Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji McKinsey & Company

Data wejścia w życie 4 marca 2019 r.

McKinsey & Company Inc. oraz wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone („McKinsey”, „my”) rozumieją wagę kwestii związanych z ochroną prywatności. McKinsey oraz jednostki zależne i stowarzyszone mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach pełnienia funkcji administratorów danych. Państwa prywatność jest dla nas ważna, podobnie jak ochrona Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, za pomocą których możliwe jest ustalenie Państwa tożsamości. Niniejsze Zasady ochrony prywatności w procesie rekrutacji („Zasady ochrony prywatności”) opisują sposób, w jaki posługujemy się Państwa danymi osobowymi i chronimy je w ramach procesów i programów rekrutacyjnych spółki McKinsey.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych kandydatów na stanowiska pracy, potencjalnych kandydatów do zatrudnienia i partnerstwa oraz uczestników naszych nieobowiązkowych programów i wydarzeń rekrutacyjnych. Poza tym McKinsey może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli uczestniczymy w analizie due diligence związanej z potencjalnym przejęciem korporacyjnym Państwa obecnego pracodawcy (np. jeśli należą Państwo do kierownictwa wyższego szczebla firmy docelowej). Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania wobec danych naszych pracowników, kontrahentów i klientów ani innych danych osobowych gromadzonych przez spółkę McKinsey w innych celach.

Na użytek niniejszych Zasad ochrony prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje, na podstawie których możliwe jest ustalenie tożsamości kandydatów na stanowiska pracy oraz potencjalnych kandydatów do zatrudnienia u nas, przesłanych zarówno w zgłoszeniu elektronicznym jak i innymi drogami (np. poprzez profesjonalne firmy rekrutacyjne).

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, o ile takie przetwarzanie nie będzie stało w sprzeczności ze stosownymi przepisami prawa; wówczas przepisy prawa będą miały charakter nadrzędny.

Osoba, która przekazuje nam swoje dane osobowe, tym samym potwierdza, że:

 • przeczytała i zrozumiała Zasady ochrony prywatności i wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w sposób tu opisany;
 • jej dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane na całym świecie, w tym w krajach, w których może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w jej kraju, do celów i przy użyciu metod opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności;
 • nie jest zobowiązana do przekazania nam żadnej z wymaganych informacji, jednak nieprzekazanie ich może skutkować niemożnością kontynuowania procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które ta osoba kandyduje;
 • wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem osoby, która je podała oraz nie pominęła ona w sposób świadomy żadnych informacji o niekorzystnym charakterze. Podanie nieprawidłowych informacji może uniemożliwić zatrudnienie danej osoby;
 • niniejsze Zasady ochrony prywatności nie stanowią części umowy o pracę przedstawianej kandydatom przez McKinsey.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy daną osobę, oraz sposoby ich przetwarzania zależą od wymogów obowiązujących w kraju, w którym pełnione będą obowiązki, a nie kraju zamieszkania kandydata. W przypadku zgłaszania kandydatur do większej liczby miejsc lub na stanowisko dostępne w więcej niż jednym kraju, rodzaj danych osobowych, o których podanie prosimy, oraz sposoby ich przetwarzania będą zależeć od wymogów obowiązujących we wszystkich krajach, w których stanowisko to się znajduje.

Zwykle gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od kandydatów w procesie rekrutacji; są to: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, fotografie i filmy, edukacja i historia zatrudnienia, osiągnięcia, a także wyniki egzaminów. Pobieramy podobne dane osobowe od osób trzecich, między innymi profesjonalnych agencji rekrutacyjnych, osób udzielających Państwu referencji, byłych pracodawców, pracowników McKinsey, którzy odbywali z Państwem rozmowy oraz podmiotów sprawdzających przeszłość zawodową w granicach dozwolonych przez stosowne przepisy prawa. Poza tym możemy gromadzić dotyczące Państwa dane osobowe w internecie w zakresie, w jakim udostępnili Państwo te informacje w domenie publicznej. Na przykład możemy odszukać Państwa profil na profesjonalnych stronach mediów społecznościowych (takich jak LinkedIn) celem nawiązania z Państwem kontaktu odnośnie do odpowiednich stanowisk.

Wrażliwe dane osobowe stanowią podzbiór danych osobowych i obejmują przynależność etniczną, stan zdrowia, członkostwo w związkach zawodowych, poglądy filozoficzne, orientację seksualną oraz inne kategorie w zakresie przewidzianym przez prawo. Nie staramy się pozyskać ani nie zbieramy powyższych danych o kandydatach, o ile nie pozwalają na to stosowne przepisy prawa (np. monitorowanie równych szans w Stanach Zjednoczonych).

Wykorzystanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe do legalnych celów związanych z kadrami i działalnością biznesową, w tym:

 • do identyfikacji i oceny potencjalnych kandydatów do zatrudnienia obecnie lub na stanowiska, które mogą być dostępne w przyszłości;
 • do prowadzenia dokumentacji związanej z rekrutacją i zatrudnieniem;
 • w celu utrzymywania zgodności z wymogami przepisów prawa, w tym wymaganiami i praktykami dotyczącymi różnorodności i inkluzywności;
 • w celu sprawdzania informacji o karalności w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa;
 • w celu ochrony naszych praw w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa;
 • w sytuacjach wyjątkowych, gdy może być zagrożone zdrowie lub bezpieczeństwo jednej lub większej liczby osób.

Możemy także analizować Państwa dane osobowe lub dane zbiorcze/anonimizowane w celu poprawy naszych procedur związanych z rekrutacją i zatrudnieniem oraz zwiększania zdolności przyciągania odpowiednich kandydatów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach, o których mowa powyżej, uwzględniając następujące przesłanki:

 • po części nasze uzasadnione interesy związane z oceną Państwa aplikacji w celu zarządzania naszymi relacjami z Państwem, a także mając na względzie dbałość o rekrutację właściwych osób oraz ocenę i utrzymanie efektywności naszych procesów rekrutacyjnych w ujęciu bardziej ogólnym;
 • po części konieczność stosowania mechanizmów kontraktowych i przedkontraktowych odnośnie do naszych relacji z Państwem;
 • po części w związku z koniecznością przestrzegania prawa, kiedy to określone informacje są potrzebne do wykonywania zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • po części Państwa zgodę, jeśli zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy chcą Państwo uczestniczyć w naszych opcjonalnych programach rekrutacyjnych.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych za granicę

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć osoby prowadzące rekrutację i rozmowy o pracę pracujące w kraju właściwym dla stanowiska, na którym chcą Państwo zostać zatrudnieni, jak również w innych krajach w ramach światowej organizacji McKinsey. Osoby wykonujące funkcje administracyjne i personel IT w ramach McKinsey również mogą otrzymywać ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych w celu realizacji swoich zadań. W niektórych krajach na mocy miejscowych przepisów prawa może Państwu przysługiwać mniej praw niż w kraju Państwa zamieszkania, jednak stosujemy wymagane prawem mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez jednostki zależne i stowarzyszone McKinsey w ramach światowej organizacji McKinsey, w tym dotyczące przekazywania Państwa danych osobowych do państw innych niż Państwa kraj zamieszkania.

Korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych w zakresie systemu oprogramowania rekrutacyjnego. Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe innym usługodawcom zewnętrznym, jeśli wspierają nas oni w zakresie naboru kandydatów, przeprowadzania i oceny weryfikacji kandydatów/testów poprzedzających zatrudnienie oraz doskonalenia naszych praktyk rekrutacyjnych.

Stosujemy procesy mające na celu zapewnienie, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych odbywa się zgodnie z tymi Zasadami ochrony prywatności i przy zapewnieniu ochrony poufności, dostępności i integralności Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy wymagane obowiązującymi przepisami prawa mechanizmy mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych w innym kraju. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat wspomnianych mechanizmów prawnych, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne UE, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym na końcu Zasad ochrony prywatności.

Ponadto możemy ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe przy okazji reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji lub innego przeniesienia czy innej formy zbycia całości bądź dowolnej części przedsiębiorstwa.

Automatyczne sortowanie aplikacji

W niektórych obszarach administracyjnych możemy wykorzystywać analitykę danych i algorytmy do przeglądania dużej ilości danych dot. kandydatów i aplikacji, które otrzymujemy. Algorytmy te pomagają nam określać priorytety w obrębie przeglądu i wybierać kandydatów w oparciu o cechy charakterystyczne wskazujące na mocne strony i umiejętności potrzebne do pracy na określonym stanowisku. Algorytmy umożliwiają analizę danych z aplikacji kandydatów i porównanie ich z danymi historycznymi odnoszącymi się do odpowiednich i nieodpowiednich kandydatów w przeszłości.

Wyniki uzyskane automatycznie są zawsze analizowane przy udziale (nie zamiast) osób oceniających. To właśnie te osoby dokonują ewaluacji poszczególnych kandydatów.

Archiwizacja danych

Jeśli przyjmą Państwo naszą propozycję zatrudnienia, wszelkie stosowne dane osobowe zebrane podczas okresu poprzedzającego zatrudnienie staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie ze szczegółowymi wymogami obowiązującymi dla danego kraju.

Nawet jeśli nie zatrudnimy Państwa, możemy w dalszym ciągu przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe przez określony okres (który może różnić się w zależności od kraju) w celach zarządzania systemem, brania Państwa pod uwagę przy ewentualnych kolejnych rekrutacjach i prowadzaniu wyszukiwań. Następnie zachowujemy minimalny zakres danych osobowych, aby rejestrować nasze działania rekrutacyjne prowadzone wobec Państwa, gdyż chcemy wiedzieć, czy wcześniej ubiegali się już Państwo o jakieś stanowisko w firmie McKinsey.

Być może będziemy chcieli zachować z Państwem kontakt i uwzględnić Państwa aplikację w rekrutacji na nowe stanowiska w przyszłości. W takim przypadku poprosimy Państwa o zgodę na udział w jednym z naszych programów rekrutacyjnych, które umożliwiają zdobycie dogłębnej wiedzy na temat firmy McKinsey – przed nadesłaniem przez Państwa aplikacji na dane stanowisko lub po przesłaniu tej aplikacji. Nasze programy rekrutacyjne mają charakter całkowicie dobrowolny.

Jeśli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w programie rekrutacyjnym, zachowamy Państwa dane osobowe przez okres przewidziany dla danego programu. W każdej chwili mogą się Państwo wycofać – prosimy o kontakt pod adresem keep-in-touch@mckinsey.com. Kandydaci w Niemczech proszeni są o kontakt pod adresem karriere@mckinsey.com.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte normy zabezpieczeń technicznych i operacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem. Wyłącznie upoważniony personel McKinsey i naszych usługodawców zewnętrznych uzyskuje dostęp do danych osobowych, i od takich pracowników oraz usługodawców zewnętrznych wymaga się traktowania informacji jako poufnych. Pomimo zastosowania tych środków nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że do Państwa danych osobowych nie uzyskają dostępu osoby nieupoważnione.

Przysługujące Państwu prawa

Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych w związku z celami ich gromadzenia i wykorzystania. Ponadto wdrożyliśmy środki mające na celu zapewnienie, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest zgodne z Zasadami ochrony prywatności i stosownymi przepisami prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą przysługiwać Państwu następujące uprawnienia:

 • złożenie wniosku o kopię przechowywanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, oraz informacje o tym, jak je wykorzystujemy;
 • prawo do zmiany lub korekty swoich danych osobowych w przypadku, gdy posiadane przez nas informacje są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych, zażądania, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane osobowe, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i/lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Może nie mieć to zastosowania w przypadku istnienia innych przyczyn prawnych wymagających kontynuacji przetwarzania. Poza tym ciąży na nas niekiedy obowiązek przechowywania określonych danych osobowych, jeśli jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa; oraz
 • przekazanie nam instrukcji co do przetwarzania Państwa danych osobowych na wypadek śmierci.

Dodatkowo, jeśli jest to dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa, może przysługiwać Państwu prawo złożenia zażalenia na ręce stosownie umocowanego organu zajmującego się ochroną danych.

Jeśli chcieliby Państwo zażądać dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, dokonać ich przeglądu, korekty lub przeniesienia, ewentualnie omówić sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem apps_help@mckinsey.com.

Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, przed udzieleniem dostępu do danych osobowych podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia Państwa tożsamości. Podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego zbadania Państwa żądania i zastosowania się do niego lub odpowiedzenia na nie w inny sposób, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. W zależności od okoliczności i treści żądania może nie być dopuszczalne udzielenie przez nas dostępu do danych osobowych lub innego rodzaju uwzględnienie Państwa żądania; na przykład jeśli przedstawienie Państwa informacji może spowodować ujawnienie tożsamości innej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania stosownej opłaty z tytułu uwzględnienia Państwa żądania jeśli jest to dopuszczalne na mocy stosownych przepisów prawa lub do odmownego rozpatrzenia Państwa żądania, jeśli według uznania Firmy jest ono nieuzasadnione, nadmierne, lub w inny sposób niemożliwe do przyjęcia zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Narzędzia związane z mediami społecznościowymi

Nasz proces aplikacyjny pozwala Państwu pobierać odpowiednie informacje ze stron powiązanych z mediami społecznościowymi (takich jak LinkedIn, Google Drive czy Dropbox) i przekleić je do formularza aplikacyjnego. Jeśli zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie, wszystko będzie się odbywać zgodnie z niniejszym powiadomieniem.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, czyste GIFy oraz podobne techniki własne i usługodawców zewnętrznych (zwane dalej łącznie „Plikami cookie i innymi technikami śledzenia”) do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętywania jego preferencji i śledzenia sposobu korzystania z naszych witryn internetowych. Korzystamy również z Plików cookie i innych technik śledzenia, aby kontrolować dostęp do określonych treści w naszych witrynach internetowych, chronić witryny internetowe i przetwarzać wszelkie Państwa żądania.

Niektóre z naszych działań rekrutacyjnych online są hostowane przez usługodawców zewnętrznych. W przypadku uzyskania dostępu do stron internetowych prowadzonych przez wspomnianych usługodawców zewnętrznych mogą oni umieszczać Pliki cookie lub inne techniki śledzenia na Państwa urządzeniu, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nas plików cookie i innych technik śledzenia z naszej Polityki dotyczącej prywatnościPolityki dot. plików cookie.

W przypadku kandydatów z innych państw

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest również dostępne w następujących językach:

 • arabski
 • birmański
 • chiński (uproszczony)
 • chiński (tradycyjny)
 • chorwacki
 • czeski
 • niderlandzki
 • angielski
 • francuski (Kanada)
 • francuski (Francja)
 • niemiecki
 • węgierski
 • indonezyjski (bahasa)
 • włoski
 • japoński
 • koreański
 • malezyjski (bahasa)
 • polski
 • portugalski (Brazylia)
 • rumuński
 • rosyjski
 • serbski
 • hiszpański
 • tajski
 • ukraiński
 • wietnamski

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności, Polityki dotyczącej prywatności i plików cookie prosimy o kontakt:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Informacje o ewentualnych zmianach w naszych Zasadach ochrony prywatności będziemy zamieszczać na tej stronie. Aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji, prosimy regularnie sprawdzać zawartość tej strony.