A McKinsey munkaerő-felvételre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata

Az adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2017. június 13.

A McKinsey & Company Inc., valamint annak leányvállalatai és társvállalatai („McKinsey”, „vállalatunk” vagy „mi”) tisztában vannak azzal, hogy az adatvédelem fontos az Ön számára. A McKinsey leányvállalatai és társvállalatai adatkezelőként feldolgozhatják az Ön személyes adatait. Elkötelezettek vagyunk az adatbiztonság és a személyes adatok védelme iránt, amely adatok bármelyike lehetővé teszi az Ön azonosítását. A jelen munkaerő-felvételre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat („adatvédelmi nyilatkozat”) ismerteti, milyen módon kezeljük személyes adatait a McKinsey munkaerő-felvételi eljárásaival és programjaival kapcsolatban, illetve miként biztosítjuk azok védelmét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az állásra jelentkezők és jelöltek, valamint a felvételi programok és események résztvevőinek személyes adataira vonatkozik. Nem vonatkozik alkalmazottainkra, alvállalkozóinkra vagy ügyfeleinkre, illetve a McKinsey által, más célból begyűjtött egyéb személyes adatokra.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adat” olyan információt jelent, amelynek alapján azonosíthatók az online és/vagy alternatív módon (pl. munkaerő-toborzásra szakosodott cégeken keresztül) jelentkezést benyújtó jelentkezők és jelöltek.

Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján fogjuk feldolgozni, kivéve, ha a feldolgozás módja nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályokban előírtakkal, amely esetben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Személyes adatainak megadásával Ön kijelenti, hogy:

 • Elolvasta és megértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, továbbá hozzájárul, hogy vállalatunk a jelen dokumentumban írtak szerint felhasználja személyes adatait.
 • Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célból és módon világszerte továbbíthatják és feldolgozhatják, többek között olyan országokban is, amelyek nem biztosítanak az Ön lakóhelye szerinti országban előírtakkal azonos szintű adatvédelmet.
 • Nem köteles megadni az általunk kért információkat, de ha nem adja meg azokat, előfordulhat, hogy nem vehet részt a jelentkezési folyamat további részében.
 • Nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és legjobb tudása szerint pontosak. Ön pedig szándékosan nem hallgat el semmiféle kedvezőtlen információt. Ha pontatlan információkat ad meg, alkalmatlanná minősülhet a munkaviszonyra.
 • A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem képezi részét a McKinsey által felvett jelentkezők számára kínált munkaszerződésnek.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

Az Öntől kért személyes adatok típusát, valamint azok feldolgozási módját azon ország előírásai határozzák meg, amelyben az adott pozíció betöltendő, nem pedig az Ön lakóhelye szerinti országé. Amennyiben egynél több munkavégzési helyszínre jelentkezik, illetve ha az Ön által megpályázott pozíció egynél több országban is meghirdetésre került, az Öntől kért személyes adatok típusát, valamint azok feldolgozási módját azon országok előírásai határozza meg, amelyekben az adott pozíció betöltendő.

Ha egy meghirdetett pozíciónkra jelentkezik, általában közvetlenül Öntől gyűjtjük be a személyes adatokat, például nevét, lakcímét, elérhetőségeit, munkatapasztalatával és tanulmányi hátterével kapcsolatos adatokat, elért eredményeit és teszteredményeit. Emellett külső felektől, például referenciaadóktól, korábbi munkaadóktól, a McKinsey vállalatnál Önt interjúztató alkalmazottaktól, valamint munkaviszonnyal kapcsolatos háttéradatok ellenőrzésére szakosodott szolgáltatóktól is begyűjthetünk személyes adatokat, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben.

Az érzékeny jellegű személyes adatok a személyes adatok részét képezik, és ide tartoznak többek között az etnikai származás, az egészségügyi adatok, szakszervezeti tagság, filozófiai meggyőződések, nemi beállítottság, valamint a törvény által engedélyezett egyéb kategóriák is. Ha azt a vonatkozó jogszabályok (pl. a kormányzati szervek részére történő jelentéstétel az Egyesült Államokban) nem engedik meg, nem teszünk kísérletet az adatok begyűjtésére és megszerzésére a jelentkezőktől.

A személyes adatok felhasználása

Személyes adatait jogszerű humán erőforrás célokból, valamint vállalati menedzsment folyamatokhoz gyűjtjük be és használjuk fel, többek között:

 • meghirdetett munkaviszonyra, valamint a jövőben esetlegesen meghirdetésre kerülő munkaviszonyra jelentkezők azonosítása és értékelése;
 • a munkaerő-toborzással és -felvétellel kapcsolatos adatnyilvántartás;
 • a jogszabályi követelmények betartásának biztosítása, többek között a diverzitással és befoglalással kapcsolatos követelmények és gyakorlatok betartása;
 • erkölcsi háttér ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályok által engedélyezettek szerint;
 • törvényben előírt jogaink védelme a jogszabályok által engedélyezett vagy megengedett mértékben; vagy
 • vészhelyzet esetén, ha egy vagy több személy egészsége vagy biztonsága veszélybe kerül.

Személyes adatait, illetve összevont/álnevesített adatait munkaerő-toborzási és -felvételi eljárásunk fejlesztése céljából, valamint a sikeres jelentkezők figyelmének felkeltése céljából is elemezhetjük.

Előfordulhat, hogy személyes adatait szeretnénk megőrizni a jövőben meghirdetésre kerülő álláslehetőségek esetére. Ebben az esetben – a pozícióra történő hivatalos jelentkezése előtt vagy után – hozzájárulását fogjuk kérni azon munkaerő-toborzási programjainkban való részvételhez, amelyek alapján többet tudhat meg a McKinsey vállalatról. A munkaerő-toborzási programokban való részvétel teljes mértékben opcionális. Amennyiben belép a munkaerő-toborzási programba, ám később szeretne kilépni, kérjük, írjon e-mailt a keep-in-touch@mckinsey.com címre. A németországi jelentkezők a karriere@mckinsey.com címre írjanak.

Adatátvevők és nemzetközi adattovábbítás

Személyes adatait a megpályázott pozíció betöltésének helye szerinti ország felvételi szakemberei és interjúkészítői, továbbá a McKinsey globális szervezetének más országokban dolgozó felvételi szakemberei és interjúztatói is megtekinthetik. A McKinsey vállalatnál adminisztratív funkciókat betöltő, valamint informatikai feladatokat ellátó szakemberek szintén rendelkeznek bizonyos szintű hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz munkakörük ellátása céljából. Vállalatunk jogi mechanizmusokat alkalmaz, melyeknek célja a McKinsey globális szervezetén belül működő McKinsey leányvállalatok és társvállalatok által feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása, beleértve személyes adatok az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli, más országokba történő továbbítását is.

A munkaerő-toborzáshoz használt szoftverrendszereket külső szolgáltatók biztosítják számunkra. Személyes adatait olyan más külső szolgáltatókkal is megosztjuk, amelyek segítséget nyújthatnak számunkra a tehetséges jelentkezők kiválasztásához, a munkaviszonyt megelőző szűrési és tesztfolyamatok lebonyolításához és értékeléséhez, valamint munkaerő-toborzási gyakorlataink fejlesztéséhez.

Olyan folyamatokat alkalmazunk, melyeknek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok külső szolgáltatók által történő feldolgozása összhangban álljon a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, és biztosítsa személyes adatainak bizalmas kezelését, rendelkezésre állását és sértetlenségét. Amennyiben ezt törvény írja elő, jogi mechanizmusokat alkalmazunk a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosításához.

Emellett, amennyiben átszervezésre, fúzióra, értékesítésre, közös vállalat létrehozására, átruházásra, illetve vállalatunk egészének vagy bármely részének egyéb típusú átadására vagy elidegenítésére kerül sor, személyes adatait közzétehetjük vagy átadhatjuk.

Adatmegőrzés

Amennyiben Ön elfogadja munkaajánlatunkat, a munkaviszonyt megelőző időszakban begyűjtött személyes adatai személyes aktájának részét fogják képezni, amelyeket az adott ország előírásai szerint fogunk megőrizni. Ha nem vesszük alkalmazásba Önt, személyes adatait egy bizonyos időtartamig (amely országonként eltérő lehet) továbbra is megőrizhetjük és felhasználhatjuk rendszeradminisztrációs célokra, jövőbeli munkalehetőségek meghirdetése esetén, valamint kutatási tevékenységek céljából. Ha úgy dönt, hogy belép valamelyik munkaerő-toborzási programba, személyes adatait megőrizhetjük, és jövőbeli munkalehetőségek esetén ismét elbírálhatjuk jelentkezését.

Adatbiztonság

Általánosan elfogadott műszaki és operatív jellegű biztonsági normákat vezettünk be személyes adatai eltűnése, illetéktelen felhasználása, módosítása vagy megsemmisítése elleni védelem biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz kizárólag a McKinsey vállalat és külső szolgáltatóink arra felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, ezen alkalmazottak és külső fél szolgáltatók pedig kötelesek az érintett információkat bizalmasan kezelni. Még az óvintézkedések ellenére sem áll módunkban garantálni, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

Az Ön jogai

Indokolt mértékű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak pontosságát, hiánytalanságát és naprakész voltát azokra a célokra, amelyekre azokat gyűjtjük és használjuk. Továbbá olyan intézkedéseket vezettünk be, amelyeknek célja annak biztosítása, hogy személyes adatainak feldolgozása összhangban álljon a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival és a vonatkozó jogszabályokkal.

Önnek jogában állhat hozzáférést kérni a vállalatunk által Önről gyűjtött személyes adatokhoz, az adatok áttekintése, módosítása, illetve azok törlésének kérelmezése céljából. Önnek jogában állhat a vállalatunk által Önről gyűjtött személyes adatokról másolatot kérni. Amennyiben szeretne hozzáférési, megtekintési kérelmet, illetve a vállalatunk által Önről gyűjtött személyes adatok kijavítására vonatkozó kérelmet benyújtani, vagy megvitatni vállalatunkkal személyes adatainak feldolgozási módját, kérjük, írjon a következő címre: apps_help@mckinsey.com.

Mielőtt hozzáférést biztosítunk Önnek személyes adataihoz, adatainak védelme és biztonsága érdekében indokolt mértékű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzése céljából is. Ésszerűen elvárható módon kísérletet teszünk arra, hogy kérelmét azonnal kivizsgáljuk és teljesítsük, illetve egyéb módon reagáljunk arra, a vonatkozó jogszabályok által esetlegesen előírtak szerint. A körülményektől és a kérelem jellegétől függően előfordulhat, hogy nem engedélyezhetünk hozzáférést a személyes adatokhoz, illetve nem áll módunkban teljeskörűen teljesíteni kérelmét; például amennyiben adatainak megadása egy másik személy személyazonosságát is felfedheti. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben azt vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, egy meghatározott díjösszeg felszámítása ellenében teljesítjük kérelmét, és/vagy elutasítsuk kérelmét, amennyiben az – a vállalat megítélése alapján – megalapozatlan, túlzott mértékű vagy a vonatkozó jogszabályok alapján egyéb okból elfogadhatatlan.

Emellett és amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, Önnek jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Munkaerő-toborzással vagy -felvétellel kapcsolatos döntéseinket nem pusztán automatizált döntéshozatali folyamatokra alapozzuk.

Sütik és egyéb nyomonkövetési technológiák

Vállalatunk sütiket és egyéb nyomonkövetési technológiákat alkalmazhat annak érdekében, hogy testreszabott online élményt biztosítsunk. A sütik általunk történő felhasználásáról és egyéb nyomonkövetési technológiákról az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvünkben olvashat: http://www.mckinsey.com/privacy-policy.

Más országokból jelentkezők számára

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az alábbi nyelveken áll rendelkezésre:

arab
burmai
kínai (egyszerűsített karakterek)
kínai (összetett karakterek)
horvát
cseh
holland
angol
francia (Kanada)
francia (Franciaország)
német
magyar
indonéz (Bahasa indonéz)
olasz
japán
koreai
maláj (Bahasa maláj)
lengyel
portugál (Brazília)
román
orosz
szerb
spanyol
thai
ukrán
vietnámi

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése lenne a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatvédelmi irányelvünkkel kapcsolatban, illetve ha segítségre van szüksége a McKinsey weboldalak használatához vagy tartalmuk elolvasásához, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

McKinsey & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

A McKinsey fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Az adatvédelmi nyilatkozat minden módosítását ezen az oldalon tesszük közzé. Kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tájékozódjon az új információkról.