Obaveštenje o privatnosti regrutovanja kompanije McKinsey & Company

Datum stupanja na snagu je 4. mart 2019.

McKinsey & Company Inc., i njene podružnice ili filijale („McKinsey”, „nas” ili „mi”), razumeju da vam je važna vaša privatnost. Podružnice ili filijale kompanije McKinsey mogu obrađivati vaše lične podatke u naše ime svojstvu kontrolora podataka. Mi se zalažemo za poštovanje vaše privatnosti i za zaštitu vaših ličnih podataka, koji podrazumevaju svaku informaciju koja vas identifikuje kao pojedinca. Obaveštenje o privatnosti regrutovanja („Obaveštenje o privatnosti“) opisuje šta radimo i kako štitimo vaše podatke u vezi sa procesom zapošljavanja i programima kompanije McKinsey.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se primenjuje samo na lične podatke kandidata za posao ili partnerstvo, potencijalne programe i događaje regrutovanja. Kompanija McKinsey može takođe prikupljati i obrađivati vaše lične podatke ukoliko se uključimo u detaljnu analizu u slučaju moguće korporativne akvizicije vašeg trenutnog poslodavca (npr. ako ste deo tima višeg rukovodstva ciljne kompanije). Ovo Obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na naše zaposlene, ugovarače ili klijente, ili na ostale lične podatke koje kompanija McKinsey prikuplja u druge svrhe.

Kao što se navodi u Obaveštenju o privatnosti, „lični podaci“ podrazumevaju informacije koje identifikuju podnosioce zahteva za posao i potencijalne kandidate za posao u našoj firmi, bilo da se prijavljuju onlajn prijavom, odnosno, drugim putem (npr. putem profesionalnih firmi za regrutovanje).

Mi ćemo obrađivati vaše lične podatke u skladu s ovim Obaveštenjem o privatnosti, osim ako je obrađivanje podataka nekompatibilno sa uslovima važećeg zakona, u tom slučaju, će važeći zakoni preovladati.

Vašom prijavom podataka, potvrđujete da:

 • ste pročitali i razumeli ovo Obaveštenje o privatnosti i da ste saglasni sa korišćenjem vaših ličnih podataka kao što je ovde navedeno.
 • ·vaši lični podaci mogu da se prenose i obrađuju u celom svetu, uključujući tu i države koje nisu predviđene da pruže isti nivo zaštite podataka kao vaša država, sa ciljem i na način koji je naveden u ovom Obaveštenju o privatnosti.
 • ·niste obavezni da nam obezbedite nijednu od traženih informacija, ali u slučaju da to ne uradite, možda nećete biti u mogućnosti da nastavite sa vašom kandidaturom za posao za koji aplicirate.
 • da su sve vaše informacije tačne i istinite na osnovu svojih saznanja i uverenja te da niste izostavili nijednu informaciju u vezi sa tim ili sa nečim drugim. Ukoliko su informacije nepotpune možete biti nepodobni za posao.
 • Obaveštenje o privatnosti ne predstavlja deo nijednog ugovora za zapošljavanje koje kompanija McKinsey nameni kandidatima koji budu zaposleni.

Lični podaci koje prikupljamo

Vrstu ličnih podataka koje tražimo od vas i način na koji ih obrađujemo određuju uslovi države u kojoj se nalazi radno mesto za koje se prijavljujete, a ne država u kojoj boravite. Ukoliko se prijavljujete na više lokacija, ili ako se posao za koji se prijavljujete nalazi na više lokacija, država u kojima se to radno mesto nalazi određuje koje ćemo lične podatke prikupljati i način na koji ćemo ih obrađivati.

Obično prikupljamo lične podatke direktno od vas kada aplicirate za neki posao u našoj firmi, kao što su ime, adresa, informacije za kontaktiranje, fotografije ili video materijale, posao, školovanje, dostignuća i rezultati testova. Takođe prikupimo slične lične podatke o vama od trećih strana, kao što su profesionalne firme za regrutovanje, vaši referenti, prethodni poslodavci, zaposleni kompanije McKinsey sa kojima ste obavili razgovor, i osobe koje proveravaju vaše poslovno poreklo, u meri koja je dozvoljena prema važećem zakonu. Takođe možemo prikupljati lične podatke o vama koji se nalaze na mreži u onoj meri u kojoj ste vi te informacije stavili na raspolaganje javnosti. Na primer, možemo pronaći vaš profil na veb sajtovima profesionalnih društvenih mreža (kao što je LinkedIn) i kontaktirati vas u vezi sa odgovarajućim radnim mestom.

Osetljivi lični podaci predstavljaju deo ličnih podataka i sadrže etničku pripadnost, zdravlje, članstvo u sindikatima, filozofska uverenja, seksualnu orijentaciju, kao i ostale kategorije koje propisuje važeći zakon. Nećemo pokušavati da dobijemo i nećemo prikupljati takve podatke o kandidatu, osim ako nam važeći zakon to ne dozvoli (npr. o praćenju jednakih mogućnosti u SAD).

Korišćenje vaših ličnih podataka

Prikupljamo i koristimo vaše lične podatke iz opravdanih razloga u vezi sa ljudskim resursima i poslovnim upravljanjem uključujući tu i sledeće:

 • identifikovanje i procenjivanje kandidata za potencijalno zaposlenje, kao i za moguće buduće pozicije;
 • ·vođenje evidencije u vezi sa regrutovanjem i zapošljavanjem;
 • delovanje u skladu sa zakonskim obavezama, uključujući tu i različitost i inkluzivne uslove i prakse;
 • sprovođenje provera krivičnog dosijea prema važećem zakonu;
 • zaštita zakonskih prava u meri onog što zakon dozvoljava ili odobrava; ili
 • hitne situacije u kojoj zdravlje ili bezbednost jednog ili više pojedinaca mogu da budu dovedene u opasnost.

Možemo takođe da analiziramo vaše lične podatke ili objedinjene podatke sa pseudonimom kako bismo poboljšali našu proceduru regrutovanja i zapošljavanja i kako bismo povećali našu sposobnost da privučemo uspešne kandidate.

Zakonski osnov na osnovu kog obrađujemo vaše lične podatke

Obrađujemo vaše lične podatke za svrhe koje su gore navedene na osnovu:

 • delimično, našeg zakonskog interesa u proceni vaše prijava kako bismo upravljali odnosom sa vama i obezbedili regrutovanje odgovarajućih kandidata i radi procene i održavanja efikasnosti našeg postupka zapošljavanja u opštijem smislu;
 • delimično, zbog potrebe da izvršimo ugovorne i predugovorne mere u pogledu našeg odnosa sa vama;
 • delimično, kako bismo postupili u skladu sa zakonom, kada su određene informacije neophodne kako bi se ispunile zakonske ili regulatorne obaveze;
 • delimično, u skladu sa vašom saglasnošću, kada vas pitamo da li želite da budete deo naših opcionih programa regrutovanja.

Primaoci podataka i transfer međunarodnih podataka

Vašim ličnim podacima mogu da pristupe u državi u kojoj se nalazi radno mesto za koju aplicirate, kao i u različitim državama u okviru globalne organizacije kompanije McKinsey. Pojedinci koji imaju administrativne funkcije i IT osoblje u okviru kompanije McKinsey imaju ograničeni pristup vašim ličnim podacima kako bi obavili svoj posao. U nekim državama možete imati manje prava u skladu sa lokalnim zakonima nego što je to slučaj u vašoj državi boravka, ali mi smo primenili zakonske mehanizme koji imaju za cilj da obezbede adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka koje obrađuju podružnice ili filijale kompanije McKinsey u okviru globalne organizacije kompanije McKinsey, uključujući tu i prenos vaših ličnih podataka državama u kojima nemate boravak.

Mi koristimo uslugu treće strane kako bismo obezbedili softverski sistem za regrutovanje. Takođe, delimo vaše lične podatke sa ostalim pružaocima usluga sa kojima sarađujemo u regrutovanju talenata, administraciji i evaluaciji skrininga i testiranja pre zapošljavanja i u poboljšanju naših praksi regrutovanja.

Naše procedure su osmišljene tako da bilo koja obrada ličnih podataka koju vrši pružalac usluga treće strane sigurno bude u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti, kao i da štiti poverljivost, dostupnost i integritet vaših ličnih podataka. Tamo gde to nalaže zakon, primenjujemo zakonske mehanizme koji su namenjeni da obezbede adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka u trećoj zemlji. Ukoliko biste želeli više informacija o ovim zakonskim mehanizmima, koji mogu obuhvatati standardne ugovorne klauzule EU, molimo vas da nas kontaktirate na adresu koja se nalazi na kraju ovog Obaveštenja o privatnosti.

Uz to, možemo da otkrijemo ili da prenesemo vaše lične podatke u slučaju reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog ulaganja , odvajanja, transfera ili raspoređivanja jednog ili svih delova našeg poslovanja.

Automatsko sortiranje prijava

U određenim pravnim sistemima možemo koristiti analitiku podataka i algoritme koji nam pomažu u pregledu velikog broja kandidata i podataka iz prijava koje dobijemo. Ovi algoritmi nam pomažu da utvrdimo prioritete u procesu pregleda prijava i sortiramo kandidate na osnovu karakteristika koje ukazuju na kvalitete i sposobnosti neophodne za obavljanje određenog posla. Algoritmi su osmišljeni kako bi radili analizu podataka iz prijave kandidata i poredili ih sa našim arhivskim podacima o prethodim uspešnim i neuspešnim kandidatima.

Automatizovani rezultati se uvek razmatraju u kombinaciji, a ne umesto, direktne lične ocene i procene pojedinačnih kandidata.

Zadržavanje podataka

Ukoliko prihvatite našu ponudu za posao, bilo koja važna lična informacija prikupljena za vreme perioda pre zaposlenja, postaće deo vaših ličnih zapisa i biće sačuvana u skladu sa posebnim uslovima države. Ukoliko vas ne zaposlimo, možemo ipak da sačuvamo i koristimo vaše lične podatke tokom određenog vremenskog perioda (koji može da varira u zavisnosti od države do države) radi administrativnog sistema, kako bismo vas imali u vidu za potencijalni budući posao, i za sprovođenje istraživanja. Nakon toga, zadržavamo minimalan broj ličnih podataka koji nam omogućavaju da utvrdimo da li ste se prethodno prijavljivali za neko radno mesto (ili radna mesta) u kompaniji McKinsey.

Može se desiti da želimo da ostanemo u kontaktu sa vama i da vas razmotrimo za sledeće mogućnosti zapošljavanja. U tom slučaju ćemo od vas tražiti saglasnost da se pridružite jednom od naših programa regrutovanja koji vam omogućava da dalje učite o kompaniji McKinsey, ili pre ili nakon što se zvanično prijavite za upražnjeno mesto. Ovi programi regrutovanja su u potpunosti izborni.

Ukoliko se priključite programu regrutovanja, mi zadržavamo vaše lične podatke u onom vremenskom roku koji je određen za taj program, ali ako želite da se povučete u bilo kom trenutku, molimo vas da nam se obratite na keep-in-touch@mckinsey.com. Kandidati iz Nemačke nam se mogu obratiti na karriere@mckinsey.com.

Bezbednost

Primenili smo tehničke i operativne opšte prihvaćene standarde za bezbednost za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, promena, ili uništavanja. Samo autorizovano osoblje kompanije McKinsey i našeg pružaoca usluga trećeg lica imaju pristup ličnim podacima, a ti zaposleni i pružaoci usluga trećeg lica obavezni su da tretiraju informacije kao poverljive. Uprkos tim predostrožnostima, ne možemo da garantujemo da osobe koje nisu autorizovane neće pristupiti vašim ličnim podacima.

Vaša prava

Mi preduzimamo određene korake kako bi vaši lični podaci bili tačni, kompletni i ažurirani u cilju namene zbog koje su prikupljeni i iskorišćeni. Takođe smo primenili mere sa namerom da naša obrada vaših ličnih podataka bude u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti i važećim zakonom.

U skladu sa važećim zakonom vi možete imati:

 • pravo da zatražite primerak ličnih podataka koje smo prikupili o vama i detalje o tome na koji način koristimo te informacije;
 • pravo da dopunite ili ispravite vaše lične podatke ukoliko bilo koja informacija koju imamo o vama nije tačna ili ažurna;
 • pravo na prenosivost vaših ličnih podataka;
 • pravo na brisanje vaših ličnih podataka, da tražite prestanak obrade vaših ličnih podataka, da se ograniči obrada vaših ličnih podataka i/ili da povučete vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. Ovo možda ne mora da važi ukoliko postoje druga zakonska opravdanja za stalnu obradu i možda ćemo morati da zadržimo određene lične podatke gde je to obavezno ili dozvoljeno važećim zakonom, i;
 • pravo da nam dostavite uputstvo o načinu obrade vaših ličnih podataka u slučaju smrti.

Takođe, gde je to dozvoljeno važećim zakonom, možete imati pravo da dostavite prigovor organu nadležnom za zaštitu podataka.

Ukoliko biste želeli da zatražite pristup, reviziju, ispravku, brisanje ili čuvanje ličnih podataka koje smo prikupili o vama, ili da razgovarate o načinu obrade vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na apps_help@mckinsey.com.

Da bismo vam pomogli da zaštitite svoju privatnost i bezbednost, napravićemo neophodne korake kako bismo proverili vaš identitet pre nego što obezbedimo pristup vašim ličnim podacima. Učinićemo sve moguće kako bismo istražili bez odlaganja, kako bismo se uskladili, ili, u suprotnom, odgovorili na vaše zahteve prema važećem zakonu. U zavisnosti od situacija i zahteva, može se desiti da nemamo dozvolu da obezbedimo pristup ličnim podacima, ili, u suprotnom, da ispunimo u potpunosti vaš zahtev; na primer, u slučaju da se u obradi vaših informacija ispostavi identitet druge osobe. Zadržavamo pravo da naplaćujemo odgovarajuću proviziju za usklađivanje sa vašim zahtevom gde važeći zakon to dozvoljava, odnosno, da odbijemo vaše zahteve ukoliko su, prema proceni firme, neosnovani, preterani, ili neprihvatljivi prema važećem zakonu.

Osim toga, i tamo gde to dozvoljava važeći zakon, imate pravo žalbe kod kompetentne institucije za zaštitu podataka.

Ne donosimo odluke u vezi sa regrutovanjem ili zapošljavanjem isključivo na osnovu automatskog donošenja odluka.

Alatke društvenih mreža

Naš postupak prijavljivanja vam omogućava da povučete relevantne informacije sa veb sajtova društvenih mreža (kao što su LinkedIn, Google Drive i Dropbox) u vaš obrazac prijave. Ako odaberete da prenesete bilo koje lične podatke iz tih alatki društvenih mreža, oni će se prenositi u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

Kolačići i ostale tehnologije za praćenje

Mi možemo koristiti kolačiće prve ili treće strane, veb svetionike, piksele, providne gifove i druge slične tehnologije (zajedno „Kolačići i ostale vrste tehnologije za praćenje”) kako bismo identifikovali vas i vaša interesovanja, zapamtili vaše preferencije i pratili vaše korišćenje naših veb sajtova. Mi takođe koristimo Kolačiće i ostale vrste tehnologije za praćenje da bismo kontrolisali pristup određenom sadržaju na veb sajtovima, kako bismo zaštitili veb sajtove i obradili sve zahteve koje nam uputite.

Neke od naših aktivnosti regrutovanja hostuju treće strane. Kada pristupite sajtovima koje vode treće strane, oni mogu, u skladu sa našom Politikom o kolačićima, postaviti Kolačiće ili ostale vrste tehnologije za praćenje na vaš uređaj. Saznajte više o korišćenju Kolačića i ostalih vrsta tehnologije za praćenje u našoj Politici o privatnosti i Politici o kolačićima.

www.mckinsey.com/privacy-policy
www.mckinsey.com/cookie-policy

Za kandidate iz drugih država

 • Ova Izjava o privatnosti takođe postoji i na sledećim jezicima:
 • arapskom
 • burmanskom
 • kineskom (pojednostavljenom)
 • kineskom (tradicionalnom)
 • hrvatskom
 • češkom
 • holandskom
 • engleskom
 • francuskom (iz Kanade)
 • francuskom (iz Francuske)
 • nemačkom
 • mađarskom
 • indonežanskom (Bahasa)
 • italijanskom
 • japanskom
 • korejskom
 • malajskom (Bahasa)
 • poljskom
 • portugalskom (iz Brazila)
 • rumunskom
 • ruskom
 • srpskom
 • španskom
 • tajlandskom
 • ukrajinskom
 • vijetnamskom

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti, našom Politikom o privatnosti ili našom Politikom o kolačićima, molimo vas da nas kontaktirate na:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey zadržava pravo da izvrši izmene u Obaveštenju o privatnosti. Objavićemo bilo kakve promene u Obaveštenju o privatnosti na ovoj stranici. Proveravajte ovu stranicu redovno kako biste bili informisani.