McKinsey & Company Felvételi Adatvédelmi Nyilatkozat

Hatályba lépés napja: 2019. március 4.

A McKinsey & Company Inc., valamint leányvállalatai és társult vállalkozásai (“McKinsey”, “minket” vagy “mi”), tisztában van azzal, hogy az Ön adatainak védelme fontos. A McKinsey leányvállalatai és társult vállalkozásai adatkezelőként feldolgozhatja az Ön személyes adatait. Elkötelezettek vagyunk az adatbiztonság és a személyes adatok védelme iránt, amely adatok bármelyike lehetővé teszi az Ön azonosítását. A jelen munkaerő-felvételre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat („adatvédelmi nyilatkozat”) ismerteti, milyen módon kezeljük személyes adatait a McKinsey munkaerő-felvételi eljárásaival és programjaival kapcsolatban, illetve miként biztosítjuk azok védelmét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az állásra, illetve partnerségre jelentkezők és jelöltek, valamint a felvételi programok és események résztvevőinek személyes adataira vonatkozik. A McKinsey abban az esetben is gyűjtheti és kezelheti a személyes adatait, amennyiben átvilágítási eljárás lefolytatására van szükség az Ön jelenlegi munkaadójának esetleges vállalati felvásárlásával összefüggésben (pl. amennyiben Ön valamely ilyen folyamatban érintett vállalat felsővezetőségének tagja). A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik alkalmazottainkra, alvállalkozóinkra vagy ügyfeleinkre, illetve a McKinsey által, más célból begyűjtött egyéb személyes adatokra.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adat” olyan információt jelent, amelynek alapján azonosíthatók az online és/vagy alternatív módon (pl. munkaerő-toborzásra szakosodott cégeken keresztül) jelentkezést benyújtó jelentkezők és jelöltek.

Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján fogjuk feldolgozni, kivéve, ha a feldolgozás módja nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályokban előírtakkal, amely esetben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Személyes adatainak megadásával Ön kijelenti, hogy:

 • Elolvasta és megértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, továbbá hozzájárul, hogy vállalatunk a jelen dokumentumban írtak szerint felhasználja személyes adatait.
 • Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célból és módon világszerte továbbíthatják és feldolgozhatják, többek között olyan országokban is, amelyek nem biztosítanak az Ön lakóhelye szerinti országban előírtakkal azonos szintű adatvédelmet.
 • Nem köteles megadni az általunk kért információkat, de ha nem adja meg azokat, előfordulhat, hogy nem vehet részt a jelentkezési folyamat további részében.
 • Nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és legjobb tudása szerint pontosak. Ön pedig szándékosan nem hallgat el semmiféle kedvezőtlen információt. Ha pontatlan információkat ad meg, alkalmatlanná minősülhet a munkaviszonyra.
 • A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem képezi részét a McKinsey által felvett jelentkezők számára kínált munkaszerződésnek.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

Az Öntől kért személyes adatok típusát, valamint azok feldolgozási módját azon ország előírásai határozzák meg, amelyben az adott pozíció betöltendő, nem pedig az Ön lakóhelye szerinti országé. Amennyiben egynél több munkavégzési helyszínre jelentkezik, illetve ha az Ön által megpályázott pozíció egynél több országban is meghirdetésre került, az Öntől kért személyes adatok típusát, valamint azok feldolgozási módját azon országok előírásai határozza meg, amelyekben az adott pozíció betöltendő.

Ha egy meghirdetett pozíciónkra jelentkezik, általában közvetlenül Öntől gyűjtjük be a személyes adatokat, például nevét, lakcímét, elérhetőségeit, fényképeit és videofelvételeit, munkatapasztalatával és tanulmányi hátterével kapcsolatos adatokat, elért eredményeit és teszteredményeit. Emellett külső felektől, például referenciaadóktól, korábbi munkaadóktól, a McKinsey vállalatnál Önt interjúztató alkalmazottaktól, valamint munkaviszonnyal kapcsolatos háttéradatok ellenőrzésére szakosodott szolgáltatóktól is gyűjthetünk hasonló személyes adatokat, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Online módon is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, amennyiben ezen információkat nyilvánosan elérhetővé tette. Például megkereshetjük a profilját a közösségi médiafelületeken (mint például a LinkedIn), és felvehetjük Önnel a kapcsolatot az Ön számára megfelelőnek tűnő munkakörökkel kapcsolatban.

Az érzékeny jellegű személyes adatok a személyes adatok részét képezik, és ide tartoznak többek között az etnikai származás, az egészségügyi adatok, szakszervezeti tagság, filozófiai meggyőződések, nemi beállítottság, valamint a törvény által előírt egyéb kategóriák is. Nem törekszünk a jelentkezők ilyen adatainak megszerzésére és összegyűjtésére, csak ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik (pl. az USA esélyegyenlőségi vizsgálata).

A személyes adatok felhasználása

Személyes adatait jogszerű, humánerőforrás célokból, valamint vállalati menedzsment folyamatokhoz gyűjtjük be és használjuk fel, többek között:

 • meghirdetett munkaviszonyra, valamint a jövőben esetlegesen meghirdetésre kerülő munkaviszonyra jelentkezők azonosítása és értékelése;
 • a munkaerő-toborzással és -felvétellel kapcsolatos adatnyilvántartás;
 • a jogszabályi követelmények betartásának biztosítása, többek között a diverzitással és befoglalással kapcsolatos követelmények és gyakorlatok betartása;
 • erkölcsi háttér ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályok által engedélyezettek szerint;
 • törvényben előírt jogaink védelme a jogszabályok által engedélyezett vagy megengedett mértékben; vagy
 • ·vészhelyzet esetén, ha egy vagy több személy egészsége vagy biztonsága veszélybe kerül.

Személyes adatait, illetve összevont/álnevesített adatait munkaerő-toborzási és -felvételi eljárásunk fejlesztése céljából, valamint a sikeres jelentkezők figyelmének felkeltése céljából is elemezhetjük.

Milyen jogalap mentén végezzük személyes adatai kezelését?

Személyes adatai fent említett kezelését a következők alapján végezzük:

 • részben az Ön jelentkezésének értékeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján, hogy megfelelő kapcsolatot tartsunk fenn Önnel, továbbá hogy meggyőződhessünk arról, hogy a megfelelő munkavállalókat vesszük fel, valamint hogy általánosabb értelemben is értékelhessük és fenntarthassuk felvételi eljárásunk hatékonyságát;
 • részben azon a jogalapon, hogy teljesíthessük a szerződéses és szerződés előtti intézkedéseket az Önnel fennálló kapcsolatunk vonatkozásában;
 • részben azzal a céllal, hogy eleget tegyünk a jogszabályok előírásainak, mivel bizonyos információkra szükségünk van a jogi, illetve szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez;
 • részben az Ön hozzájárulása alapján, amelyet akkor ad meg számunkra, amikor feltesszük Önnek a kérdést, hogy részt kíván-e venni opcionális felvételi programjainkban.

Adatátvevők és nemzetközi adattovábbítás

Személyes adatait a megpályázott pozíció betöltésének helye szerinti ország felvételi szakemberei és interjúkészítői, továbbá a McKinsey globális szervezetének más országokban dolgozó felvételi szakemberei és interjúztatói is megtekinthetik. A McKinsey vállalatnál adminisztratív funkciókat betöltő, valamint informatikai feladatokat ellátó szakemberek szintén rendelkeznek bizonyos szintű hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz munkakörük ellátása céljából. Néhány országban a helyi törvények alapján kevesebb joga lehet, mit a lakóhelye szerinti országban, de vállalatunk olyan jogi mechanizmusokat alkalmaz, melyeknek célja a McKinsey globális szervezetén belül működő McKinsey leányvállalatok és társvállalatok által feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása, beleértve személyes adatok az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli, más országokba történő továbbítását is.

A munkaerő-toborzáshoz használt szoftverrendszereket külső szolgáltatók biztosítják számunkra. Személyes adatait olyan más külső szolgáltatókkal is megosztjuk, amelyek segítséget nyújthatnak számunkra a tehetséges jelentkezők kiválasztásához, a munkaviszonyt megelőző szűrési és tesztfolyamatok lebonyolításához és értékeléséhez, valamint munkaerő-toborzási gyakorlataink fejlesztéséhez.

Olyan folyamatokat alkalmazunk, melyeknek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok külső szolgáltatók által történő feldolgozása összhangban álljon a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, és biztosítsa személyes adatainak bizalmas kezelését, rendelkezésre állását és sértetlenségét. Amennyiben azt jogszabály írja elő, jogi mechanizmusokat alkalmazunk a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosításához harmadik országban. Ha szeretne további információkat e jogi mechanizmusokról, amelyek magukban foglalhatják az EU általános szerződési feltételeit is, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési nyilatkozat végén megadott címen.

Emellett, amennyiben átszervezésre, fúzióra, értékesítésre, közös vállalat létrehozására, átruházásra, illetve vállalatunk egészének vagy bármely részének egyéb típusú átadására vagy elidegenítésére kerül sor, személyes adatait közzétehetjük vagy átadhatjuk.

Jelentkezések automatizált szétválogatása

Egyes joghatóságok területén, adatelemzést és algoritmusokat alkalmazhatunk a hozzánk beérkező, a jelentkezőkkel és jelentkezésekhez kapcsolódó nagy mennyiségű adatok vonatkozásában. Ezen algoritmusok segítséget nyújtanak számunkra a jelentkezések felülvizsgálati eljárásának priorizálásához, valamint a jelentkezőknek olyan jellemzők alapján történő osztályozásához, amelyek az adott munkakörhöz szükséges erősségekre és képességekre vonatkoznak. Az algoritmusok célja a jelentkező adatainak elemzése, valamint azok összevetése a korábban sikeresen felvett és fel nem vett jelöltekhez kapcsolódó előzményadatokkal.

Az automatizált folyamat eredményeit minden esetben emberi értékítélettel kiegészítve - és nem ahelyett - mérlegeljük, az egyes jelentkezők értékelése során. 

Adatmegőrzés

Amennyiben Ön elfogadja munkaajánlatunkat, a munkaviszonyt megelőző időszakban begyűjtött személyes adatai személyes aktájának részét fogják képezni, amelyeket az adott ország előírásai szerint fogunk megőrizni. Ha nem alkalmazzuk Önt, személyes adatait egy bizonyos időtartamig (amely országonként eltérő lehet) továbbra is megőrizhetjük és felhasználhatjuk rendszeradminisztrációs célokra, jövőbeli munkalehetőségek meghirdetése esetén, valamint kutatási tevékenységek céljából.  Ezt követően azt a minimális mennyiségű személyes adatot tartjuk meg Önről, amely a felvételi tevékenysége nyilvántartásához szükséges, hogy megállapíthassuk, korábban esetleg jelentkezett-e már a McKinsey-hez valamely munkakörre (munkakörökre). 

Dönthetünk úgy, hogy kapcsolatban szeretnénk maradni Önnel, és figyelembe kívánjuk venni a jelentkezését más, jövőbeni munkavállalási lehetőségeknél. Ilyen esetben hozzájárulását kérjük, hogy csatlakozni kíván-e valamelyik felvételi programunkhoz, amely lehetőséget ad Önnek, hogy további információkat tudjon meg a McKinsey vállalatról, akár azt megelőzően vagy azt követően is, hogy hivatalosan is jelentkezett valamely álláslehetőségre. A felvételi programok teljes mértékben opcionális alapon működnek.

Ha Ön úgy dönt, hogy csatlakozik valamely felvételi programhoz, megőrizzük személyes adatait a  programhoz szükséges ideig, amennyiben azonban Ön időközben bármikor szeretné visszavonni hozzájárulását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a keep-in-touch@mckinsey.com e-mail címen. A németországi jelölteket arra kérjük, hogy a karriere@mckinsey e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Adatbiztonság

Általánosan elfogadott műszaki és operatív jellegű biztonsági normákat vezettünk be személyes adatai eltűnése, illetéktelen felhasználása, módosítása vagy megsemmisítése elleni védelem biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz kizárólag a McKinsey vállalat és külső szolgáltatóink arra felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, ezen alkalmazottak és külső fél szolgáltatók pedig kötelesek az érintett információkat bizalmasan kezelni. Még az óvintézkedések ellenére sem áll módunkban garantálni, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

Az Ön jogai

Indokolt mértékű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak pontosságát, hiánytalanságát és naprakész voltát azokra a célokra, amelyekre azokat gyűjtjük és használjuk. Továbbá olyan intézkedéseket vezettünk be, amelyeknek célja annak biztosítása, hogy személyes adatainak feldolgozása összhangban álljon a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival és a vonatkozó jogszabályokkal.

Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően, Önnek jogában állhat:

 • másolatot kérni az Ön vállalatunk által tárolt személyes adatairól, valamint ezen információk felhasználási módjáról;
 • személyes adatait módosítani vagy helyesbíteni, amennyiben az Önről tárolt információk helytelenek vagy nem naprakészek;
 • személyes adatai hordozhatóságát gyakorolni;
 • személyes adatait törölni, valamint személyes adatai kezelésének befejezését kérni, személyes adatai kezelésének korlátozását igényelni és/vagy visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Azonban előfordulhat, hogy ez nem teljesíthető abban az esetben, ha egyéb jogi indokok miatt szükséges a további adatkezelés, valamint egyes személyes adatokat megtarthatunk, ha jogszabályok alapján az szükséges vagy megengedett, továbbá;
 • utasításokat adni számunkra, hogy elhalálozása esetén, milyen módon kezeljük személyes adatait.

Mindemellett, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszi, Önnek jogában állhat panasszal fordulni az illetékes adatvédelmi hatósághoz.

Amennyiben szeretne hozzáférési, megtekintési, törlési vagy portolási kérelmet, illetve a vállalatunk által Önről gyűjtött személyes adatok kijavítására vonatkozó kérelmet benyújtani, vagy megvitatni vállalatunkkal személyes adatainak feldolgozási módját, kérjük, írjon a következő címre:apps_help@mckinsey.com.

Mielőtt hozzáférést biztosítunk Önnek személyes adataihoz, adatainak védelme és biztonsága érdekében, indokolt mértékű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzése céljából is. Ésszerűen elvárható módon kísérletet teszünk arra, hogy kérelmét azonnal kivizsgáljuk és teljesítsük, illetve egyéb módon reagáljunk arra, a vonatkozó jogszabályok által esetlegesen előírtak szerint. A körülményektől és a kérelem jellegétől függően előfordulhat, hogy nem engedélyezhetünk hozzáférést a személyes adatokhoz, illetve nem áll módunkban teljes körűen teljesíteni kérelmét; például amennyiben adatainak megadása egy másik személy személyazonosságát is felfedheti. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben azt vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, egy meghatározott díjösszeg felszámítása ellenében teljesítjük kérelmét, és/vagy elutasítsuk kérelmét, amennyiben az – a vállalat megítélése alapján – megalapozatlan, túlzott mértékű vagy a vonatkozó jogszabályok alapján egyéb okból elfogadhatatlan.

Közösségi médiaeszközök

Jelentkezési eljárásunk lehetővé teszi az Ön számára, hogy a közösségi média weboldalakról származó (úgymint LinkedIn, Google Drive és Dropbox) releváns információkat emeljen át jelentkezési nyomtatványába. Amennyiben személyes adatokat kíván átmásolni ezen közösségi médiaeszközökről, azokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően használjuk fel.

Sütik és egyéb nyomonkövetési technológiák

Használhatunk első és harmadik féltől származó sütiket, webes irányjelzőket, pixeleket, clear gifeket és más hasonló technológiákat (együttesen: “sütik és egyéb nyomkövetési technológiák”), annak érdekében, hogy azonosítsuk Önt és érdeklődési körét, emlékezzünk beállításaira, és nyomon tudjuk követni weboldalunk Ön általi használatát. Sütiket és egyéb nyomkövetési technológiákat használunk továbbá azért is, hogy a weboldalunk egyes részeihez való hozzáférést ellenőrizni tudjuk, hogy védjük a weboldalunkat és hogy az Ön bármely kérését feldolgozhassuk.

Egyes online felvételi tevékenységeinket harmadik fél üzemelteti. Amikor ezen harmadik felek által működtetett webhelyeket keresi fel, a sütikről szóló irányelvünknek megfelelően ők is sütiket, vagy más követési technológiákat helyezhetnek el az Ön eszközén. A sütik és más nyomonkövetési technológiák használatáról az adatvédelmi irányelvünkben és sütikről szóló irányelvünkben olvashat többet.
www.mckinsey.com/privacy-policy
www.mckinsey.com/cookie-policy

A más országokból származó jelöltek

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az alábbi nyelveken is elérhető:

 • arab
 • burmai
 • kínai (egyszerűsített)
 • kínai (hagyományos)
 • horvát
 • cseh
 • holland
 • angol
 • francia (Kanada)
 • francia (Franciaország)
 • német
 • magyar
 • indonéz (Bahasa)
 • olasz
 • japán
 • koreai
 • maláj (Bahasa)
 • lengyel
 • portugál (Brazília)
 • román
 • orosz
 • szerb
 • Spanyol
 • thai
 • ukrán
 • vietnámi

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozatról, az adatvédelmi irányelvünkről vagy a sütikről szóló irányelvünkről, kérjük, az alábbi elérhetőségen keressen:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com

A McKinsey fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Az adatvédelmi nyilatkozat minden módosítását ezen az oldalon tesszük közzé. Kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tájékozódjon az új információkról.