Oznámení společnosti McKinsey & Company o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 4. března 2019.

Společnost McKinsey & Company Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „společnost McKinsey“ nebo „my“) chápou, že vaše soukromí je pro vás důležité. Dceřiné a přidružené společnosti McKinsey mohou zpracovávat vaše osobní údaje z naší pozice správců údajů. Zavazujeme se respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje, což jsou jakékoli informace, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak je chráníme v souvislosti s postupy a programy náboru zaměstnanců společnosti McKinsey.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká pouze osobních údajů uchazečů o zaměstnání, potenciálních kandidátů na zaměstnání nebo partnerství a našich volitelných programů a akcí pro nábor zaměstnanců. Společnost McKinsey rovněž může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, budeme-li provádět hloubkovou kontrolu související s potenciální akvizicí vašeho stávajícího zaměstnavatele (např. jste-li součástí vrcholného vedení cílové společnosti). Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na naše zaměstnance, dodavatele nebo klienty ani na jiné osobní údaje, které společnost McKinsey shromažďuje pro jiné účely.

Pojem „osobní údaje“ v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů znamená informace, které identifikují uchazeče o zaměstnání a potenciální kandidáty na zaměstnání u nás a které byly poskytnuté buď v rámci online žádosti, a/nebo prostřednictvím alternativních kanálů (např. prostřednictvím profesionálních náborových firem).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů s výjimkou případů, kdy je takové zpracování v rozporu s požadavky platných zákonů, v takovém případě budou platné zákony rozhodující.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, potvrzujete, že:

 • Jste si přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů, porozuměli mu a souhlasíte s používáním vašich osobních údajů, jak je v tomto dokumentu stanoveno.
 • Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovávány po celém světě, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země, a to za účelem a způsobem uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Nemusíte nám poskytnout žádné požadované informace, ale pokud tak neučiníte, může to vést k tomu, že se nebudete moci dále ucházet o práci, o kterou se ucházíte.
 • Všechna vaše prohlášení jsou pravdivá a správná podle vašich nejlepších znalostí a přesvědčení a vědomě jste nevynechali žádné související informace negativní povahy. Poskytnutí nepřesných informací může způsobit, že nebudete způsobilí pro zaměstnání.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů není součástí žádné pracovní smlouvy nabízené uchazečům zaměstnaným společností McKinsey.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby, jakými je zpracováváme, jsou stanoveny podle požadavků země, ve které se daná pozice nachází, a nikoli země, v níž pobýváte. Pokud se ucházíte o více než jedno umístění nebo pokud by pozice, o kterou se ucházíte, byla k dispozici ve více než jedné zemi, jsou typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby jejich zpracování určeny požadavky všech zemí, v nichž se pozice nachází.

Osobní údaje od vás obvykle shromažďujeme přímo, když se ucházíte o pozici u nás, a to například vaše jméno, adresu, kontaktní údaje, fotografie a videa, informace o předchozích zaměstnáních a vzdělání, úspěchy a výsledky testů. Obdobné osobní údaje o vás shromažďujeme od třetích stran, například od profesionálních náborových firem, z vašich doporučení, od předchozích zaměstnavatelů, zaměstnanců společnosti McKinsey, s nimiž jste měli pohovor, a poskytovatelů služeb v oblasti prověřování pracovní minulosti, pokud to dovolují platné zákony. Osobní údaje o vás můžeme rovněž shromažďovat online, pokud jste tyto informace veřejně zpřístupnili. Můžeme například vyhledat váš profil na webových stránkách profesních sociálních sítí (např. LinkedIn) a kontaktovat vás ohledně vhodných pracovních pozic.

Citlivé osobní údaje jsou podmnožinou osobních údajů a zahrnují etnický původ, zdravotní stav, členství v odborových organizacích, filozofické přesvědčení, sexuální orientaci a jiné kategorie předepsané zákonem. Nesnažíme se získat takové údaje o uchazeči a neshromažďujeme je, pokud to nepovolují platné zákony (např. sledování rovných příležitostí v USA).

Použití vašich osobních údajů

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje kvůli oprávněným důvodům souvisejícím s lidskými zdroji a řízením obchodní činnosti, včetně:

 • identifikace a hodnocení uchazečů o potenciální zaměstnání, jakož i pro budoucí pozice, které mohou být k dispozici;
 • ·vedení záznamů o náboru a najímání;
 • zajištění souladu s právními požadavky, včetně požadavků a postupů týkajících se rozmanitosti a začlenění;
 • prověření ohledně trestné činnosti podle platných právních předpisů;
 • ·ochrany zákonných práv v rozsahu povoleném nebo umožněném zákonem; nebo
 • mimořádných situací, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jedné nebo více osob.

Můžeme také analyzovat vaše osobní údaje nebo sloučené/pseudonymizované údaje, abychom zlepšili náš postup náboru a najímání a zvýšili schopnost přilákat úspěšné uchazeče. 

Právní základ, na kterém můžeme zpracovávat vaše osobní údaje

Při zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely se opíráme o tyto důvody:

 • částečně o náš oprávněný zájem na vyhodnocení vaší žádosti k řízení našeho vztahu s vámi a zajištění toho, že přijímáme odpovídající zaměstnance, a k obecnějšímu hodnocení a udržování efektivity našeho náborového procesu,
 • částečně o naši potřebu provádět smluvní a předsmluvní opatření v souvislosti s naším vztahem s vámi,
 • částečně za účelem dodržování právních předpisů, jsou-li určité informace nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností,
 • částečně o váš souhlas, když se vás ptáme, zda si přejete být součástí některého z našich volitelných náborových programů.

Příjemci údajů a mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být přístupné osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v zemi, v níž se nachází pozice, o kterou se ucházíte, a také osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v různých zemích v rámci globální organizace McKinsey. Pro výkon své práce mohou mít k vašim osobním údajům v rámci společnosti McKinsey omezený přístup i osoby, jež vykonávají administrativní funkce, a zaměstnanci IT. V některých zemích můžete mít na základě místních zákonů méně práv než v zemi, v níž pobýváte, ale zavedli jsme právní mechanismy, které zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů, jež zpracovávají dceřiné a přidružené společnosti McKinsey v rámci globální organizace McKinsey, včetně přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí, než ve které pobýváte.

K poskytování náborového softwarového systému používáme služby poskytovatelů třetích stran. Také sdílíme vaše osobní údaje s jinými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mohou pomáhat s náborem talentů, správou a hodnocením výběru a testování před zaměstnáním a zlepšováním našich náborových postupů.

Udržujeme procesy navržené k tomu, aby bylo zajištěno, že jakékoliv zpracování osobních údajů poskytovatelem služeb třetích stran je konzistentní s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a chrání důvěrnost, dostupnost a integritu vašich osobních údajů. Pokud je to vyžadováno zákonem, používáme právní mechanismy navržené k zajištění adekvátní ochrany vašich osobních údajů ve třetích zemích. Pokud si přejete získat více informací o těchto právních mechanismech, jež mohou zahrnovat standardní smluvní doložky Evropské unie, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme dále zveřejnit nebo převést v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení nebo jiného přenosu nebo nakládání s celým naším podnikem nebo kteroukoliv jeho částí.

Automatizované třídění žádostí

V určitých jurisdikcích můžeme použít analýzu údajů a algoritmy, které nám umožňují přezkoumání velkého množství údajů o kandidátech a žádostech, které dostáváme. Tyto algoritmy nám pomáhají určovat priority v rámci procesu kontroly žádostí a třídit kandidáty podle vlastností, které naznačují silné stránky a schopnosti nezbytné pro výkon určité pozice. Algoritmy jsou navrženy tak, aby analyzovaly údaje v žádostech kandidátů a porovnávaly je s údaji o úspěšných a neúspěšných kandidátech v minulosti.

Automatizované výsledky jsou vždy posuzovány ve spojení s lidským úsudkem a hodnocením jednotlivých kandidátů, nikoli s namísto něj.

Uchovávání údajů

Pokud od nás přijmete nabídku zaměstnání, jakékoliv relevantní osobní údaje shromážděné během období před zaměstnáním se stanou součástí našich personálních spisů a budou uchovávány v souladu se specifickými požadavky jednotlivých zemí. Pokud vás nezaměstnáme, můžeme i přesto nadále uchovávat a používat vaše osobní údaje po určité období (které se může lišit v závislosti na zemi) pro účely správy systému, ke zvážení potenciálních budoucích pozic pro vás a k provádění průzkumu. Poté budeme uchovávat minimální množství vašich osobních údajů v rámci záznamu vašeho ucházení se o práci v naší společnosti, abychom věděli, zda jste již dříve žádali o pozici (nebo pozice) u společnosti McKinsey.

Můžeme si přát zůstat s vámi v kontaktu a zvažovat vás pro budoucí pracovní příležitosti. V takovém případě požádáme o váš souhlas s připojením k některému z našich náborových programů, které vám umožní dozvědět se více o společnosti McKinsey, a to buď předem, nebo poté, co podáte formální žádost o pracovní místo. Tyto náborové programy jsou zcela volitelné.

Pokud se připojíte k náborovému programu, můžeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu upřesněnou v daném programu, pokud se však rozhodnete v kterémkoli okamžiku odstoupit, kontaktujte nás prosím na adrese keep-in-touch@mckinsey.com. Uchazeči v Německu nás mohou kontaktovat na adrese karriere@mckinsey.com.

Bezpečnost

Zavedli jsme obecně přijímané standardy technické a provozní bezpečnosti k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, úpravou nebo zničením. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích stran s tím, že tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb třetích stran mají povinnost zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. I přes tato opatření nemůžeme zaručit, že neoprávněné osoby nezískají přístup k vašim osobním údajům.

Vaše práva

Činíme přiměřené kroky, které jsou navrženy tak, abychom udržovali vaše osobní údaje přesné, úplné a aktuální pro účely, pro které jsou shromažďovány a používány. Také jsme zavedli opatření navržená tak, aby zajistila, že naše zpracování vašich osobních údajů je v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a platným právem.

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít:

 • právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a podrobnosti o tom, jak tyto informace používáme,
 • právo upravit nebo opravit vaše osobní údaje, jestliže některé z informací, které o vás máme, nejsou přesné nebo aktuální,
 • právo na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • právo na vymazání vašich osobních údajů, právo požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a/nebo právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Toto však nemusí platit, existují-li jiné právní důvody k pokračování zpracování a budeme-li povinni uchovávat určité osobní údaje v případech, kdy to požadují nebo povolují platné zákony,
 • právo poskytnout nám pokyny ohledně zpracování vašich osobních údajů v případě úmrtí.

Dále, pokud je to umožněno platným právem, můžete mít právo podat stížnost u kompetentního orgánu na ochranu údajů.

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, kontrolu, opravu, výmaz nebo přenos osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo prodiskutovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na apps_help@mckinsey.com.

Z důvodu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti přijmeme odpovídající kroky k ověření vaší totožnosti ještě před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům. Učiníme přiměřené pokusy okamžitě prověřit vaše požadavky, vyhovět jim nebo jinak na ně reagovat, jak může být vyžadováno platnými právními předpisy. V závislosti na okolnostech a požadavcích nám nemusí být povoleno poskytnout přístup k osobním údajům nebo jinak plně vyhovět vašemu požadavku; například v situaci, kdy poskytnutí vašich informací může zveřejnit totožnost někoho jiného. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vašemu požadavku, jak je umožněno platnými právními předpisy, a/nebo zamítnout vaše požadavky, pokud jsou dle uvážení společnosti neopodstatněné, přehnané nebo jinak nepřijatelné v souladu s platnými právními předpisy.

Nástroje sociálních sítí

Náš postup pro podávání žádostí vám umožňuje doplnit relevantní informace ze stránek sociálních sítí (např. LinkedIn, Google Drive a Dropbox) do formuláře žádosti. Pokud se rozhodnete použít jakékoli osobní údaje z těchto sociálních sítí, budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie a jiné sledovací technologie

Abychom identifikovali vás a vaše zájmy, pamatovali si vaše volby a sledovali vaše užívání našich webových stránek, můžeme používat soubory cookie, webové signály, sledovací pixely, soubory clear gifs a jiné podobné technologie, a to své vlastní nebo třetích stran (dále souhrnně „soubory cookie a jiné sledovací technologie“). Soubory cookie a jiné sledovací technologie používáme rovněž pro kontrolu přístupu k určitému obsahu našich webových stránek, k ochraně našich webových stránek a pro zpracování jakýchkoliv požadavků, které nám zadáte.

Část naší online náborové činnosti zajišťují třetí strany. Když vstoupíte na webové stránky provozované těmito třetími stranami, tyto třetí strany mohou, v souladu s našimi zásadami o souborech cookie, umístit na vaše zařízení soubory cookie nebo jiné sledovací technologie. O našem používání souborů cookie a jiných sledovacích technologií se můžete dozvědět více tak, že si přečtete naše zásady ochrany osobních údajů a zásady o souborech cookie.

Pro uchazeče z jiných zemí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici v následujících jazycích:

 • Arabština
 • Barmština
 • Čínština (zjednodušená)
 • Čínština (tradiční)
 • Chorvatština
 • Čeština
 • Nizozemština
 • Angličtina
 • Francouzština (Kanada)
 • Francouzština (Francie)
 • Němčina
 • Maďarština
 • Indonéština (Bahasa)
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Malajština (Bahasa)
 • Polština
 • Portugalština (Brazílie)
 • Rumunština
 • Ruština
 • Srbština
 • Španělština
 • Thajština
 • Ukrajinština
 • Vietnamština

KONTAKT

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, našich zásad ochrany osobních údajů nebo našich zásad o souborech cookie, kontaktujte nás na:

McKinsey & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

Společnost McKinsey si vyhrazuje právo upravovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Na této stránce budeme zveřejňovat jakékoli změny v našem Oznámení o ochraně osobních údajů. Kontrolujte tuto stránku prosím pravidelně, abyste měli stále aktuální informace.>