Skip to main content

Notis Privasi Pengambilan Pekerja McKinsey & Company

Tarikh berkuat kuasa 4 Disember 2017.

McKinsey & Company Inc., dan subsidiari dan syarikat gabungannya (“McKinsey”, “kita” atau “kami”), memahami bahawa privasi adalah penting kepada anda. Subsidiari serta syarikat gabungan McKinsey boleh memproses data peribadi anda dalam kapasiti mereka sebagai pengawal data. Kami komited terhadap prinsip menghormati privasi anda dan melindungi data peribadi anda, iaitu apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda sebagai orang perseorangan. Notis Privasi Pengambilan Pekerja ini ("Notis Privasi") menghuraikan cara kami mengendalikan dan melindungi data peribadi anda dalam proses dan program pengambilan pekerja McKinsey.

Notis Privasi ini hanya terpakai kepada data peribadi pemohon jawatan, bakal calon pekerja dan program serta acara pengambilan pekerja pilihan kami. Notis Privasi ini tidak dikenakan kepada kakitangan kontraktor atau klien kami atau data peribadi lain yang dikumpulkan oleh McKinsey untuk tujuan lain.

Seperti yang digunakan dalam Notis Privasi ini, "data peribadi" bermaksud maklumat yang mengenal pasti pemohon jawatan dan calon yang bakal bekerja bersama kami, sama ada data yang diserahkan bersama permohonan dalam talian dan/atau melalui saluran alternatif (cth., melalui firma pengambilan pekerja profesional).

Kami akan memproses data peribadi anda menurut Notis Privasi ini, melainkan pemprosesan tersebut bercanggah dengan keperluan undang-undang yang berkuat kuasa. Dalam hal ini, undang-undang yang berkuat kuasa akan mengatasi.

Dengan menyerahkan data peribadi anda kepada kami, anda mengakui bahawa:

 • Anda telah membaca dan memahami Notis Privasi ini dan bersetuju membenarkan data peribadi anda digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Notis ini.
 • Data peribadi anda mungkin dipindahkan dan diproses secara global, termasuk di negara yang mungkin tidak menyediakan perlindungan data yang sama seperti di negara anda, untuk tujuan dan seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.
 • Anda tidak diwajibkan untuk memberikan sebarang maklumat yang diminta kepada kami, tetapi kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan anda ditolak daripada pencalonan jawatan yang telah anda pohon.
 • Semua pernyataan anda adalah benar dan tepat sepanjang pengetahuan dan kepercayaan anda, dan anda tidak meninggalkan sebarang maklumat berkaitan yang memudaratkan, secara sengaja. Pemberian maklumat yang tidak tepat boleh menyebabkan anda tidak layak diambil bekerja.
 • Notis Privasi ini bukan sebahagian daripada kontrak pekerjaan yang ditawarkan kepada calon yang diambil bekerja oleh McKinsey.

Data peribadi yang kami kumpulkan

Jenis data peribadi yang kami minta daripada anda dan cara kami memproses data tersebut ditentukan oleh keperluan negara yang ditempatkan jawatan tersebut dan bukan negara tempat tinggal anda. Sekiranya anda memohon untuk lebih daripada satu lokasi atau sekiranya jawatan yang anda mohon terdapat di lebih daripada satu negara, jenis data peribadi yang kami minta daripada anda dan cara kami memproses data tersebut ditentukan oleh keperluan semua negara yang ditempatkan jawatan tersebut.

Lazimnya kami mengumpulkan data peribadi secara terus daripada anda apabila anda memohon jawatan, seperti nama, alamat, maklumat hubungan, sejarah pekerjaan dan pendidikan, pencapaian dan keputusan peperiksaan anda. Kami mungkin turut mengumpulkan data peribadi anda daripada pihak ketiga, seperti firma pengambilan kerja, orang rujukan anda, majikan terdahulu, kakitangan McKinsey yang menemu duga anda dan penyedia semakan latar belakang pekerjaan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Data peribadi yang sensitif adalah sebahagian daripada data peribadi, termasuklah keetnikan, kesihatan, keahlian kesatuan sekerja, falsafah, orientasi seksual di samping kategori lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak akan mendapatkan dan tidak akan mengumpulkan data tersebut tentang calon melainkan dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang yang berkuat kuasa (cth., pengawasan peluang saksama di AS).

Penggunaan data peribadi anda

Kami mengumpulkan dan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan sumber manusia dan pengurusan perniagaan yang sah, termasuklah:

 • mengenal pasti dan menilai calon untuk pengambilan kerja, selain untuk jawatan akan datang yang mungkin tersedia;
 • menyimpan rekod berhubung pengambilan dan penggajian pekerja;
 • memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang, termasuk keperluan dan amalan kepelbagaian dan perangkuman;
 • menjalankan semakan sejarah jenayah seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa;
 • melindungi hak sah kami sebagaimana yang diizinkan atau dibenarkan oleh undang-undang; atau
 • keadaan kecemasan yang membahayakan kesihatan atau keselamatan seorang atau ramai individu.

Kami mungkin turut menganalisis data peribadi atau data gabungan/data nama samaran anda untuk menambah baik proses pengambilan dan penggajian pekerja kami serta meningkatkan keupayaan kami untuk menarik calon yang berjaya.

Kami memproses data peribadi anda bagi tujuan yang dinyatakan di atas: apabila kami diberi kebenaran untuk berbuat demikian; apabila diperlukan untuk memasuki kontrak pekerjaan dengan anda; apabila diperlukan bagi kami memenuhi tanggungjawab undang-undang; atau apabila diperlukan bagi tujuan kepentingan sah kami sebagai majikan yang beroperasi di seluruh dunia.

Kami mungkin menyimpan data peribadi anda agar kami boleh mempertimbangkan anda dalam peluang pekerjaan kami pada masa akan datang. Dalam hal ini, kami akan mendapatkan kebenaran anda, sebelum atau selepas anda memohon jawatan secara rasmi, untuk menyertai program pengambilan pekerja kami yang membolehkan anda mengetahui lebih lanjut tentang McKinsey. Penyertaan program pengambilan pekerja ini adalah pilihan anda. 

Jika anda telah menyertai program pengambilan pekerja, tetapi ingin menarik diri kemudian, sila hubungi kami di keep-in-touch@mckinsey.com. Untuk calon di Negeri Jerman, sila hubungi kami di karriere@mckinsey.com.

Penerimaan data dan pemindahan data antarabangsa

Data peribadi anda mungkin diakses oleh perekrut dan penemu duga yang bekerja di negara yang menawarkan jawatan yang anda mohon, selain perekrut dan penemu duga yang bekerja di negara lain dalam organisasi global McKinsey. Individu yang menjalankan tugas pentadbiran dan kakitangan IT di McKinsey mungkin turut mendapat akses terhad kepada data peribadi anda untuk melaksanakan tugas mereka. Di sesetengah negara, anda mungkin tidak mempunyai hak yang setaraf di bawah undang-undang tempatan berbanding di negara tempat tinggal anda, namun kami telah melaksanakan mekanisme undang-undang yang direka bentuk untuk memastikan perlindungan data yang mencukupi untuk data peribadi anda yang diproses oleh subsidiari dan syarikat sekutu McKinsey dalam organisasi global McKinsey, termasuk pemindahan data peribadi anda ke negara selain negara yang anda tinggal.

Kami menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan sistem perisian pengambilan pekerja. Kami juga berkongsi data peribadi anda dengan pembekal perkihidmatan pihak ketiga lain yang boleh membantu kami untuk mencari bakat, mentadbir dan menilai penyaringan serta pengujian sebelum penggajian, dan menambah baik amalan pengambilan pekerja kami.

Kami melaksanakan proses yang direka untuk memastikan mana-mana pemprosesan data peribadi oleh pembekalperkhidmatan pihak ketiga mematuhi Notis Privasi ini dan melindungi kerahsiaan, ketersediaan dan keutuhan data peribadi anda. Sekiranya dikehendaki oleh undang-undang, kami melaksanakan mekanisme undang-undang yang direka bentuk untuk memastikan perlindungan data yang mencukupi untuk data peribadi anda di negara ketiga lain. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang mekanisme undang-undang ini yang mungkin merangkumi Klausa Kontrak Standard Kesatuan Eropah, sila hubungi kami di alamat yang dinyatakan di penghujung Notis Privasi ini.

Selain itu, kami boleh mendedahkan atau memindahkan data peribadi anda sekiranya berlaku penstrukturan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak atau pemindahan atau pelupusan lain bagi kesemua atau mana-mana bahagian perniagaan kami.

Penyimpanan data

Jika anda menerima tawaran jawatan yang kami berikan, mana-mana data peribadi berkaitan yang dikumpulkan semasa tempoh sebelum penggajian anda akan menjadi sebahagian rekod kakitangan anda dan akan disimpan menurut keperluan negara yang tertentu. Jika kami tidak mengambil anda bekerja, kami mungkin akan terus menyimpan atau menggunakan data peribadi anda untuk suatu tempoh (yang mungkin berbeza mengikut negara) bagi tujuan pentadbiran sistem, untuk menawarkan anda kemungkinan jawatan akan datang dan untuk menjalankan penyelidikan. Selepas itu, kami menyimpan jumlah minimum data peribadi anda untuk merekodkan aktiviti pengambilan kerja anda dengan kami.

Jika anda memilih untuk menyertai program pengambilan kerja, kami boleh menyimpan data peribadi anda bagi tujuan mempertimbangkan anda untuk peluang pekerjaan pada masa akan datang selama tempoh yang khas kepada program tersebut, melainkan anda mengambil keputusan untuk mengecualikan diri sebelum tempoh tersebut.

Keselamatan

Kami melaksanakan standard keselamatan teknikal dan operasi yang lazim untuk melindungi data peribadi daripada kehilangan, penyalahgunaan, pengubahan atau pemusnahan. Hanya kakitangan McKinsey yang dibenarkan dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga diberikan akses kepada data peribadi dan kakitangan ini serta pembekalperkhidmatan pihak ketiga dikehendaki merahsiakan maklumat ini. Meskipun langkah berjaga-jaga ini dilaksanakan, kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa individu yang tidak dibenarkan tidak akan mendapat akses kepada data peribadi anda.

Hak anda

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan data peribadi anda tepat, lengkap dan terkini bagi tujuan pengumpulan dan penggunaan data tersebut. Kami turut melaksanakan langkah yang direka bentuk untuk memastikan pemprosesan data peribadi anda mematuhi Notis Privasi ini dan undang-undang yang berkuat kuasa.

Anda berhak meminta akses kepada data peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda bagi tujuan menyemak, mengubah suai atau meminta pemadaman data tersebut. Anda berhak meminta salinan data peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda dan untuk meminta supaya sebarang ketidaktepatan tentang diri anda dibetulkan. Anda juga boleh meminta supaya kami berhenti memproses data peribadi anda (cth., jika anda memilih untuk menarik diri daripada program perekrutan kami), namun demikian harap maklum bahawa kami mungkin perlu menyimpan data peribadi tertentu yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Jika anda ingin membuat permintaan untuk mengakses, menyemak atau membetulkan data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda atau membincangkan tentang cara kami memproses data peribadi anda, sila hubungi kami di apps_help@mckinsey.com.

Untuk melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengambil segala langkah yang munasabah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi anda akses kepada data peribadi. Kami akan cuba menyiasat, mematuhi atau menjawab permintaan anda dengan segera sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Bergantung pada keadaan dan permintaan, kami mungkin tidak dibenarkan untuk memberikan akses kepada data peribadi atau memenuhi permintaan anda sepenuhnya; misalnya, sekiranya memberikan maklumat anda boleh mendedahkan identiti orang lain. Kami berhak untuk mengenakan caj yang bersesuaian untuk memenuhi permintaan anda sekiranya dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa dan/atau menolak permintaan anda, jika menurut budi bicara Firma, permintaan tersebut tidak berasas, melampau atau tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Selain itu, dan sekiranya dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, anda berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang kompeten.

Kami tidak membuat keputusan pengambilan atau penggajian pekerja berdasarkan keputusan automatik semata-mata.

Kuki dan teknologi penjejakan lain

Kami boleh menggunakan kuki, isyarat web, piksel, gif jelas dan teknologi lain yang serupa daripada pihak pertama dan pihak ketiga (secara kolektif “Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain”) untuk mengenal pasti diri anda serta minat anda, untuk mengingati keutamaan anda dan untuk menjejak penggunaan anda di tapak web kami. Kami turut menggunakan Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain untuk mengawal akses ke kandungan tertentu di tapak web kami, untuk melindungi tapak web dan untuk memproses sebarang permintaan yang anda lakukan terhadap kami.

Sesetengah aktiviti pengambilan kerja dalam talian kami dihoskan oleh pihak ketiga. Apabila anda mengakses tapak yang dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga ini, mereka mungkin, menurut Polisi Kuki kami, memasang Kuki atau Teknologi Penjejakan lain pada peranti anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menggunakan Kuki dan teknologi penjejakan lain dengan membaca Polisi Privasi dan Kuki kami.

Bagi calon-calon dari Negara lain

Kenyataan Privasi ini juga boleh didapati dalam bahasa berikut:

 • Bahasa Arab
 • Bahasa Burma
 • Bahasa Cina (mudah)
 • Bahasa Cina (tradisional)
 • Bahasa Croatia
 • Bahasa Czech
 • Bahasa Belanda
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Perancis (Kanada)
 • Bahasa Perancis (Perancis)
 • Bahasa Jerman
 • Bahasa Hungary
 • Bahasa Indonesia
 • Bahasa Itali
 • Bahasa Jepun
 • Bahasa Korea
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Poland
 • Bahasa Portugis (Brazil)
 • Bahasa Romania
 • Bahasa Rusia
 • Bahasa Serbia
 • Bahasa Sepanyol
 • Bahasa Thai
 • Bahasa Ukraine
 • Bahasa Vietnam

HUBUNGI

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Notis Privasi ini, Dasar Privasi atau Dasar Kuki kami, sila hubungi kami di:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

McKinsey berhak untuk meminda Notis Privasi ini. Kami akan menyiarkan sebarang perubahan pada Notis Privasi pada halaman ini. Sila semak halaman ini secara tetap untuk mendapatkan kemas kini.