Skip to main content

McKinsey & Company Privacyverklaring inzake werving

Ingangsdatum 4 december 2017.

McKinsey & Company Inc., haar dochterondernemingen en filialen (“McKinsey”, “ons”, “onze”, “we” of “wij”) begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u. Dochterondernemingen en filialen van McKinsey kunnen uw persoonsgegevens verwerken in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor gegevensbeheer. Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens, namelijk alle informatie die u kan identificeren als een individuele persoon. Deze Privacyverklaring inzake werving (“Privacyverklaring”) beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in verband met de wervingsprocessen en -programma's van McKinsey.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten voor tewerkstelling, en voor onze optionele wervingsprogramma's en -evenementen. Zij is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze werknemers, contractanten, of cliënten of op persoonsgegevens die McKinsey verzamelt voor andere doeleinden.

In deze Privacyverklaring verwijst “persoonsgegevens” naar informatie die het mogelijk maakt om sollicitanten en potentiële kandidaten voor tewerkstelling bij ons te identificiëren en die wordt verstrekt als onderdeel van een online sollicitatie en/of via alternatieve kanalen (bijv. via professionele wervingsondernemingen).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring, tenzij deze verwerking in strijd is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, in welk geval de toepasselijke wetgeving voorrang heeft.

Door uw persoonsgegevens aan ons over te maken, erkent u dat:

 • u deze Privacyverklaring heeft gelezen en begrepen en dat u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierin uiteengezet.
 • uw persoonsgegevens over de hele wereld kunnen worden overgedragen en verwerkt, waaronder in landen die misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze die worden bepaald in deze Privacyverklaring.
 • u niet verplicht bent om alle door ons gevraagde informatie aan ons te verstrekken, maar dat, wanneer u dat niet doet, uw kandidatuur voor de betrekking waar u voor solliciteert hierdoor mogelijks niet in aanmerking kan worden genomen.
 • Al uw verklaringen, naar eer en geweten, waar en correct zijn, en u geen relevante informatie van ongunstige aard heeft weggelaten. Het verstrekken van onnauwkeurige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor tewerkstelling.
 • Deze Privacyverklaring geen deel uitmaakt van enige arbeidsovereenkomst die wordt aangeboden aan kandidaten die door McKinsey worden aangeworven.

Persoonsgegevens die we verzamelen

De verschillende types van persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken, worden bepaald door de vereisten van het land waarin de positie waarvoor u solliciteert is gesitueerd, en niet het land waar u woont. Mocht u op meer dan één locatie solliciteren, of zou de positie waarvoor u solliciteert beschikbaar zijn in meer dan één land, dan worden de types van persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken, bepaald door de vereisten van alle landen waarin de positie is gesitueerd.

We verzamelen gewoonlijk persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u solliciteert, zoals uw naam, adres, contactgegevens, carrièreverloop en genoten opleidingen, verwezenlijkingen en testresultaten. We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van derden, zoals professionele wervingsbedrijven, door u opgegeven referenties, voormalige werkgevers, werknemers van McKinsey die u hebben geïnterviewd, en dienstverleners die uw achtergrond nagaan, voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Gevoelige persoonsgegevens zijn een deelverzameling van de persoonsgegevens, waaronder etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, evenals andere categorieën die bij wet aldus worden omschreven. We verzamelen dergelijke gegevens niet over een kandidaat, tenzij dit toegestaan wordt door de toepasselijke wetgeving (bijv. In Amerika de monitoring van gelijke kansen).

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme redenen voor personeels- en bedrijfsbeheer, waaronder:

 • het identificeren en evalueren van kandidaten voor potentiële tewerkstelling, evenals voor toekomstige posities die beschikbaar kunnen worden;
 • het bewaren van gegevens in verband met werving en indienstneming;
 • het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten, waaronder diversiteits- en inclusievereisten en -praktijken;
 • het uitvoeren van controles van de gerechtelijke antecedenten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • het beschermen van onze wettelijke rechten, voor zover door de wet is toegestaan of toegelaten; of
 • noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van een of meer personen in gevaar kan zijn.

We kunnen ook uw persoonsgegevens of samengevoegde/gepseudonimiseerde gegevens analyseren om ons wervings- en indienstnemingsproces te verbeteren, en om ons vermogen om succesvolle kandidaten aan te trekken, te verbeteren.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden: wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen; indien nodig om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan; wanneer nodig voor ons om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of wanneer nodig uit hoofde van onze legitieme belangen als werkgever die wereldwijd actief is.

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige tewerkstellingskansen. In dergelijk geval zullen we om uw toestemming vragen, al dan niet voor of nadat u formeel voor een betrekking solliciteert, om deel te nemen aan een van onze wervingsprogramma's die u de mogelijkheid bieden om meer te leren over McKinsey. Deze wervingsprogramma's zijn volkomen facultatief. 

Als u deelneemt aan een wervingsprogramma, maar u zich hieruit later wilt terugtrekken, kunt u contact met ons opnemen op keep-in-touch@mckinsey.com. Kandidaten in Duitsland kunnen contact met ons opnemen op karriere@mckinsey.com.

Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekeken door recruiters en interviewers die werken in het land waar de functie, waarvoor u solliciteert, is gebaseerd, evenals door recruiters en interviewers die in verschillende landen binnen de wereldwijde organisatie van McKinsey werken. Personen die administratieve functies uitvoeren en IT-personeel binnen McKinsey hebben ook beperkte toegang tot uw persoonsgegevens om hun taken uit te voeren. In sommige landen heeft u mogelijk minder rechten op grond van de lokale wetgeving dan in het land waar u woont, maar we hebben juridische mechanismen voorzien die ontworpen zijn om een adequate gegevensbescherming te verzekeren van uw persoonsgegevens die door dochterondernemingen en filialen van McKinsey binnen de wereldwijde organisatie van McKinsey worden verwerkt, waaronder de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woont.

Wij gebruiken dienstverleners van derden om wervingssoftware te leveren. We delen uw persoonsgegevens ook met andere dienstverleners van derden die ons kunnen helpen bij het werven van talent, het beheer en het evalueren van doorlichtingen en testen voorafgaand aan tewerkstelling, en het verbeteren van onze wervingspraktijken.

Wij handhaven processen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens door dienstverleners van derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring gebeurt en dat de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonsgegevens wordt beschermd. Waar wettelijk verplicht, hebben we juridische mechanismen voorzien die werden ontworpen om een adequate gegevensbescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in een derde land. Indien u meer informatie wilt over deze juridische mechanismen, waaronder de modelcontractbepalingen van de EU, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat aan het einde van deze Privacyverklaring wordt vermeld.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen of overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, uitbesteding of andersoortige overdracht of vervreemding van het geheel of een gedeelte van onze onderneming.

Gegevensbewaring

Als u een tewerkstellingsaanbod van ons aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens de periode vóór uw tewerkstelling deel uitmaken van uw personeelsregister en deze zullen worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten die gelden, afhankelijk van land tot land. Als wij u niet tewerkstellen, kunnen wij uw persoonsgegevens nog enige tijd bewaren en gebruiken (afhankelijk van land tot land) voor systeemadministratie, om u in aanmerking te nemen voor mogelijke toekomstige posities, en om onderzoek uit te voeren. Nadien bewaren we een minimum aantal van uw persoonsgegevens om uw sollicitatie-activiteit bij ons te registreren.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een wervingsprogramma, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige tewerkstellingskansen, en voor een periode die specifiek is voor dat programma, tenzij u beslist om u vóór het einde van die periode af te melden.

Beveiliging

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technische en operationele beveiliging voorzien om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Enkel daartoe bevoegd personeel, hetzij van McKinsey hetezij van een van onze dienstverleners, krijgt toegang tot persoonsgegevens, en deze werknemers, alsook de dienstverleners zelf, moeten deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Wij nemen redelijke stappen die werden ontworpen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct, volledig en actueel blijven voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om deze te bekijken, te wijzigen of te verzoeken om de verwijdering van de gegevensuit onze bestanden. U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en om eventuele onnauwkeurigheden over u te laten corrigeren. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken (bijv. als u ervoor kiest om u terug te trekken uit ons wervingsprogramma), maar houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren indien vereist of toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Als u een verzoek wenst in te dienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te bekijken of te verbeteren, of om te bespreken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het adres: apps_help@mckinsey.com.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. We zullen redelijke pogingen doen om meteen uw verzoek te onderzoeken en aan uw verzoek te voldoen of er anderszins op te reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek kunnen we misschien geen toegang geven tot persoonsgegevens, of anderszins voldoen aan uw verzoek; bijvoorbeeld, indien toegang tot uw informatie de identiteit van iemand anders kan onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een passende vergoeding te vragen om te voldoen aan uw verzoek, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en/of om uw verzoeken te weigeren, indien deze, naar goeddunken van McKinsey, ongegrond, buitensporig of anderszins onaanvaardbaar zijn op grond van de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor persoonsgegevensbescherming.

Wij nemen geen beslissingen inzake werving of tewerkstelling uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies en andere traceringstechnologieën

We kunnen eigen cookies en cookies van derden, webbakens, pixels, clear gifs en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “Cookies en andere traceringstechnologieën”) gebruiken om u en uw interesses te identificeren, om uw voorkeuren te onthouden en om uw gebruik van onze websites te volgen. We gebruiken ook Cookies en andere traceringstechnologieën om de toegang tot bepaalde inhoud op onze websites te regelen, om de websites te beschermen en om alle verzoeken die u aan ons richt te verwerken.

Sommige van onze wervingsactiviteiten online worden gehost door derden. Wanneer u toegang zoekt tot sites die door deze derden worden beheerd, kunnen deze, in overeenstemming met ons Cookiebeleid, Cookies en andere traceringstechnologieën op uw apparaat plaatsen. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën door ons Privacy- en Cookiebeleid te lezen.
Privacy
Cookies

Voor kandidaten uit andere landen

Deze Privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:

 • Arabisch
 • Birmees
 • Chinees (vereenvoudigd)
 • Chinees (traditioneel)
 • Kroatisch
 • Tsjechisch
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans (Canada)
 • Frans (Frankrijk)
 • Duits
 • Hongaars
 • Indonesisch (Bahasa)
 • Italiaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Maleisisch (Bahasa)
 • Pools
 • Portugees (Brazilië)
 • Roemeens
 • Russisch
 • Servisch
 • Spaans
 • Thais
 • Oekraïens
 • Vietnamees

CONTACT

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, over ons Privacybeleid of over ons Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen op:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen in onze Privacyverklaring op deze pagina publiceren. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.