McKinsey & Company Privacyverklaring inzake werving

Ingangsdatum 4 maart 2019.

McKinsey & Company Inc., haar dochterondernemingen en filialen (“McKinsey”, “ons”, “onze”, “we” of “wij”) begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u. Dochterondernemingen en filialen van McKinsey kunnen uw persoonsgegevens verwerken in onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor gegevensbeheer. Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens, namelijk alle informatie die u kan identificeren als een individuele persoon. Deze Privacyverklaring inzake werving (“Privacyverklaring”) beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in verband met de wervingsprocessen en -programma’s van McKinsey.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten voor tewerkstelling of een samenwerkingsverband, en voor onze optionele wervingsprogramma’s en -evenementen. McKinsey kan uw persoonsgegevens ook verzamelen en verwerken indien wij een due diligence zouden uitvoeren met betrekking tot een mogelijke bedrijfsovername van uw huidige werkgever (bijv. als u deel uitmaakt van het senior leadership team van een overnamekandidaat). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze werknemers, contractanten, of cliënten of op persoonsgegevens die McKinsey verzamelt voor andere doeleinden.

In deze Privacyverklaring verwijst “persoonsgegevens” naar informatie die het mogelijk maakt om sollicitanten en potentiële kandidaten voor tewerkstelling bij ons te identificeren en die wordt verstrekt als onderdeel van een online sollicitatie en/of via alternatieve kanalen (bijv. via professionele wervingsondernemingen).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring, tenzij deze verwerking in strijd is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, in welk geval de toepasselijke wetgeving voorrang heeft.

Door uw persoonsgegevens aan ons over te maken, erkent u dat:

 • U deze Privacyverklaring heeft gelezen en begrepen en dat u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierin uiteengezet.
 • Uw persoonsgegevens over de hele wereld kunnen worden overgedragen en verwerkt, waaronder in landen die misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze die worden bepaald in deze Privacyverklaring.
 • U niet verplicht bent om alle door ons gevraagde informatie aan ons te verstrekken, maar dat, wanneer u dat niet doet, uw kandidatuur voor de betrekking waar u voor solliciteert hierdoor mogelijks niet in aanmerking kan worden genomen.
 • Al uw verklaringen, naar eer en geweten, waar en correct zijn, en u geen relevante informatie van ongunstige aard heeft weggelaten. Het verstrekken van onnauwkeurige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor tewerkstelling.
 • Deze Privacyverklaring geen deel uitmaakt van enige arbeidsovereenkomst die wordt aangeboden aan kandidaten die door McKinsey worden aangeworven.

Persoonsgegevens die we verzamelen

De verschillende types van persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken, worden bepaald door de vereisten van het land waarin de positie waarvoor u solliciteert is gesitueerd, en niet het land waar u woont. Mocht u op meer dan één locatie solliciteren, of zou de positie waarvoor u solliciteert beschikbaar zijn in meer dan één land, dan worden de types van persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken, bepaald door de vereisten van alle landen waarin de positie is gesitueerd.

We verzamelen gewoonlijk persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u solliciteert, zoals uw naam, adres, contactgegevens, foto’s en video’s, carrièreverloop en genoten opleidingen, verwezenlijkingen en testresultaten. We verzamelen gelijkaardige persoonsgegevens over u van derden, zoals professionele wervingsbedrijven, door u opgegeven referenties, voormalige werkgevers, werknemers van McKinsey die u hebben geïnterviewd, en dienstverleners die uw achtergrond nagaan, voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Wij kunnen ook online persoonsgegevens over u verzamelen voor zover u deze informatie openbaar heeft gemaakt. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw profiel vinden op professionele socialmediawebsites (zoals LinkedIn) en contact met u opnemen over passende functies.

Gevoelige persoonsgegevens zijn een deelverzameling van de persoonsgegevens, waaronder etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, evenals andere categorieën die bij wet aldus worden omschreven. We verzamelen dergelijke gegevens niet over een kandidaat, tenzij dit toegestaan wordt door de toepasselijke wetgeving (bijv. In Amerika de monitoring van gelijke kansen).

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme redenen voor personeels- en bedrijfsbeheer, waaronder:

 • het identificeren en evalueren van kandidaten voor potentiële tewerkstelling, evenals voor toekomstige posities die beschikbaar kunnen worden;
 • het bewaren van gegevens in verband met werving en indienstneming;
 • het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten, waaronder diversiteits- en inclusievereisten en -praktijken;
 • het uitvoeren van controles van de gerechtelijke antecedenten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • het beschermen van onze wettelijke rechten, voor zover door de wet is toegestaan of toegelaten; of
 • noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van een of meer personen in gevaar kan zijn.

We kunnen ook uw persoonsgegevens of samengevoegde/gepseudonimiseerde gegevens analyseren om ons wervings- en indienstnemingsproces te verbeteren, en om ons vermogen om succesvolle kandidaten aan te trekken, te verbeteren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is gebaseerd:

 • gedeeltelijk op ons legitieme belang bij de evaluatie van uw sollicitatie om onze relatie met u te beheren en om ervoor te zorgen dat wij de juiste medewerkers aanwerven en om de doeltreffendheid van ons wervingsproces meer in het algemeen te evalueren en te handhaven;
 • gedeeltelijk op onze behoefte om contractuele en precontractuele maatregelen uit te voeren met betrekking tot onze relatie met u;
 • gedeeltelijk om te voldoen aan de wet, wanneer bepaalde informatie nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;
 • gedeeltelijk op uw toestemming, wanneer wij u vragen of u deel wenst uit te maken van onze optionele wervingsprogramma’s.

Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekeken door recruiters en interviewers die werken in het land waar de functie, waarvoor u solliciteert, is gebaseerd, evenals door recruiters en interviewers die in verschillende landen binnen de wereldwijde organisatie van McKinsey werken. Personen die administratieve functies uitvoeren en IT-personeel binnen McKinsey hebben ook beperkte toegang tot uw persoonsgegevens om hun taken uit te voeren. In sommige landen heeft u mogelijk minder rechten op grond van de lokale wetgeving dan in het land waar u woont, maar we hebben juridische mechanismen voorzien die ontworpen zijn om een adequate gegevensbescherming te verzekeren van uw persoonsgegevens die door dochterondernemingen en filialen van McKinsey binnen de wereldwijde organisatie van McKinsey worden verwerkt, waaronder de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woont.

Wij gebruiken dienstverleners van derden om wervingssoftware te leveren. We delen uw persoonsgegevens ook met andere dienstverleners van derden die ons kunnen helpen bij het werven van talent, het beheer en het evalueren van doorlichtingen en testen voorafgaand aan tewerkstelling, en het verbeteren van onze wervingspraktijken.

Wij handhaven processen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens door dienstverleners van derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring gebeurt en dat de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonsgegevens wordt beschermd. Waar wettelijk verplicht, hebben we juridische mechanismen voorzien die werden ontworpen om een adequate gegevensbescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in een derde land. Indien u meer informatie wilt over deze juridische mechanismen, waaronder de modelcontractbepalingen van de EU, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat aan het einde van deze Privacyverklaring wordt vermeld.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen of overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, uitbesteding of andersoortige overdracht of vervreemding van het geheel of een gedeelte van onze onderneming.

Geautomatiseerde sortering van sollicitaties

In bepaalde rechtsgebieden kunnen wij gegevensanalyses en -algoritmen gebruiken om ons te helpen bij de  beoordeling van de grote hoeveelheden kandidaat- en sollicitatiegegevens die wij ontvangen. Deze algoritmen helpen ons bij het prioriteren van het beoordelingsproces van sollicitaties en het sorteren van kandidaten op basis van kenmerken die sterktes en vaardigheden aangeven die nodig zijn om de relevante rol te vervullen. De algoritmen zijn ontworpen om de sollicitatiegegevens van de kandidaat te analyseren en deze te vergelijken met onze historische gegevens over eerdere succesvolle en niet-succesvolle kandidaten.

De geautomatiseerde resultaten worden altijd in overweging genomen in combinatie met, en niet in plaats van, een menselijke beoordeling en evaluatie van individuele kandidaten.

Gegevensbewaring

Als u een tewerkstellingsaanbod van ons aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens de periode vóór uw tewerkstelling deel uitmaken van uw personeelsregister en deze zullen worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten die gelden, afhankelijk van land tot land.

Als wij u niet tewerkstellen, kunnen wij uw persoonsgegevens nog enige tijd bewaren en gebruiken (afhankelijk van land tot land) voor systeemadministratie, om u in aanmerking te nemen voor mogelijke toekomstige posities, en om onderzoek uit te voeren. Nadien bewaren we een minimale hoeveelheid van uw persoonsgegevens om uw sollicitatie-activiteit bij ons te registreren, zodat we kunnen nagaan of u eerder hebt gesolliciteerd voor een functie (of functies) bij McKinsey.

Mogelijk willen we contact met u houden en u in overweging nemen voor toekomstige vacatures. In dat geval zullen we uw toestemming vragen om deel te nemen aan een van onze wervingsprogramma’s die u de mogelijkheid bieden om meer te weten te komen over McKinsey, voor of na u formeel solliciteert voor een vacature. Deze wervingsprogramma’s zijn volledig optioneel.

Als u deelneemt aan een wervingsprogramma, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode die specifiek is voor dat programma, maar als u zich op enig moment wenst terug te trekken, neem dan contact met ons op via keep-in-touch@mckinsey.com. Voor kandidaten in Duitsland verzoeken wij u contact met ons op te nemen via karriere@mckinsey.com.

Beveiliging

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technische en operationele beveiliging voorzien om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Enkel daartoe bevoegd personeel, hetzij van McKinsey hetzij van een van onze dienstverleners, krijgt toegang tot persoonsgegevens, en deze werknemers, alsook de dienstverleners zelf, moeten deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Wij nemen redelijke stappen die werden ontworpen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct, volledig en actueel blijven voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk:het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en informatie over hoe wij deze gegevens gebruiken;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren indien de over u opgeslagen informatie onjuist of verouderd is;
 • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wissen, om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en/of om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is mogelijk niet van toepassing als er andere wettelijke redenen zijn om de verwerking voort te zetten en mogelijk moeten we bepaalde persoonsgegevens bewaren indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en;
 • het recht om ons instructies te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van overlijden.
 • Bovendien kunt u, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat, het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

  Als u een verzoek wenst in te dienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te bekijken, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, of om te bespreken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het adres: apps_help@mckinsey.com.

  Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. We zullen redelijke pogingen doen om meteen uw verzoek te onderzoeken en aan uw verzoek te voldoen of er anderszins op te reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek kunnen we misschien geen toegang geven tot persoonsgegevens, of anderszins voldoen aan uw verzoek; bijvoorbeeld, indien toegang tot uw informatie de identiteit van iemand anders kan onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een passende vergoeding te vragen om te voldoen aan uw verzoek, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en/of om uw verzoeken te weigeren, indien deze, naar goeddunken van McKinsey, ongegrond, buitensporig of anderszins onaanvaardbaar zijn op grond van de toepasselijke wetgeving.

  Socialmediatools

  Onze sollicitatieprocedure biedt u de mogelijkheid om relevante informatie van socialmediawebsites (zoals LinkedIn, Google Drive en Dropbox) in uw sollicitatieformulier op te nemen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens van dergelijke socialmediatools op te nemen, zullen deze worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  Cookies en andere traceringstechnologieën

  We kunnen eigen cookies en cookies van derden, webbakens, pixels, clear gifs en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “Cookies en andere traceringstechnologieën”) gebruiken om u en uw interesses te identificeren, om uw voorkeuren te onthouden en om uw gebruik van onze websites te volgen. We gebruiken ook Cookies en andere traceringstechnologieën om de toegang tot bepaalde inhoud op onze websites te regelen, om de websites te beschermen en om alle verzoeken die u aan ons richt te verwerken.

  Sommige van onze wervingsactiviteiten online worden gehost door derden. Wanneer u toegang zoekt tot sites die door deze derden worden beheerd, kunnen deze, in overeenstemming met ons Cookiebeleid, Cookies en andere traceringstechnologieën op uw apparaat plaatsen. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën door ons Privacy- en Cookiebeleid te lezen.

  Voor kandidaten uit andere landen

  Deze Privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:

  • Arabisch
  • Birmees
  • Chinees (vereenvoudigd)
  • Chinees (traditioneel)
  • Kroatisch
  • Tsjechisch
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans (Canada)
  • Frans (Frankrijk)
  • Duits
  • Hongaars
  • Indonesisch (Bahasa)
  • Italiaans
  • Japans
  • Koreaans
  • Maleisisch (Bahasa)
  • Pools
  • Portugees (Brazilië)
  • Roemeens
  • Russisch
  • Servisch
  • Spaans
  • Thais
  • Oekraïens
  • Vietnamees

  CONTACT

  Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, over ons Privacybeleid of over ons Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen op:

  McKinsey & Company
  Legal Department
  711 Third Avenue
  New York, NY 10017
  212-446-7000
  privacy@mckinsey.com

  McKinsey behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen in onze Privacyverklaring op deze pagina publiceren. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.