Skip to main content

Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji McKinsey & Company

Data wejścia w życie 4 grudnia 2017 r.

McKinsey & Company Inc. oraz wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone („McKinsey”, „my”) rozumieją wagę kwestii związanych z ochroną prywatności. Jednostki zależne i stowarzyszone McKinsey mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach pełnienia funkcji administratorów danych. Państwa prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak ochrona Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości. Niniejsze Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji („Zasady ochrony prywatności”) opisują sposób, w jaki posługujemy się Państwa danymi osobowymi i chronimy je w ramach procesów i programów rekrutacyjnych spółki McKinsey.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych kandydatów na stanowiska pracy, potencjalnych kandydatów do zatrudnienia oraz uczestników naszych nieobowiązkowych programów i wydarzeń rekrutacyjnych. Nie mają one zastosowania wobec danych naszych pracowników, kontrahentów i klientów, ani innych danych osobowych gromadzonych przez spółkę McKinsey w innych celach.

Na użytek niniejszych Zasad ochrony prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje, na podstawie których możliwe jest ustalenie tożsamości kandydatów na stanowiska pracy oraz potencjalnych kandydatów do zatrudnienia u nas, przesłanych zarówno w zgłoszeniu elektronicznym jak i innymi drogami (np. poprzez profesjonalne firmy rekrutacyjne).

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, o ile takie przetwarzanie nie będzie stało w sprzeczności ze stosownymi przepisami prawa; wówczas przepisy prawa będą miały charakter nadrzędny.

Osoba, która przekazuje nam swoje dane osobowe, tym samym potwierdza, że:

 • przeczytała i zrozumiała Zasady ochrony prywatności i wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w sposób tu opisany;
 • jej dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane na całym świecie, w tym w krajach, w których może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w jej kraju, do celów i przy użyciu metod opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności;
 • nie jest zobowiązana do przekazania nam żadnej z wymaganych informacji, jednak nieprzekazanie ich może skutkować niemożnością kontynuowania procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które ta osoba kandyduje;
 • wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem osoby, która je podała oraz nie pominęła ona w sposób świadomy żadnych informacji o niekorzystnym charakterze. Podanie nieprawidłowych informacji może uniemożliwić zatrudnienie danej osoby;
 • niniejsze Zasady ochrony prywatności nie stanowią części umowy o pracę przedstawianej kandydatom przez McKinsey.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy daną osobę, oraz sposoby ich przetwarzania zależą od wymogów obowiązujących w kraju, w którym pełnione będą obowiązki, a nie kraju zamieszkania kandydata. W przypadku zgłaszania kandydatur do większej liczby miejsc lub na stanowisko dostępne w więcej niż jednym kraju, rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy, oraz sposoby ich przetwarzania będą zależeć od wymogów obowiązujących we wszystkich krajach, w których stanowisko to się znajduje.

Zwykle gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od kandydatów w procesie rekrutacji; są to: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, edukacja i historia zatrudnienia, osiągnięcia, a także wyniki egzaminów. Możemy także gromadzić dotyczące Państwa dane osobowe od osób trzecich, między innymi profesjonalnych agencji rekrutacyjnych, osób udzielających Państwu referencji, byłych pracodawców, pracowników McKinsey, którzy odbywali z Państwem rozmowy oraz podmiotów sprawdzających przeszłość zawodową w granicach dozwolonych przez stosowne przepisy prawa.

Wrażliwe dane osobowe stanowią podzbiór danych osobowych i obejmują przynależność etniczną, stan zdrowia, członkostwo w związkach zawodowych, poglądy filozoficzne, orientację seksualną oraz inne kategorie w zakresie przewidzianym przez prawo. Nie staramy się pozyskać ani nie zbieramy powyższych danych o kandydatach, o ile nie pozwalają na to stosowne przepisy prawa (np. monitorowanie równych szans w Stanach Zjednoczonych).

Wykorzystanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe do legalnych celów związanych z kadrami i działalnością biznesową, w tym:

 • do identyfikacji i oceny potencjalnych kandydatów do zatrudnienia obecnie lub na stanowiska, które mogą być dostępne w przyszłości;
 • do prowadzenia dokumentacji związanej z rekrutacją i zatrudnieniem;
 • w celu utrzymywania zgodności z wymogami przepisów prawa, w tym wymaganiami i praktykami dotyczącymi różnorodności i inkluzywności;
 • w celu sprawdzania informacji o karalności w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa;
 • w celu ochrony naszych praw w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa;
 • w sytuacjach wyjątkowych, gdy może być zagrożone zdrowie lub bezpieczeństwo jednej lub większej liczby osób.

Możemy także analizować Państwa dane osobowe lub dane zbiorcze/anonimizowane w celu poprawy naszych procedur związanych z rekrutacją i zatrudnieniem oraz zwiększania zdolności przyciągania odpowiednich kandydatów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów opisanych powyżej: za Państwa zgodą; gdy jest to konieczne do zawarcia z Państwem umowy o pracę; gdy jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązek prawny lub gdy jest to konieczne do celów zgodnych z naszym uzasadnionym interesem jako pracodawcy działającego na skalę globalną.

Możemy zachować Państwa dane osobowe w celu wzięcia Państwa pod uwagę w przypadku pojawienia się w przyszłości możliwości zatrudnienia. W takim wypadku poprosimy o zgodę, przed oficjalnym złożeniem podania o pracę lub po jego złożeniu, na włączenie Państwa do jednego z naszych programów rekrutacyjnych, dających możliwość otrzymywania dalszych informacji o McKinsey. Uczestnictwo w tych programach jest całkowicie dobrowolne. 

Jeśli uczestniczą Państwo w takim programie rekrutacyjnym i pragną się z niego wycofać, prosimy o kontakt pod adresem keep-in-touch@mckinsey.com. Kandydatów na terenie Niemiec prosimy o kontakt pod adresem karriere@mckinsey.com

Odbiorcy danych i przekazywanie danych za granicę

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć osoby prowadzące rekrutację i rozmowy o pracę pracujące w kraju właściwym dla stanowiska, na którym chcą Państwo zostać zatrudnieni, jak również w innych krajach w ramach światowej organizacji McKinsey. Osoby wykonujące funkcje administracyjne i personel IT w ramach McKinsey również mogą otrzymywać ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych w celu realizacji swoich zadań. W niektórych krajach na mocy miejscowych przepisów prawa może Państwu przysługiwać mniej praw niż w kraju Państwa zamieszkania, jednak stosujemy wymagane prawem mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez jednostki zależne i stowarzyszone McKinsey w ramach światowej organizacji McKinsey, w tym dotyczące przekazywania Państwa danych osobowych do państw innych niż Państwa kraj zamieszkania.

Korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych w zakresie systemu oprogramowania rekrutacyjnego. Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe innym usługodawcom zewnętrznym, jeśli wspierają nas oni w zakresie naboru kandydatów, przeprowadzania i oceny weryfikacji kandydatów/testów poprzedzających zatrudnienie oraz doskonalenia naszych praktyk rekrutacyjnych.

Stosujemy procesy mające na celu zapewnienie, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych odbywa się zgodnie z tymi Zasadami ochrony prywatności i przy zapewnieniu ochrony poufności, dostępności i integralności Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy wymagane obowiązującymi przepisami prawa mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych w innym kraju. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wspomnianych mechanizmów prawnych, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne UE, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym na końcu Zasad ochrony prywatności.

Ponadto możemy ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe przy okazji reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji lub innego przeniesienia czy innej formy zbycia całości bądź dowolnej części przedsiębiorstwa.

Archiwizacja danych

Jeśli przyjmą Państwo naszą propozycję zatrudnienia, wszelkie stosowne dane osobowe zebrane podczas okresu poprzedzającego zatrudnienie staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie ze szczegółowymi wymogami obowiązującymi dla danego kraju. Nawet jeśli nie zatrudnimy Państwa, możemy w dalszym ciągu przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe przez określony okres (który może różnić się w zależności od kraju) w celach zarządzania systemem, brania Państwa pod uwagę przy ewentualnych kolejnych rekrutacjach i prowadzaniu wyszukiwań. Następnie zachowujemy minimalny zakres danych osobowych, aby rejestrować nasze działania rekrutacyjne.

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w programie rekrutacyjnym, możemy zachować Państwa dane osobowe w celu wzięcia Państwa pod uwagę w przypadku pojawienia się dalszych możliwości zatrudnienia oraz przez okres odpowiedni dla danego programu, chyba że zdecydują Państwo wycofać zgodę wcześniej.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte normy zabezpieczeń technicznych i operacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem. Wyłącznie upoważniony personel McKinsey i naszych usługodawców zewnętrznych uzyskuje dostęp do danych osobowych, i od takich pracowników oraz usługodawców zewnętrznych wymaga się traktowania informacji jako poufnych. Pomimo zastosowania tych środków nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że do Państwa danych osobowych nie uzyskają dostępu osoby nieupoważnione.

Prawa przysługujące Państwu

Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych w związku z celami ich gromadzenia i wykorzystania. Ponadto wdrożyliśmy środki mające na celu zapewnienie, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest zgodne z Zasadami ochrony prywatności i stosownymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych przez nas zgromadzonych na Państwa temat w celu zapoznania się z danymi, ich modyfikacji lub żądania usunięcia. Przysługuje Państwu prawo żądania kopii danych osobowych zgromadzonych przez nas na Państwa temat i do poprawy wszelkich nieprawidłowych informacji na Państwa temat. Mogą Państwo również żądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych (np. jeżeli zdecydują się Państwo wycofać z naszego programu rekrutacyjnego), jednak należy mieć na uwadze, że może istnieć konieczność zachowania przez nas pewnych danych osobowych wymaganych lub dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli chcieliby Państwo zażądać dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, dokonać ich przeglądu lub sprostowania bądź omówić sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem apps_help@mckinsey.com.

Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia Państwa tożsamości. Podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego zbadania Państwa żądania i zastosowania się do niego lub odpowiedzenia na nie w inny sposób, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. W zależności od okoliczności i treści żądania może nie być dopuszczalne udzielenie przez nas dostępu do danych osobowych lub innego rodzaju uwzględnienie Państwa żądania; na przykład jeśli przedstawienie Państwa informacji może spowodować ujawnienie tożsamości innej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania stosownej opłaty z tytułu uwzględnienia Państwa żądania jeśli jest to dopuszczalne na mocy stosownych przepisów prawa lub do odmownego rozpatrzenia Państwa żądania, jeśli według uznania Firmy jest ono nieuzasadnione, nadmierne, lub w inny sposób niemożliwe do przyjęcia zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ponadto, jeśli jest to przewidziane stosownymi przepisami prawa, może przysługiwać Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Nie podejmujemy decyzji dotyczących rekrutacji ani zatrudniania wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy decyzyjne.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, czyste GIFy oraz podobne techniki własne i usługodawców zewnętrznych (zwane dalej łącznie „Plikami cookie i innymi technikami śledzenia”) do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętywania jego preferencji i śledzenia sposobu korzystania z naszych witryn internetowych. Korzystamy również z Plików cookie i innych technik śledzenia, aby kontrolować dostęp do określonych treści w naszych witrynach internetowych, chronić witryny internetowe i przetwarzać wszelkie Państwa żądania.

Niektóre z naszych działań rekrutacyjnych online są hostowane przez usługodawców zewnętrznych. W przypadku uzyskania dostępu do stron internetowych prowadzonych przez wspomnianych usługodawców zewnętrznych mogą oni umieszczać Pliki cookie lub inne techniki śledzenia na Państwa urządzeniu, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nas plików cookie i innych technik śledzenia z naszej Polityki dotyczącej prywatności i plików cookie.
Privacy
Cookie

W przypadku kandydatów z innych państw

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest również dostępne w następujących językach:

 • arabski
 • birmański
 • chiński (uproszczony)
 • chiński (tradycyjny)
 • chorwacki
 • czeski
 • niderlandzki
 • angielski
 • francuski (Kanada)
 • francuski (Francja)
 • niemiecki
 • węgierski
 • indonezyjski (bahasa)
 • włoski
 • japoński
 • koreański
 • malezyjski (bahasa)
 • polski
 • portugalski (Brazylia)
 • rumuński
 • rosyjski
 • serbski
 • hiszpański
 • tajski
 • ukraiński
 • wietnamski

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności, Polityki dotyczącej prywatności i plików cookie prosimy o kontakt:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Informacje o ewentualnych zmianach w naszych Zasadach ochrony prywatności będziemy zamieszczać na tej stronie. Aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji, prosimy regularnie sprawdzać zawartość tej strony.