ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับการสรรหาบุคลากรของ McKinsey & Company

วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ 4 มีนาคม 2019

McKinsey & Company Inc. รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (“McKinsey”, “เรา” หรือ “บริษัท”) เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อคุณ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ McKinsey อาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ควบคุมดูแลข้อมูล เราให้คำมั่นต่อการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ในฐานะปัจเจกบุคคล ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับการสรรหาบุคลากร (“ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้จะอธิบายวิธีที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการและโปรแกรมสรรหาบุคลากรของ McKinsey

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานหรือให้การร่วมมือกัน รวมถึงโปรแกรมและงานกิจกรรมสรรหาบุคลากรที่เป็นทางเลือกของเราเท่านั้น McKinsey อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเรามีส่วนร่วมในการสอบทานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นไปได้ของการได้มาซึ่งกิจการของนายจ้างปัจจุบันของคุณ (เช่น หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นำอาวุโสของบริษัทเป้าหมาย) ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มิได้บังคับใช้กับพนักงาน ผู้รับจ้างหรือลูกค้าของบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ McKinsey เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ตามที่ปรากฎในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้สมัครงานและผู้สมัครที่อาจได้รับการจ้างงานกับเรา ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมาในใบสมัครงานทางออนไลน์และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ (เช่น ผ่านบริษัทที่เป็นมืออาชีพในการสรรหาบุคลากร)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าการประมวลผลดังกล่าวจะขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับจะมีอำนาจเหนือกว่า

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ว่า :

 • คุณได้อ่านและเข้าใจประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในเอกสารฉบับนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและประมวลผลไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่อาจไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตามวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • คุณไม่จำเป็นต้องมอบข้อมูลที่ร้องขอใด ๆ ให้แก่เรา แต่การไม่ส่งมอบข้อมูลให้แก่เราได้ อาจมีผลให้เราไม่สามารถดำเนินการต่อไปเรื่องการสมัครงานที่คุณสมัครไว้ได้
 • การรับรองทั้งหมดของคุณถูกต้องและเป็นจริงทุกประการตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของคุณ และคุณมิได้มีเจตนาที่จะละเว้นข้อมูลที่มีลักษณะขัดแย้งที่เกี่ยวข้องใด ๆ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ้างงาน
 • ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานใด ๆ สำหรับผู้สมัครที่ McKinsey จะจ้างงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากคุณและวิธีการต่าง ๆ ที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะถูกพิจารณาตามข้อกำหนดของประเทศที่มีตำแหน่งงานว่าง ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอาศัย หากคุณสมัครงานมากกว่าหนึ่งสถานที่ตั้ง หรือหากตำแหน่งงานที่คุณสมัครเปิดว่างในมากกว่าหนึ่งประเทศ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากคุณและวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อกำหนดของประเทศทั้งหมดที่มีตำแหน่งงานว่าง

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงเมื่อคุณสมัครงานกับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ รูปภาพและวิดีโอ ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา ความสำเร็จและผลการทดสอบของคุณ นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกันเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทสรรหาบุคลากร บุคคลอ้างอิงของคุณ นายจ้างคนก่อน พนักงานของ McKinsey ที่สัมภาษณ์คุณ และผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติการจ้างงาน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ดำเนินการได้ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทางออนไลน์ในขอบเขตที่คุณเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจค้นหาโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียด้านอาชีพ (เช่น LinkedIn) และติดต่อคุณเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เป็นส่วนย่อยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ข้อมูลเชื้อชาติ สุขภาพ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความเชื่อทางปรัชญา เพศวิถี และประเภทอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่แสวงหาการได้มาซึ่งข้อมูลและจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สมัครงานดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ (เช่น การตรวจสอบโอกาสเท่าเทียมกันในประเทศสหรัฐอเมริกา)

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการบริหารธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง :

 • การระบุและประเมินผู้สมัครสำหรับการจ้างงานที่อาจเป็นไปได้ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในอนาคตที่อาจเปิดว่าง
 • การเก็บบันทึกในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน
 • การทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติด้านความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่าง
 • การดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
 • การปกป้องสิทธิตามกฎหมายเท่าที่กฎหมายให้อำนาจหรืออนุญาต หรือ
 • เหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

นอกจากนี้เรายังอาจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่รวบรวม/ไม่เปิดเผยชื่อจริง เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน และเพิ่มความสามารถของเราในการดึงดูดผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไปตาม:

•ส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการประเมินใบสมัครของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าเรารับสมัครพนักงานที่เหมาะสม และเพื่อประเมินและรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาของเราโดยทั่วไป

•ส่วนที่เกี่ยวกับความจำเป็นของเราในการดำเนินการตามสัญญาและมาตรการล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

•บางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อข้อมูลบางอย่างจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา

•บางส่วนตามความยินยอมของคุณ เมื่อเราถามคุณว่าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการสรรหาที่เป็นทางเลือกของเราหรือไม่

ผู้รับข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประเมินโดยผู้สรรหาบุคลากรและผู้สัมภาษณ์ที่ทำงานในประเทศที่คุณสมัครในตำแหน่งงานนั้น ๆ รวมถึงผู้สรรหาบุคลากรและผู้สัมภาษณ์ที่ทำงานในประเทศอื่น ๆ ภายในองค์กรระดับโลกของ McKinsey นอกจากนี้บุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรด้านไอทีภายใน McKinsey อาจต้องมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบบจำกัดเพื่อการปฏิบัติงานของตน ในบางประเทศ คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในท้องถิ่นน้อยกว่าประเทศที่คุณพำนักอาศัย แต่เราได้สร้างกลไกทางกฎหมายที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ McKinsey ครอบครองไว้ภายในองค์กรระดับโลกของ McKinsey นั้น ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณพำนักอาศัย ได้รับการปกป้องที่เพียงพอ

เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกในการให้บริการระบบซอฟต์แวร์สำหรับการสรรหาบุคลากร นอกจากนี้เรายังอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่อาจช่วยเหลือเราในการสรรหาผู้ที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและประเมินผลการคัดกรองก่อนการจ้างงาน รวมทั้งการทดสอบ และการปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรของเรา

เราปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกนั้นสอดคล้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และปกป้องการรักษาความลับ ความพร้อมใช้งาน และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนด เราจะใช้กลไกทางกฎหมายที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่สามอย่างเพียงพอ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อสัญญาตามมาตรฐานยุโรป โปรดติดต่อเรามาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในตอนท้ายของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์หรือการจำหน่ายการครอบครองสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา

การจัดเรียงใบสมัครโดยอัตโนมัติ

ในบางเขตอำนาจศาล เราอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อช่วยเราตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและใบสมัครจำนวนมากที่เราได้รับ อัลกอริทึมเหล่านี้ช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบใบสมัครและจัดเรียงผู้สมัครตามคุณลักษณะ โดยแนะนำจุดแข็งและความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อัลกอริทึมได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใบสมัครของผู้สมัครและเปรียบเทียบกับข้อมูลประวัติของเราเกี่ยวกับผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ

ผลลัพธ์อัตโนมัติจะได้รับการพิจารณาควบคู่ไปด้วยเสมอ ไม่ได้ใช้แทนที่การตัดสินใจของมนุษย์และการประเมินผลของผู้สมัครเป็นรายบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูล

หากคุณยอมรับข้อเสนอการจ้างงานของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่เก็บรวบรวมก่อนการจ้างงานจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียนบุคลากร และจะได้รับการเก็บรักษาตามข้อกำหนดเฉพาะของประเทศนั้น ๆ หากเราไม่ได้จ้างงานคุณ เรายังคงเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการระบบ เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับคุณในอนาคตและเพื่อทำการวิจัย ดังนั้น เราจึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการสรรหาบุคลากรของคุณกับเรา เพื่อช่วยเราเข้าใจว่าคุณเคยได้สมัครตำแหน่ง (หรือหลายตำแหน่ง) ที่ McKinsey หรือไม่

เราอาจต้องการที่จะยังคงติดต่อกับคุณและพิจารณาคุณสำหรับโอกาสการจ้างงานในอนาคต ในกรณีดังกล่าว เราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อเข้าร่วมหนึ่งในโปรแกรมการสรรหาของเราที่ให้วิธีการในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ McKinsey ทั้งก่อนหรือหลังที่คุณสมัครงานอย่างเป็นทางการ โปรแกรมการสรรหาเหล่านี้เป็นทางเลือกทั้งหมด

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมการสรรหา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับโปรแกรมนั้น แต่ถ้าคุณต้องการยกเลิก คุณสามารถทำได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อเราที่ keep-in-touch@mckinsey.com สำหรับผู้สมัครในเยอรมนี โปรดติดต่อเราที่ karriere@mckinsey.com

ความปลอดภัย

เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย เฉพาะผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ McKinsey และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อีกทั้งพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติกับข้อมูลนี้อย่างเป็นความลับ ถึงแม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

สิทธิของคุณ

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล นอกจากนี้ เรายังใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เราออกแบบมาเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราสอดคล้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ตามกฎหมายที่บังคับใช้คุณอาจมี

 • สิทธิ์ในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้น
 • สิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง หากข้อมูลใด ๆ ที่จัดขึ้นเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
 • สิทธิ์ในการพกพาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเรียกร้องให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือถอนการยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้อาจใช้ไม่ได้ หากมีเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อดำเนินการต่อและเราอาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และ
 • สิทธิ์ในการให้คำแนะนำแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เสียชีวิต

นอกจากนี้และหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูล

หากคุณประสงค์ที่จะขอเข้าดู ทบทวน แก้ไข ลบหรือย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้หรือประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ apps_help@mckinsey.com

เพื่อช่วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามดำเนินการตรวจสอบในทันที ปฏิบัติตาม หรือ ตอบสนองตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายกำหนด โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำร้องขอ เราอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การแสดงข้อมูลของคุณอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำร้องของของคุณตามดุลยพินิจของบริษัท หากทางบริษัทเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล เกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้โดยกฎหมาย

เครื่องมือโซเชียลมีเดีย

กระบวนการสมัครของเราช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น LinkedIn, Google Drive และ Dropbox) ลงในแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ หากคุณเลือกที่จะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเครื่องมือโซเชียลมีเดียดังกล่าวข้อมูลนั้นจะถูกใช้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลภายนอก, เว็บบีคอน, พิกเซล, clear gifs และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ”) เพื่อระบุตัวตนและความสนใจของคุณ เพื่อจดจำการกำหนดค่าใช้งานของคุณและติดตามการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์ของเราเพื่อปกป้องเว็บไซต์และเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ที่คุณทำกับเรา

กิจกรรมการสรรหาบุคลากรทางออนไลน์บางส่วนของเราดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว็บไซต์เหล่านี้อาจวางคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ในอุปกรณ์ของคุณ โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราได้โดยการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

สำหรับผู้สมัครจากประเทศอื่น ๆ

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้ :

 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาจีน (ประยุกต์)
 • ภาษาจีน (ดั้งเดิม)
 • ภาษาโครเอเชีย
 • ภาษาเช็ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฮังการี
 • ภาษาอินโดนีเซีย (บาฮาซา)
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษามาเลย์ (บาฮาซา)
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาโรมาเนีย
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาไทย
 • ภาษายูเครน
 • ภาษาเวียดนาม

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาติดต่อเราที่ :

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com

McKinsey ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศแจ้งหากมีการแก้ไขประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลล่าสุด