Ochrana osobních údajů při náboru zaměstnanců společnosti McKinsey

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 13. června 2017.

Společnost McKinsey & Company Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „McKinsey“, „my“ nebo „nás“) si jsou vědomy toho, že vaše soukromí je pro vás důležité. Dceřiné a přidružené společnosti McKinsey mohou jako správci údajů zpracovávat vaše osobní údaje. Zavazujeme se respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje, což jsou jakékoli informace, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme v souvislosti s postupy a programy náboru zaměstnanců společnosti McKinsey.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká pouze osobních údajů uchazečů o zaměstnání, potenciálních kandidátů na zaměstnání a našich volitelných programů a akcí pro nábor zaměstnanců. Nevztahuje se na naše zaměstnance, dodavatele nebo klienty ani na jiné osobní údaje, které společnost McKinsey shromažďuje pro jiné účely.

Pojem „osobní údaje“ v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů znamená informace, které identifikují uchazeče o zaměstnání a potenciální kandidáty na zaměstnání u nás, a které byly poskytnuté buď v rámci online žádosti, a/nebo prostřednictvím alternativních kanálů (např. prostřednictvím profesionálních náborových firem).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů s výjimkou případů, kdy je takové zpracování v rozporu s požadavky platných zákonů, v takovém případě budou platné zákony rozhodující.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, potvrzujete, že:

 • Jste si přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů, porozuměli mu a souhlasíte s používáním vašich osobních údajů, jak je v tomto dokumentu stanoveno.
 • Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovávány po celém světě, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země, a to za účelem a způsobem uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Nemusíte nám poskytnout žádné požadované informace, ale pokud tak neučiníte, může to vést k tomu, že se nebudete moci dále ucházet o práci, o kterou se ucházíte.
 • Všechna vaše prohlášení jsou pravdivá a správná podle vašich nejlepších znalostí a přesvědčení a vědomě jste nevynechali žádné související informace negativní povahy. Poskytnutí nepřesných informací může způsobit, že nebudete způsobilí pro zaměstnání.
 • Toto Oznámení o ochraně osobních údajů není součástí žádné pracovní smlouvy nabízené uchazečům zaměstnaným společností McKinsey.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby, jakými je zpracováváme, jsou stanoveny podle požadavků země, ve které se daná pozice nachází, a nikoli země, v níž pobýváte. Pokud se ucházíte o více než jedno umístění nebo pokud by pozice, o kterou se ucházíte, byla k dispozici ve více než jedné zemi, jsou typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby jejich zpracování určeny požadavky všech zemí, v nichž se pozice nachází.

Osobní údaje od vás obvykle shromažďujeme přímo, když se ucházíte o pozici u nás, a to například vaše jméno, adresu, kontaktní údaje, informace o předchozích zaměstnáních a vzdělání, úspěchy a výsledky testů. Rovněž můžeme shromažďovat osobní údaje o vás od třetích stran, a to například z vašich doporučení, od předchozích zaměstnavatelů, zaměstnanců společnosti McKinsey, s nimiž jste měli pohovor, a poskytovatelů služeb v oblasti prověřování pracovní minulosti, pokud to dovolují platné zákony.

Citlivé osobní údaje jsou podmnožinou osobních údajů a zahrnují etnický původ, zdravotní stav, členství v odborových organizacích, filozofické přesvědčení, sexuální orientaci a jiné kategorie povolené zákonem. Nesnažíme se získat takové údaje o uchazeči a neshromažďujeme je, pokud to nepovolují platné zákony (např. vládní zprávy v USA).

Použití vašich osobních údajů

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje kvůli oprávněným důvodům souvisejícím s lidskými zdroji a řízením obchodní činnosti, včetně:

 • identifikace a hodnocení uchazečů o potenciální zaměstnání, jakož i pro budoucí pozice, které mohou být k dispozici;
 • vedení záznamů o náboru a najímání;
 • zajištění souladu s právními požadavky, včetně požadavků a postupů týkajících se rozmanitosti a začlenění;
 • prověření ohledně trestné činnosti podle platných právních předpisů;
 • ochrany zákonných práv v rozsahu povoleném nebo umožněném zákonem; nebo
 • mimořádných situací, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jedné nebo více osob.

Můžeme také analyzovat vaše osobní údaje nebo sloučené/pseudonymizované údaje, abychom zlepšili náš postup náboru a najímání a zvýšili jsme schopnost přilákat úspěšné uchazeče.

Může se stát, že budeme chtít uchovat vaše osobní údaje, abychom vás mohli vzít v úvahu pro budoucí možnosti zaměstnání. V takovém případě vás buď předtím, než oficiálně zažádáte o pracovní příležitost, nebo po tom požádáme o váš souhlas k tomu, abyste se stali součástí některého z našich náborových programů, který vám poskytne další možnosti dozvědět se více o společnosti McKinsey. Tyto náborové programy jsou zcela volitelné. Pokud se připojíte k náborovému programu, ale později jej budete chtít opustit, kontaktujte nás na adrese keep-in-touch@mckinsey.com. Uchazeči z Německa nás mohou kontaktovat na adrese karriere@mckinsey.com

Příjemci údajů a mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být přístupné osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v zemi, v níž se nachází pozice, o kterou se ucházíte, a také osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v různých zemích v rámci globální organizace McKinsey. Omezený přístup k vašim osobním údajům mohou mít i osoby vykonávající administrativní funkce a zaměstnanci IT v rámci společnosti McKinsey, a to za účelem výkonu jejich práce. Zavedli jsme právní mechanismy, které zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů, jež zpracovávají dceřiné a přidružené společnosti McKinsey v rámci globální organizace McKinsey, včetně přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí, než v níž pobýváte.

K poskytování náborového softwarového systému používáme služby poskytovatelů třetích stran. Také sdílíme vaše osobní údaje s jinými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mohou pomáhat s náborem talentů, správou a hodnocením výběru a testování před zaměstnáním a zlepšováním našich náborových postupů.

Udržujeme procesy navržené k tomu, aby bylo zajištěno, že jakékoli zpracování osobních údajů poskytovatelem služeb třetích stran je konzistentní s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a chrání důvěrnost, dostupnost a integritu vašich osobních údajů. Pokud je to vyžadováno zákonem, používáme právní mechanismy navržené k zajištění adekvátní ochrany údajů vašich osobních údajů.

Dále můžeme v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení nebo jiného přenosu nebo nakládání s celým naším podnikem nebo jakoukoliv jeho částí zveřejnit nebo převést vaše osobní údaje.

Uchovávání údajů

Pokud od nás přijmete nabídku zaměstnání, jakékoli relevantní osobní údaje shromážděné během období před zaměstnáním se stanou součástí našich personálních spisů a budou uchovávány v souladu se specifickými požadavky zemí. Pokud vás nezaměstnáme, můžeme i přesto nadále uchovávat a používat vaše osobní údaje po určité období (která se mohou lišit v závislosti na zemi) pro účely správy systému, ke zvážení potenciálních budoucích pozic pro vás a k provádění průzkumu. Pokud se rozhodnete vstoupit do náborového programu, můžeme uchovávat vaše osobní údaje, abychom vás mohli vzít v úvahu pro budoucí příležitosti zaměstnání.

Bezpečnost

Zavedli jsme obecně přijímané standardy technické a provozní bezpečnosti k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, úpravou nebo zničením. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích stran s tím, že tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb třetích stran mají povinnost zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. I přes tato opatření nemůžeme zaručit, že neoprávněné osoby nezískají přístup k vašim osobním údajům.

Vaše práva

Činíme přiměřené kroky, které jsou navrženy tak, abychom udržovali vaše osobní údaje přesné, úplné a aktuální pro účely, pro které jsou shromažďovány a používány. Také jsme zavedli opatření navržená tak, aby zajistila, že naše zpracování vašich osobních údajů je v souladu s tímto Oznámením o ochraně údajů a platným právem.

Může vám být uděleno právo přístupu k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a to pro účely kontroly, úpravy nebo požadavku na vymazání údajů. Může vám být uděleno právo požádat o kopii osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo prodiskutovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktuje nás prosím na apps_help@mckinsey.com.

Z důvodu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti přijmeme odpovídající kroky k ověření vaší totožnosti ještě před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům. Učiníme přiměřené pokusy okamžitě prověřit vaše požadavky, vyhovět jim nebo jinak na ně reagovat, jak může být vyžadováno platnými právními předpisy. V závislosti na okolnostech a požadavcích nám nemusí být povoleno poskytnout přístup k osobním údajům nebo jinak plně vyhovět vašemu požadavku; například v situaci, kdy poskytnutí vašich informací může zveřejnit totožnost někoho jiného. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vašemu požadavku, jak je umožněno platnými právními předpisy, a/nebo zamítnout vaše požadavky, pokud jsou dle uvážení společnosti neopodstatněné, přehnané nebo jinak nepřijatelné v souladu s platnými právními předpisy.

Dále, pokud je to umožněno platným právem, můžete mít právo podat stížnost u kompetentního orgánu na ochranu údajů. Nečiníme rozhodnutí o náboru nebo najímání pouze v závislosti na automatizovaném rozhodování.

Soubory cookie a jiné sledovací technologie

K tomu, abychom vám poskytli online zážitek upravený na míru, můžeme používat soubory cookie a jiné sledovací technologie. O našem používání souborů cookie a jiných sledovacích technologií se můžete dozvědět více v našich zásadách o ochraně osobních údajů a souborech cookie: http://www.mckinsey.com/privacy-policy.

Pro uchazeče z jiných zemí

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je dostupné i v následujících jazycích:

Arabština
Barmština
Čínština (zjednodušené znaky)
Čínština (tradiční znaky)
Chorvatština
Čeština
Nizozemština
Angličtina
Francouzština (Kanada)
Francouzština (Francie)
Němčina
Maďarština
Indonéština (Bahasa indonéština)
Italština
Japonština
Korejština
Malajština (Bahasa malajština)
Polština
Portugalština (Brazílie)
Rumunština
Ruština
Srbština
Španělština
Thajština
Ukrajinština
Vietnamština

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů, našim Zásadám ochrany osobních údajů nebo pokud vyžadujete pomoc s orientací nebo čtením obsahu stránek společnosti McKinsey, kontaktuje nás prosím zde:

McKinsey & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

Společnost McKinsey si vyhrazuje právo upravovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Na této stránce budeme zveřejňovat jakékoli změny v našem Oznámení o ochraně osobních údajů. Kontrolujte tuto stránku prosím pravidelně, abyste měli stále aktuální informace.