trang web của chúng tôi, để bảo vệ các trang web và để xử lý bất cứ yêu cầu nào của bạn đối với chúng tôi.

Một số hoạt động tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi do các bên thứ ba tổ chức. Khi bạn truy cập những trang web do các bên thứ ba vận hành, nhất quán với Chính sách Cookie của chúng tôi, họ có thể đặt Cookie hoặc các Công nghệ Theo dõi Khác trên thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi khi đọc Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookie của chúng tôi.

www.mckinsey.com/privacy-policy
www.mckinsey.com/cookie-policy

Đối với ứng viên từ các nước khác

Thông báoố về Quyền riêng tư này cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Miến Điện
 • Tiếng Hoa (giản thể)
 • Tiếng Hoa (truyền thống)
 • Tiếng Croatia
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp (Canada)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hungary
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Mã Lai (tiếng Bahasa)
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Tiếng Romania
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Serbia
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Việt

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về Thông báo về Quyền riêng tư này, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Chính sách về Cookie của chúng tôi, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại:

McKinsey & Company
Bộ Phận Pháp lý
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey bảo lưu quyền chỉnh sửa Thông báo về Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trong Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi trên trang này. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật thông tin.